​​​​Gjeldende lovverk er Direktiv/Directive 2010/84/EC og Forordning/Regulation (EC) No 1235/2010.

Tidligere  lovverk: Direktiv 2001/83/EC og Forordning (EC) No. 726/2004.

Generelle spørsmål

Når trådte lovverket i kraft i Norge/EØS-området?

Regelverket ble implementert i norsk rett 21. november 2013.

Implementeringen medførte endringer i Forskrift om legemidler.

Er det nasjonale tilleggskrav til lovverket?

Legemiddelverket innførte ingen egne norske krav eller tillegg til det som beskrives i lovverket eller retningslinjene. Spesielt er det ikke krav om at det finnes en kvalifisert person for legemiddelovervåking (QPPV) som har tilhold i Norge.

Hvor skal vi sende spørsmål om nasjonale forhold knyttet til lovverket?

Spørsmål til lovverket kan sendes til bivirkninger@legemiddelverket.no

Det gis ikke individuelle svar på overordnede spørsmål, men dette spørsmål- og svardokumentet vil oppdateres ved behov.

Modul II Pharmacovigilance System Master File (PSMF)

Hvordan forventer man at produsentene skal oppdatere PSMF?

PSMF vil oppdateres kontinuerlig idet man oppdaterer dokumenter innen de ulike delene som utgjør master filen. For eksempel når man oppdaterer Risk Management-planen (RMP), når man lager ny PSUR, når man oppdaterer preparatomtale og pakningsvedlegg, når man oppdaterer opplysninger om QPPV  og så videre.

Er det noen nasjonale krav til PSMF?

Nei, det er ingen spesifikke norske krav til PSMF.

Modul V Risk Management Plans (RMP)

Hvor blir Summaries of RMPs publisert?

Summaries of RMPs publiseres på EU web-portalen som EMA er ansvarlig for. Legemiddelverket vil ha en generell lenke til den aktuelle siden på EU web-portal.

Vil opplæringsmateriale som er pålagt iht. en RMP bli publisert på norsk?

Opplæringsmateriale som blir pålagt i henhold til en RMP publiseres ikke på Legemiddelverkets hjemmeside. Legemiddelverket oppfordrer imidlertid innehaver av markedsføringstillatelsen (MT) til å publisere materialet på Felleskatalogen.no. De fleste MT-innehaverne følger denne oppfordringen. Denne type materiale skal foreligge på norsk, men det kan unntaksvis gis fritak fra kravet, for eksempel dersom målgruppen er svært begrenset.  MT-innehaver skal på forespørsel distribuere materialet elektronisk eller på papir.

Modul VI Management and reporting of adverse reactions to medicinal products

Hvilke rapporteringskrav gjelder i Norge?

Det skilles i det følgende ikke mellom bivirkningshendelser meldt av henholdsvis pasienter og helsepersonell.

Fra november 2017 skal MT-innehaver rapportere alle bivirkningsmeldinger til EudraVigilance (EV). Meldingene skal ikke sendes til Legemiddelverket.

For bivirkninger oppstått i Norge:

  • Alvorlige bivirkninger: MT-innehaver sender meldingen til EudraVigilance innen 15 dager.
  • Lite alvorlige bivirkninger: MT-innehaver sender meldingen til EudraVigilance innen 90 dager.

For bivirkninger oppstått i andre land, inkl. EU-land og land utenfor EU/EØS  skal meldingene sendes til EudraVigilance.

Hvilke rapporter vil Legemiddelverket videreformidle til MT-innehavere?

Legemiddelverket sender ikke lenger bivirkningsmeldinger til MT-innehavere.

Legemiddelverket videresender alle alvorlige og ikke-alvorlige bivirkningsmeldinger mottatt direkte fra pasient og helsepersonell til EudraVigilance, hvor de blir gjort tilgjengelig for MT-innehaver.

Hvilke krav stilles til MT-innehavers overvåking av internettsider i Norge?

Legemiddelverket henviser til veiledningen i den endelige versjonen av GVP-modul VI (som forventes å være noe endret fra høringsversjonen).

Finnes den en liste over norske tidsskrifter som MT-innehaver skal overvåke?

Nei

Hvilke krav stilles til MT-innehavers bivirkningsrapportering i organisert datainnsamling (ikke-intervensjonsstudier o.l)?

Legemiddelverket henviser til veiledningen i GVP-modul VI.

Modul VII Periodic Safety Update Reports (PSUR)

«Effectiveness» data kontra effekt data – hvordan innhente» effectiveness» data?

Effectiveness vil reflektere effekt i vanlig klinisk praksis i motsetning til effekt slik den dokumenteres i kliniske studier. Effectiveness må dokumenteres ved studier etter markedsføring – såkalte Post-Authorisation Safety Studies (PASS) eller Post-Authorisation Efficacy Studies (PAES). Dette er nærmere beskrevet i Modul V Risk Managment Plans del V.B.9.2 og i Modul VIII Post-Authorisation Safety Studies. En egen modul for PAES er under utarbeidelse.

Når kommer PSUR repository?

Se informasjon om PSUR repository

Hvordan får produsenten informasjon om endringer i Union Reference Date list (URD listen)?

URD-listen oppdateres hyppig med månedlige oppdateringer med påfølgende publisering på EU web-portalen. Produsentene plikter å følge med på disse oppdateringene.

Hvordan få med nye elementer i PSUR dokumentet dersom man i overgangsfasen bruker gammelt PSUR format?

Man kan i overgangsfasen (fram til januar 2013) velge om man vil sende inn en PSUR i gammelt format (iht Vol 9A) eller i nytt format. Dersom man velger å bruke det gamle formatet, må man fortsatt ha med line listings av bivirkningsrapporter og i tillegg inkludere en kritisk evaluering av nytte-risikoforholdet.

Modul VIII Post-Authorisation Safety Studies (PASS)

Vil Legemiddelverket ha PASS protokoller og “progress reports”?

Legemiddelverket vil be om protokoll, «progress report» og endelig rapport for studier som produsenten er pålagt å gjøre i henhold til forordning 726/2004 artikkel 10 a(1)(a) og direktiv 2001/83/EU art 21a(b) og 22 a(1) for produkter:

  • hvor Norge er rapportør eller korapportør i sentral prosedyre,
  • hvor Norge er referanseland (RMS) i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) eller desentralisert prosedyre (DCP),
  • hvor Norge har sentralt ansvar for periodiske sikkerhetsrapporter (dvs. er «Lead Member State» for «PSUR Single Assessment» (PSUSA),
  • godkjent i nasjonal prosedyre

Se også GVP Module VIII Addendum I – Requirements and recommendations for the submission of information on non-interventional post-authorisation safety studies (Rev 2)


Oppdatert: 01.12.2017

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?