​​Engelsk navn, Ph. Eur.
Norske navn
Apparent dissolution
Prøve på tilsynelatende ​​oppløsningshastighet
Bulk density and tapped density of powders
Bulktetthet og stampet bulktetthet av pulver
Characterisation of crystalline and partially crystalline solids by X-ray powder diffraction (XRPD)
Karakterisering av krystallinske og delvis krystallinske faste stoffer ved røntgendiffraksjon (XRPD)
​Demonstration of uniformity of dosage units using large sample sizes Bestemmelse av doseringsnøyaktighet ved store prøveantall​
Disintegration of suppositories and pessaries
Henfallstid for stikkpiller og vagitorier
Disintegration of tablets and capsules
Henfallstid for tabletter og kapsler
Dissolution test for lipophilic solid dosage forms
Prøve på oppløsningshastighet fra lipofile, faste preparater
Dissolution test for medicated chewing gums
Prøve på oppløsningshastighet fra medisinsk tyggegummi
Dissolution test for solid dosage forms
Prøve på oppløsningshastighet fra faste preparater
Dissolution test for transdermal patches
Prøve på oppløsningshastighet fra depotplaster
Flowability
Flytegenskaper
Friability of granules and spheroids
Slitetap for granulatkorn og sfæroide partikler
Friability of uncoated tablets
Slitetap for udrasjerte tabletter
Intrinsic dissolution
Prøve på reell oppløsningshastighet
Measurement of consistency by penetrometry
Bestemmelse av konsistens ved penetrasjonsmåling
Optical microscopy
Optisk mikroskopi
Particle size analysis by laser light diffraction
Partikkelstørrelseanalyse ved laserdiffraksjon
Particle size distribution estimation by analytical sieving
Måling av partikkelstørrelsefordeling ved sikteanalyse
Particulate contamination: subvisible particles
Partikkelkontaminasjon av usynlige partikler
Particulate contamination: visible particles
Partikkelkontaminasjon av synlige partikler
Porosity and pore size distribution of solids by mercury porosimetry
Porøsitet og porestørrelsefordeling av faste stoffer ved kvikksølvporosimetri
Powder fineness
Finhetsgrad for pulver
Powder flow
Flytegenskaper for pulvere
Preparations for inhalation: aerodynamic assessment of fine particles
Inhalasjonspreparater: aerodynamisk bestemmelse av små partikler
Preparations for nebulisation: characterisation Preparater til forstøvning: karakterisering
Pycnometric density of solids
Tetthet av faste stoffer ved pyknometri
Resistance to crushing of tablets
Bruddstyrke for tabletter
Sieve test
Prøve på finhetsgrad ved siktning
Softening time determination of lipophilic suppositories
Bestemmelse av mykgjøringstid for lipofile stikkpiller
Specific surface area by air permeability
Spesifikk overflate ved luftpermeabilitet
Specific surface area by gas adsorption
Spesifikk overflate ved gassadsorpsjon
Test for extractable volume of parenteral preparations
Prøve på tilgjengelig volum for preparater til parenteral bruk
Uniformity of content of single-dose preparations
Dosevariasjon for doserte legemidler
Uniformity of dosage units
Doseringsnøyaktighet
Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers
Massevariasjon for avgitte doser fra flerdosebeholdere
Uniformity of mass of single-dose preparations
Massevariasjon for doserte legemidler
Water-solid interactions: determination of sorption-desorption isotherms and of water activity
Vann-faststoffinteraksjoner: bestemmelse av sorpsjon-desorpsjonsisotermer og av vannaktivitet
Wettability of porous solids including powder
Fukting av porøse, faste stoffer, inkludert pulvere
​​​

Publisert: 01.04.2022

​Fant du det du lette etter?