​Valg av studier til inspeksjon

De fleste inspeksjoner er rutineinspeksjoner. Disse plukkes tilfeldig ut. Det kan utføres inspeksjoner av pågående og avsluttete studier, av studier i alle de 4 fasene, av studier der et legemiddelfirma er sponsor eller studier initiert i det akademiske miljø, av studier som vil inngå i en søknad om markedsføringstillatelse og av de som ikke vil gjøre det. Inspeksjon kan foregå hos utprøver, sponsor, CRO, på laboratorium, apotek og eventuelt hos andre aktører som er involvert i kliniske utprøvinger. En inspeksjon kan også være temabasert og konsentrere seg om for eksempel bivirkningsrapportering og elektroniske systemer

Varsel om inspeksjon

Inspeksjoner varsles minst 2 uker i forveien per brev og noe dokumentasjon etterspørres som for eksempel registreringsskjema (CRF) og liste over prosedyrer. Legemiddelverket kan gjøre unntak fra denne prosedyren.

Gjennomføring

Som oftest gjennomføres en inspeksjon hos sponsor i løpet av en dag og begynner med intervju av monitor og andre som har vært delaktig i studien. Deretter gjennomgåes dokumentasjonen for å sikre at de essensielle dokumentene i henhold til CPMP/ICH/135/95 Note for Guidance on Good Clinical Practice (E6) er på plass og at myndighetskrav er fulgt. Der hvor det er aktuelt vil det bli sjekket at eventuell tilvirkning skjer i henhold til nødvendig tilvirkertillatelse. Eventuelt legemiddellager og arkiv inspiseres også.

På slutten av dagen samles alle til et avslutningsmøte der alle funn blir presentert og diskutert. Denne diskusjonen er viktig for å få forståelse for hvorfor situasjonen har oppstått og for å få oppklart eventuelle misforståelser. Funnene danner så grunnlaget for en observasjonsliste som undertegnes av en representant for sponsor samt inspektørene.

Inspeksjon hos utprøvere går som oftest over 2-3 dager med intervju, dokumentasjonsgjennomgang, inspeksjon av fasiliteter og til slutt en observasjonsliste. Vi ønsker ikke å skape for store inngrep i det daglige virke på utprøvingsstedet og prøver å tilpasse oss mest mulig. Det er imidlertid ønskelig med en samtale med hovedutprøver så tidlig så mulig for å få en god forståelse av utprøvingen og dens særegenheter. Hos utprøver foretas det kildeverifisering og det er viktig at kildene foreligger i form av pasientjournaler, laboratoriesvar, bilder eller annet som utgjør kildedokumentasjon. Vi ber om at monitor er tilstede/tilgjengelig under inspeksjonen hos utprøver.

Rapport fra inspeksjonen

Innen fire uker etter siste inspeksjonsdag vil de inspiserte parter motta en rapport der funnene beskrives og klassifiseres som enten avvik eller anbefalninger. Alle avvik har en referanse til relevant lovverk og graderes som enten kritiske, store eller andre. De inspiserte parter besvarer rapportene ved å sende inn manglende dokumentasjon eller ved å beskrive tiltak for å lukke avvikene. Når alle avvik er lukket, avsluttes inspeksjonen.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?