​​​Legemidler som markedsføres skal overholde kravene til kvalitet, sikkerhet og effekt som er godkjent i markedsføringstillatelsen (MT). Ved frigivelse til salg skal batchen oppfylle vilkår gitt i MT.

Prosedyren for batchspesifikke endringer bør bare brukes i unntakstilfeller for å kunne håndtere mindre avvik for enkeltbatcher. Batchspesifikke endringer bør kun søkes dersom uventede uunngåelige situasjoner har oppstått og godkjennelse for en batch eller noen få batcher er nødvendig for å kunne levere produkt til markedet og dermed unngå legemiddelmangel. Før MT-innehaver vurderer å søke om en batchspesifikk endring, bør man forsikre seg om at avviket ikke kan håndteres av ansvarlig QP (GMP Anneks 16, kapittel 3). 

Ved søknad om batchspesifikke endringer bør MT-innehaver i hvert tilfelle vise

  • at avvik fra vilkårene i markedsføringstillatelsen ikke påvirker kvalitet, sikkerhet og effekt eller
  • at avvik relatert til produktets kvalitet ikke har negativ innvirkning på sikkerhet og effekt

Eksempler som kan være gjenstand av batchspesifikke endringer:

  • Avvik fra beskrivelser i MT-dokumentasjon, for eksmpel kvalitetsdokumentasjon
  • Avvik fra godkjent pakningsmateriell inkludert sikkerhetsanordninger
  • Avvik i merking
  • Forsinket implementering av produktinformasjon 

Søker bør fremlegge en risikovurdering basert på relevant faglig vurdering for å støtte søknaden sin. Det skal foreligge forslag til tiltak for å unngå gjentakelse. 

Søknad om batchspesifikke endringer er et nasjonalt anliggende og gjelder bare for det norske markedet (også for preparater som er godkjent i en europeisk prosedyre). Søknader om batchspesifikke endringer følger tidslinjer for og er avgiftsbelagt som type II-endringer. Det er anledning til å be om raskere saksbehandling, men det bør begrunnes spesielt. 

Skjema for søknad om batchspesifikk endring

Dersom preparatet som avviker fra vilkår gitt i MT allerede er frigitt for salg, kan det ikke søkes batchspesifikk endring. I slike tilfeller skal det meldes som kvalitetssvikt til Legemiddelverket. Rapporteringen av kvalitetssvikt til Legemiddelverket skal være skriftlig. Les mer om tiltak ved kvalitetssvikt på legemidler​.

Batchspesifikke endringer merkes tydelig med enten «Batchspesifikk endring» eller «Batchspesifikk endring relatert til produktinformasjon» og sendes til post@legemiddelverket.no.

Oppdatert: 20.06.2023

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?