Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - april 2017

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
16
  100 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
22
  80 %
Parallellimport**
120
119
  56 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30
18
  92 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30
29
 70 %

*) Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.

**) Clock-stop regnes ikke med i saksbehandlingstiden.

IB endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 2. halvår 2016

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (antall dager): 138
Antall saker behandlet innenfor frist: 3 (100 %)
 
​​

Oppdatert: 04.05.2017

Publisert: 16.08.2016