​​​English version can be found here

Opplæringsmateriell er et risikominimeringstiltak (additional risk minimisation measures) og kan være et krav i forbindelse til markedsføringstillatelsen til legemidlet. Kravene til opplæringsmateriellet gis under behandlingen av søknaden om markedsføringstillatelsen (MT). For legemidler i sentral prosedyre gis kravene i Annex II, for øvrige prosedyrer beskrives de i risikohåndteringsplanen (RMP). 

For å få oversikt over når MT-innehaver skal innsende opplæringsmateriell til Legemiddelverket kan denne figuren brukes:  


Innsendelse av opplæringsmateriell

Materiell til reseptfrie legemidler med veiledning

Når materiell skal brukes til reseptfrie legemidler med veiledning så skal materiellet vurderes og aksepteres av Legemiddelverket innen det tas i bruk. Det betyr at alt materiell inkludert følgebrev, layout, målgrupper og distribusjonsform skal sendes til Legemiddelverket for aksept før distribusjon: 

Dette skal sendes inn:

 • opinion eller Kommisjonsvedtak (inkludert Annex II) 
 • siste versjon av Risikohåndteringsplan (RMP)
 • opplæringsmateriell i word-format (bruk ”spor endringer” ved senere oppdateringer)
 • PDF-versjon av materiell med forslag til bildebruk og layout om det foreligger
 • dersom følgebrev skal være med utsendelsen skal også dette vurderes 
 • forslag til mottakergrupper

Materiellet sendes til opplaeringsmateriell@legemiddelverket.no eller educationalmaterial@noma.no

Opplæringsmateriell i «ny ordning»

Fra 10. november 2020 skal MT-innehaver før distribusjon sende inn endelige norske versjoner av opplæringsmateriell som ikke skal brukes til reseptfrie legemidler med veiledning. Legemiddelverket vurderer og aksepterer ikke materiellet før bruk. Materiellet blir arkivert internt og Legemiddelverket fører stikkprøvebasert tilsyn med materiellet. Ordningen vil fungere i en pilotperiode til 31.01.2022 hvor Legemiddelverket vil vurdere om ordningen fungerer etter hensikten. Bakgrunnen for ordningen kan leses her

Legemiddelverket har utviklet et onlinekurs (som du finner nederst på siden) som beskriver bakgrunnen for opplæringsmateriell og hva MT-innehaver skal være oppmerksom på under utformingen av opplæringsmateriell. Det finnes også en sjekkliste som fungerer som resyme av onlinekurset og en ordliste som kan brukes under arbeidet med opplæringsmateriell. 

Innen bruk og distribusjon sendes inn følgende:

 • endelige norske PDF-versjoner av materiell med endelig layout (og evt. følgebrev)
 • nyeste versjon av risikohåndteringsplan del V (for CP-preparater kan anneks IID av SmPC sendes som alternativ)
 • mottakergrupper (MT-innehaver bestemmer mottakergrupper selv)
 • hvordan materiell skal distribueres inklusiv tidsplan for distribusjon

Ved oppdatering av materiell sendes i tillegg:

 • begrunnelse for oppdatering av materiell

Materiellet sendes til opplæringsmateriell@legemiddelverket.no eller educationalmaterial@noma.no

Stikkprøvebasert tilsyn

Legemiddelverket vil føre stikkprøvebasert tilsyn på materiell som ikke brukes til reseptfrie legemidler med veiledning. Tilsynet gjøres for å sikre at opplæringsmateriell er i tråd med anbefalinger fra EMA og for å sikre at opplæringsmateriell oppfyller individuelle krav til hvert opplæringsmateriell. Dersom Legemiddelverket finner avvik fra EMAs anbefalinger eller individuelle krav til hvert legemiddel, tar vi kontakt til MT-innehaver.  

 Veiledninger

 

Overordnet beskrivelse av ulike risikominimeringstiltak og opplæringsmateriell: Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module XVI– Risk minimisation measures: selection of tools and effectiveness indicators​​

Sikkerhetsinformasjonslogo

Vi anbefaler å bruke Legemiddelverkets nye sikkerhetsinformasjonslogo på materiell, følgebrev og konvolutter. Vær oppmerksom på at logoen er annerledes enn sikkerhetsinformasjonslogoen som tidligere er brukt på opplæringsmateriell. 

Standardtekster

Melding av bivirkninger

I følgebrev og opplæringsmateriell hvor det oppfordres til å melde bivirkninger kan følgende standardsetninger brukes:

Tekst til materiell til helsepersonell

Tekst til materiell til pasienter

Standardsetning til hvor materiell kan finnes på nett

Det bør fremgå av opplæringsmateriell og følgebrev hvis det er aktuelt, hvor opplæringsmateriellet og preparatomtalen kan finnes på nettet. Følgende standardsetning kan brukes: 

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.

Svart trekant

Opplæringsmateriell for legemidler som står oppført på felles europeisk overvåkingsliste skal inneholde svart trekant ét sted på alle dokumenter (unntak av pasientkort*) med forklarende tekst. Den svarte trekanten bør plasseres foran preparatnavnet (▼preparatnavn) i begynnelsen av opplæringsmateriellet, og ha samme høyde som bokstavene i preparatnavnet den står foran. På samme side bør det være en forklarende tekst til den svarte trekanten. Forklarende tekst til materiell til: 

Helsepersonell:

 • Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Pasienter: 

 • Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding

*EMA ønsker at svart trekant inklusiv forklarende tekst ikke er inkludert i pasientkort siden det ofte er sparsom med plass på pasientkort. Plassen skal derfor spares til å øke lesbarhet av annen informasjon på pasientkortet.

Distribusjon

Apotek

Opplæringsmateriell til apotek sendes på epost. Oversikt over epostadresser til apotekene fås fra Felleskatalogen. For å få utlevert listene sendes en epost til redaksjonen@felleskatalogen.no med emnefeltet "E-post apotek til utsendelse av opplæringsmateriell".

Eposten til apoteket bør inneholde teksten "Sikkerhetsinformasjon etter krav fra Legemiddelverket" i emnefeltet. Opplæringsmateriellet legges ved eposten i pdf format.

Fastleger/allmennleger

Fra 1. februar 2020 igangsatte Legemiddelverkt et pilotprosjekt som innebærer at opplæringsmateriell ikke skal sendes til fastleger på papir. Legemiddelverket formidler isteden informasjonen via varsler i pasientjournalen (EPJ). 

Det varsles utelukkende om oppdatert materiell hvis oppdateringen er krevd av myndigheter. Det er derfor viktig at det tydelig fremgår i innsendelse til Legemiddelverket om oppdateringen er krevd av myndighetene. Det må i tillegg tydelig fremgår at fastleger er mottakergruppe for materiellet. 

Pilotperioden varer til 1. februar 2022, hvor det etter en evaluering, vil tas en beslutning om ordningen vil bli permanent. Les mer om pilotprosjektet her.

Øvrige leger/annet helsepersonell

Opplæringsmateriell til øvrige grupper av helsepersonell sendes per post.

Publisering hos Felleskatalogen

Vi oppfordrer kraftig til at alt opplæringsmateriell publiseres på Felleskatalogen. Grunnen til dette er at Felleskatalogen er brukt av stort sett all helsepersonell og det er en større sannsynlighet for at opplæringsmateriale blir brukt hvis det er lett tilgjengelig. Det vil derfor øke pasientsikkerheten hvis all opplæringsmateriell er tilgjengelig for helsepersonell og pasienter via Felleskatalogen. 

Det finnes tre kategorier for å legge opp opplæringsmateriell på FK:

 1. Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
 2. Graviditetsforebyggende program
 3. Opplæringsmateriell og graviditetsforebyggende program

Felleskatalogen sorterer materiell i korrekt kategori når materiell er innsendt til Felleskatalogen. 

NB! RMP-materiell skal alltid merkes med ‘RMP’ i filnavnet. RMP-materiell er etter krav fra Legemiddelverket, og Felleskatalogens redaksjon vil ikke vurdere dette materiellet ytterligere.

Onlinekurs

Modul 1: Generelt om legemiddelovervåking og opplæringsmateriell

Modul 2: Språk, budskap og målgruppe

Modul 3: Innsendelse til Legemiddelverket og viktige ting å huske på

Oppdatert: 10.08.2020

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?