Saksbehandlingstider - humane og veterinære saker - juni 2017

Krav til behandlingstid - nasjonal fase (antall dager)
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (antall dager)
Antall saker (%)  behandlet innenfor frist
Markedsføringstillatelse (MT)
Sentral prosedyre (CP)
30
14
  100 %
Gjensidig anerkjennelse/Desentralisert
prosedyre (MRP/DCP)*
30 
20
  84 %
Parallellimport**
120
118
  89 % 
 
 
Endringer
MRP/DCP Type II*
 30
35
  38 %
 Fornyelser
 
 MRP/DCP*
 30
33
 66 %

*) Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI.

**) Clock-stop regnes ikke med i saksbehandlingstiden.

IB endringssøknader som medfører endring i produktinformasjonen i MRP/DCP blir vurdert underveis i prosedyren. Det vil si at vi ikke har nasjonal fase etter prosedyreslutt.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

Legemiddelverket har de siste årene mottatt 10-15 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

 1. halvår 2017

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (antall dager): 221
Antall saker behandlet innenfor frist: 1 (33 %)
 
​​

Oppdatert: 17.07.2017

Publisert: 16.08.2016