Bruk av abstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklame (​30.06.16)

Legemiddelverket minner om at kongressabstrakts og posterpresentasjoner ikke er vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame. Årsaken er at disse dokumentene ikke er «fagfelle vurdert».

Fagfellevurdering ("peer-review") er knyttet til vurdering av et manuskript til en vitenskapelig artikkel. Et kongressabstrakt tilfredsstiller derfor ikke kravet til fagfellevurdering som legemiddelforskriften § 13-7 krever. Bruk av abstrakt/resyme som referanse i reklame kan brukes dersom den vitenskapelige artikkelen som abstraktet er basert på er fagfellevurdert.

Legemiddelforskriften § 13-7 annet ledd sier følgende om bruk av referanser i reklame:
Ytterligere dokumentasjon av legemidlets egenskaper og virkninger må skje ved henvisning til vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottakeren av reklamen f.eks. fagtidsskrifter, oppslagsbøker og publiserte kongressreferater. Tidsskrifter uten faglig kvalitetssikring (referee) aksepteres ikke som vitenskapelig kilde, heller ikke firmainterne forskningsrapporter. Informasjon fra vitenskapelige tidsskrifter skal være nøyaktig gjengitt og ikke være trukket lenger enn det originalforfatteren selv gjør. For enhver dokumentasjon som brukes i reklamesammenheng, skal det angis den dato da dokumentasjonen ble utarbeidet eller sist revidert.

Finansiering av legemidler over helseforetakene (19.05.16)

Det er ikke et krav i henhold til regelverket at et legemiddelfirma må informere om finansiering over helseforetakene (inkludert H resept), i reklame for sine legemidler. Denne informasjonen kan imidlertid være nyttig for forskriver å kjenne til, og Legemiddelverket anbefaler at det blir opplyst i reklamen om at et legemiddel foreskrives på H-resept. Finansiering over helseforetakene er ikke definert som refusjon i henhold til legemiddelforskriften § 13-7 bokstav j).

Forbud mot TV-reklame opphevet (16.03.16)

Forbudet mot TV-reklame for reseptfrie legemidler ble opphevet 01.01.16. Reklame som sendes på TV (samt videoreklame) må imidlertid som all annen reklame for legemidler oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon.

Det er viktig at firmaene viser den informasjonen som er viktig for riktig bruk på en tydelig måte, skriftlig eller muntlig, og at reklamen er nøktern med hensyn til forventet effekt. Se veiledning

Unntak fra legemiddelforskriften (17.02.16)

Helse- og omsorgsdepartementet opphevet unntaksbestemmelsen § 13-12 i legemiddelforskriften 16. november 2014. Etter denne dato har det ikke vært mulig å søke om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften.

Vi har hatt en overgangsperiode på over ett år, og reklamemateriell basert på dispensasjoner som tidligere er blitt innvilget, kan ikke lenger anvendes i markedsføring. Legemiddelindustrien har nå hatt tilstrekkelig tid til å innrette seg etter endringen, og materiell til pasienter må være i henhold til følgende veiledninger:

 

All reklame skal legges inn i elektronisk arkiv i LMI (11.02.16)

All reklame skal legges inn i elektronisk arkiv hos LMI. Dette gjelder alle legemiddelfirmaer uavhengig om de er medlem av LMI eller ikke.

 

Publisert: 08.09.2016

 

 

Brudd på reklamereglenehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/brudd-pa-reklameregleneBrudd på reklameregleneBrudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. På denne siden publiseres vedtak som følge på av slike brudd. 894Brudd på regelverket kan føre til reklamegebyr og reklameforbud. Se oversikt over aktuelle vedtak.
Forbud mot reklame til allmennhet for reseptbelagte legemidlerhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/forbud-mot-reklame-til-allmennhet-for-reseptbelagte-legemidlerForbud mot reklame til allmennhet for reseptbelagte legemidlerReklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten. Et kjent eksempel på dette er reklame for Botox. 897Reklame for reseptpliktige legemidler er ikke tillatt når den er rettet mot allmennheten.
Foredrag holdt av leger på legemiddelindustriens møterhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/innsendelse-av-foredrag-holdt-av-leger-pa-legemiddelindustriens-moterForedrag holdt av leger på legemiddelindustriens møterForedrag som leger holder på møter arrangert av legemiddelindustrien er ikke nødvendigvis å anse som reklame. Legen deltar imidlertid som en del av et markedsføringstiltak arrangert av industrien. 902Alle foredrag skal sendes inn slik at Legemiddelverket kan vurdere om et foredrag er å anse som reklame.
Gratis legemiddelprøverhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/gratis-legemiddelproverGratis legemiddelprøverLegemiddelverket har mottatt flere henvendelser om regelverket for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver. Nedenfor finner du svarene på noen av spørsmålene vi har mottatt. 517Spørmål og svar om regelverket for distribusjon av gratis legemiddelprøver direkte til forskriver.
Innsendelse av skriftlig reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/innsendelse-av-all-skriftlig-reklame-for-legemidlerInnsendelse av skriftlig reklameAlle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all skriftlig reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon. 515Alle MT-innehavere skal sende en kopi av all skriftlig reklame til Rådet for legemiddelinformasjon.
Rapporter fra muntlige reklametilsynhttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/rapporter-fra-muntlige-reklametilsynRapporter fra muntlige reklametilsynLegemiddelverkets tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre. 895
Tilsyn med reklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/tilsyn-med-legemiddelreklameTilsyn med reklameLegemiddelverket fører tilsyn med reklame for legemidler. Tilsynsarbeidet omfatter all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted.514Legemiddelverket fører tilsyn med all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig.
Veiledninger for legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/reklame/veiledninger-for-reklameVeiledninger for legemiddelreklame1381