​Innrapportering av skriftlig reklame skal skje til Rådet for legemiddelinformasjon som oppbevarer reklamen i et elektronisk arkiv. Dette gjelder alle firmaer, også de som ikke er medlem av Legemiddelindustrien (LMI).

I henhold til Forskrift om legemidler § 13-11 skal de som innehar markedsføringstillatelse etablere en informasjonstjeneste med faglig kompetanse, samt utpeke en person som er ansvarlig for den informasjon firmaet gir om de produkter som markedsføres. Ansvarlig person skal sende kopi av all skriftlig reklame til Rådet for legemiddelinformasjon, som har fått delegert denne oppgaven fra Statens legemiddelverk. Reklamen skal dateres og det skal angis hvem som mottar reklamen.


Se veiledning om mappestruktur i elektronisk reklamearkiv

Publisert: 29.06.2016