​Legemidler inkluderes denne ordningen ved at legemiddelfirma tar initiativ og søker. Legemiddelverket vurderer så om legemiddelet egner seg.

Begrepet «reseptfrie» legemidler omfatter både ikke-reseptpliktige legemidler og legemidler som er unntatt reseptplikt. På denne nettsiden har vi valgt å bruke fellesbetegnelse reseptfrie legemidler.

Gjelder apotek og nettapotek

Reseptfrie legemidler som krever ekstra veiledning

For noen reseptfrie legemidler er det behov for at kunden får veiledning før utlevering av medisinen for å understøtte riktig legemiddelbruk. For reseptfrie legemidler som krever veiledning skal apotekene gjennomføre veiledningen før hver utlevering. Et eksempel på hvordan dette kan foregå er ved gjennomgang av en sjekkliste. Legemiddelverket godkjenner slike veiledningstiltak som et av risikominimeringstiltakene i markedsføringstillatelsen for legemidlet. Ordningen gjør det mulig å åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk. Legemidler til både mennesker og dyr kan få pålagt veiledning.

Veiledningstiltak kan også være aktuelt for etablerte reseptfrie legemidler hvis det er økt signal om sikkerhetsrisiko eller feilbruk indikerer behov for ytterligere risikominimering.

Bakgrunn for ordningen

Det er tre hovedgrunner for ordningen med reseptfrie legemidler med veiledning:

  • Ordningen styrker befolkningens mulighet og evne til å ivareta egen helse, herunder forebygging, egendiagnostisering og egenbehandling.
  • Ordningen gir bedre utnyttelse av helsepersonellressurser ved å avlaste for eksempel fastlegene og bedre utnytte kompetansen i apotek.
  • Ordningen kan demme opp mot at folk utsetter seg for stor risiko og potensielle helseskader fordi de bestiller legemidler på nettsider som ikke krever resept. Kriminelle nettverk står ofte bak slike nettapotek og forbrukerne vet aldri hva de får.

Legemidler med veiledning

Dette er en ny ordning. Listen nedenfor oppdateres etter hvert som flere legemidler inkluderes i ordningen.

Strenge krav til reseptfrie legemidler med veiledning, for eksempel:

  • ligger "bak disk" i apotekene, ikke i selvvalg
  • selges kun i apotek (ikke i LUA-ordningen)
  • begrensninger for kjøp i medisinutsalg
  • begrensninger for kjøp i nettapotek
  • kan sette aldersgrense

Apotekenes informasjonsplikt

Apoteket har en generell plikt til å sørge for at kunder har tilstrekkelige opplysninger om legemidler til at de kan brukes riktig. Kunden skal også få informasjon om skadelige effekter, særlig hvis det er grunn til å tro at legemidlet kan bli brukt feil. For de fleste reseptfrie legemidler er det tilstrekkelig at informasjonen finnes i skriftlig form på pakningen og i pakningsvedlegget. I tillegg er apotekpersonalet tilgjengelig for spørsmål.​

Oppdatert: 23.08.2019

Publisert: 02.07.2019

​Fant du det du lette etter?