​Basert på at Legemiddelverket ikke lenger kan gi dispensasjon for reklame for reseptpliktige legemidler til allmennheten, har aktører etterspurt en avklaring i forhold til hvilke aktiviteter overfor oppdrettsnæringen som omfattes av reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften. 

Reguleringen av legemiddelreklame finnes i legemiddelforskriften (heretter lmf.) kapittel 13 som også gjelder legemidler til dyr.

Legemiddelverket har i tillegg laget to veiledninger om hva som faller utenfor reklamedefinisjonen:

Informasjon om teknisk administrering av legemidler/vaksiner anses ikke som reklame

Informasjon om helse- og sykdom herunder dyrevelferd i tråd med denne veiledningen anses ikke som reklame.

Praktiske følger av gjeldende regelverk

Alle legemidler som brukes innen akvakultur i Norge er reseptpliktige. Reseptpliktige legemidler til dyr er det kun tillatt å reklamer for til veterinærer og fiskehelsebiologer, jf. lmf. § 13-7. Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmennheten, jf. lmf. § 13-5. Oppdretter er allmennhet i denne sammenhengen. Forskriver skal gi relevant informasjon videre til oppdretter/dyreeier. Det er forskrivende veterinær/fiskehelsebiolog som står ansvarlig for behandlingen med legemidler som blir skrevet ut til oppdrettere, inklusive vaksinering av fisk.

Reklamebegrepet er vidt. Det følger av lmf. § 13-1 første ledd at reklamebestemmelsene i kapittel 13 i legemiddelforskriften gjelder «ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak samt støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale».

Bruk av medhjelper, som kan være en oppdretter eller en ansatt på oppdrettsanlegg, er vanlig i arbeidet til veterinæren ute i felt jf. dyrehelsepersonelloven §15. Reklameaktiviteter overfor medhjelper er ikke tillatt, jf. lmf. § 13-5 og § 13-7. Et eksempel på ulovlig reklameaktivitet vil være møter mellom industrien og oppdretter, med den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen av et reseptpliktig legemiddel. 

Vaksinekontroller

Forskrivende veterinær/fiskehelsebiolog alene er ansvarlig for eventuelle kontroller av behandling/vaksinasjon dersom det er behov for det.
Ut fra hvordan en slik tjeneste markedsføres og gjennomføres vil vaksinekontroll kunne bli å anse som reklame. Flere momenter spiller inn i en slik vurdering. Blant annet hvem som bærer kostnaden ved vaksinekontrollen, hvorvidt tjenesten er markedsført ved salget/kjøp av legemidlet, hvorvidt legemiddelprodusenten tilbyr denne tjenesten for alle vaksiner, dvs også for vaksiner de selv ikke produserer.

Vaksine produsenten er ikke tillagt noe ansvar for eller noen oppgave ved forskrivningen eller ved vaksinering av fisk.

Eventuelle vaksinekontroller utført av legemiddelindustrien kan oppfattes som et gode som skal høyne kvaliteten på anleggets produkt/fisk, og dermed en fordel for oppdretter å motta gratis. Dette er en tjeneste oppdretter ellers måtte ha betalt for hos ekstern tjenesteyter (fiskehelsetjeneste eller andre) dersom et behov for kontroller er til stede.

All informasjon som er nødvendig for riktig bruk av et legemiddel/en vaksine skal fremgå av den godkjente produktinformasjonen, og det er forskrivers ansvar å påse at foreskrevet behandling utføres forsvarlig.

Kliniske utprøvninger

Ved gjennomføring av godkjente kliniske utprøvninger av legemidler benytter legemiddelprodusenten egne ansatte eller innleid ekspertise til kontroll av at vaksinering eller annen legemiddelbehandling utføres i henhold til protokollen. Kliniske utprøvninger anses ikke som reklame, og er derfor ikke i strid med reklamebestemmelsene.

Bakgrunn/historie

  • Fra 2001 og frem til 16. november 2014 eksisterte det et unntak fra reklamebestemmelsene, gitt til Akvaveterinærenes Forening, jf. daværende §13-12 i legemiddelforskriften.
  • Unntaket innebar at markedsførere av legemidler til fisk fikk en utvidet adgang til å omtale legemidler direkte til fiskeoppdretter, gitt at anleggets ansvarlige veterinær var til stede.
  • Unntaksbestemmelsen ble opphevet 16. november 2014.
  • Avtaleteksten som omhandlet «Reklame for legemidler til fisk» var basert på unntaket, og ble derfor fjernet da unntakshjemmelen ble opphevet.

Publisert: 21.12.2016

​Fant du det du lette etter?