​​​​For farmasøytiske spesialpreparater fastsettes egnede oppbevarings- og transportbetingelser ut fra vurdering av holdbarhetsstudier utført på legemidlet. Merking innebærer et eller flere av begrepene i listen under.

For preparater tilberedt i apotek, fastsettes egnede oppbevaringsbetingelser på grunnlag av faglig vurdering av preparatets sammensetning og egenskaper. Dette gjelder også der apoteket har tilsetningsservice og produsentens godkjente preparatomtale ligger til grunn. Legemidlet skal være tilstrekkelig merket til å sikre riktig oppbevaring og transport.

European Medicines Agency, EMA, har bygget opp Referentials Management Services (RMS) for ulike kodeverk tilpasset ISO-standarder for Identification of Medicinal Products, IDMP. Dette erstatter the European Union Telematics Controlled Terms (EUTCT) system for kodeverk.

I NLS versjon 2021.0 er kodeverk for «Special Precaution for Storage» fra RMS angitt i listen på EMAs nettsider​. Merk; visning av lister hos EMA kan kreve pålogging.

Begreper hentet fra EMA som benyttes ved merking

Norsk begrep English term
Oppbevares ved høyst 25°C1

Do not store above 25°C

Store below 25°C

Oppbevares ved høyst 30°C1

Do not store above 30°C

Store below 30°C

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C) Store in a refrigerator (2°C – 8°C)
Oppbevares og transporteres nedkjølt (2°C – 8°C) Store and transport refrigerated (2°C – 8°C)
Oppbevares i fryser Store in a freezer
Oppbevares og transporteres nedfrosset Store and transport frozen
Skal ikke kjøles ned eller fryses Do not refrigerate or freeze
Skal ikke kjøles ned Do not refrigerate
Skal ikke fryses Do not freeze
Oppbevares i originalpakning Store in the original package
Hold beholderen tett lukket
- for å beskytte mot lys
- for å beskytte mot fuktighet

Keep the container tightly closed
-
in order to protect from light
-
in order to protect from moisture

Oppbevar beholderen i ytteremballasje Keep the container in the outer carton
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser This medicinal product does not require any special storage conditions
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur This medicinal product does not require any special temperature storage conditions
Beskyttes mot frost Protect from frost
Oppbevares i originalemballasje
- for å beskytte mot lys
- for å beskytte mot fuktighet

Store in the original container
-
in order to protect from light
in order to protect from moisture

Beskyttes mot lys Protect from light
Oppbevares tørt Store in a dry place
Beskyttes mot direkte sollys Protect from direct sunlight
Dette veterinærlegemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser This veterinary medicinal product does not require any special storage conditions
Dette veterinærlegemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur This veterinary medicinal product does not require any special temperature storage conditions
Oppbevar depotplasteret i doseposen fram til bruk Keep the transdermal patch in the sachet until use
Oppbevares under -140°C i gassfase av flytende nitrogenStore at temperatures below -140°C in the vapour phase of liquid nitrogen
Skal ikke utsettes for ekstrem varme Do not expose to extreme heat
  1. Norsk oversettelse dekker to ulike engelske begrep

Oppbevaringsbetingelser hos bruker

Oppbevaringsbetingelser hos bruker skal fastsettes ifølge EU-dokumentet Guideline on declaration of storage conditions (CHMP/QWP/609/96/Rev 2) og tilsvarende for legemidler til dyr (CVMP/422/99/Rev 3).

Begrepsoversikt for oppbevaring i tidligere NLS-utgaver

Under er tabell over begreper som er brukt for oppbevaring av legemidler i tidligere NLS-utgaver. Denne angis i NLS i en overgangsperiode til SPOR-begrepene er gjennomgående implementert.

Type oppbevaringBehandling
Oppbevaring i godt lukket beholderskal foregå slik at legemidlet er beskyttet på betryggende måte mot forvitring, mot fordampning og mot fri adgang av luftens fuktighet, oksygen eller karbondioksid.
Oppbevaring i lufttett lukket beholderskal foregå slik at gassutveksling med omgivelsene er fullstendig utelukket.
Oppbevaring i forseglet beholderskal foregå i beholder som er lukket ved sammensmeltning av beholdermaterialet, alternativt med egnet materiale utenpå, for eksempel en plaststrømpe
Oppbevaring i anbruddssikret beholderskal foregå i beholder med lukkeanordning som irreversibelt viser om beholderen har vært åpnet.
Oppbevaring i barnesikret beholderskal foregå i beholder med lukkeanordning som hindrer barn i å åpne beholderen, i henhold til ISO 14375 (2018).
 
Oppbevaring over tørremiddelskal foregå i godt lukket beholder. Legemidler der fuktighet er en risiko, leveres normalt i blisterbrett av egnet materiale eller i boks med en tørrekapsel av silicagel, kapselen er merket med advarsel om at den skal ikke inntas.
Oppbevaring beskyttet mot lyset

skal foregå utilgjengelig for lys, i beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig eller bare i liten grad gjennomtrengelig for lys, for eksempel

  • farget glass
  • lysbeskyttende poser for infusjonsløsninger
Oppbevaring utelukket fra lyset

skal foregå i beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig for lys.

Oppbevaring beskyttet mot frostskal foregå slik at legemidler ikke kan fryse, det kan være risiko under transport eller for eksempel innen landbruk for veterinære legemidler.

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?