Norske legemiddelstandarder (NLS) inneholder oversikt over alle standarder (farmakopémonografier) for råvarer, legemiddelformer og farmasøytiske preparater som gjelder for Norge.

Oversikten viser til 9. utgave av Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.), der standardene er beskrevet. Noen få, sentrale tekster fra Ph. Eur. er gjengitt i sin helhet på engelsk. I tvils- eller tvistetilfeller er det den offisielle Ph. Eur.-versjonen som gjelder. NLS viser til fortegnelser over standardbetegnelser for legemiddelformer, administrasjonsveier og beholdere. En del generelle bestemmelser om fremstilling og oppbevaring av legemidler er også tatt med.

NLS foreligger i elektronisk format fritt tilgjengelig på Statens legemiddelverks internettside, www.legemiddelverket.no. NLS 2018.1 trer i kraft 1. april 2018 og erstatter NLS 2018.0. Det er planlagt ytterligere én oppdatering i løpet av året, sammenfallende med ikrafttredelse av det neste supplementet av Ph. Eur. 1. juli.

Fra 1. april 2018 autoriseres monografiene i Ph. Eur. 9.4. Dermed blir 15 nye og 37 reviderte standarder innført i farmakopeen. Kommentarer til tekniske endringer i metoder og monografier kan finnes på internettsiden til EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare www.edqm.eu). I NLS 2018.1 er databasen for monografititler på norsk, latin og engelsk oppdatert.

I tillegg innføres fra 1. april 2018 en hasterevisjon av monografien Produkter fremstilt ved fermentering (1468). Den reviderte monografien vil være tilgjengelig online via Ph. Eur. 9.4., mens publisering i papirversjon og nedlastbart format først skjer i Ph. Eur. 9.6. Informasjon om hasterevisjonen finnes også på EDQMs internettside.

I del 5 i NLS 2018.1 er standarder for legemiddelformer gjengitt med definisjoner og henvisning til monografien i Ph. Eur. hvor den fullstendige teksten finnes. Under kapitlet "Standardbetegnelser" henvises det til EDQM "Standard Terms Database", der også de norske standardbetegnelsene finnes. Databasen i elektronisk format er fritt tilgjengelig fra EDQMs internettside (krever registrering).

Endringer i NLS fremgår for øvrig av fortegnelsene "Nyopptatte standarder", "Utgåtte standarder", "Endrede standarder", "Korrigerte standarder", "Endrede navn" og "Generelle metoder". Statens legemiddelverk takker for verdifulle bidrag fra Farmakopékommisjonen og fra norske medlemmer i ekspertgrupper under Den europeiske farmakopékommisjonen.

Statens legemiddelverk
Oslo, 9. mars 2018
Gunhild Brugaard 

Publisert: 03.04.2018

​Fant du det du lette etter?