​​Hver måned publiserer EMA oversikt over PRAC-anbefalinger, samt norske oversettelser. De norske oversettelsene vil også bli publisert på denne siden, og kan finnes ved å trykke på lenken under.

2021

​Signalutredning
Vedtatt (lenke)

​1.  Olmesartan; olmesartan, amlodipin; olmesartan, hydroklortiazid; olmesartanmedoksomil, amlodipinbesilat, hydroklortiazid – Autoimmun hepatitt (EPITT nr. 19258)​

29. nov. -
2. des. 2021

​1.  Comirnaty – Myokarditt og perikarditt (EPITT nr. 19712)​

2.  Spikevax – Myokarditt og perikarditt (EPITT nr. 19713)​

des. 2021
(del 1)

​1.  Ertapenem – Toksisk encefalopati hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (EPITT nr. 19498)

2.  Labetalol – Smerter i brystvortene og undertrykt laktasjon (EPITT nr. 19639)

3.  Lenvatinib – Kolitt (EPITT nr. 19691)​

25. -28​. okt.

​1. COVID-19 mRNA2 vaksine (nukleosidmodifisert) – 
Comirnaty – Erythema multiforme (EPITT nr. 19721)

​2. COVID-19 mRNA3 vaksine (nukleosidmodifisert) – 
Spikevax – Erythema multiforme (EPITT nr. 19720)

3. Piperacillin; piperacillin, tazobaktam – Hemofagocytisk lymfohistiocytose (EPITT nr. 19676)

4. Warfarin – Antikoagulantrelatert nefropati (EPITT nr. 19652)

​27.-30. sept. (del 2)​

​1.  COVID-19 vaksine (ChAdOx1-S [rekombinant]) – Vaxzevria –Immun trombocytopeni (EPITT nr. 19678)

27.-30. sept. (del 1)​

​​​1.  Metotreksat – Progressiv multifokal leukoencefalopati (EPITT nr. 18473)

2.  Ponatinib – Pannikulitt (EPITT nr. 19681)

​30. aug. - 2. sept.

​​1.  Donepezil – Hjerteledningsforstyrrelser inkludert QT-forlengelse og torsade de pointes (EPITT nr. 19667)

2.  Immunologiske sjekkpunkthemmere: atezolizumab; avelumab; cemiplimab; durvalumab; ipilimumab; pembrolizumab; nivolumab – Immunmedierte cystitter (EPITT nr. 19610)

3.  Oktreotid – Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPITT nr. 19661)

​5. - 8. juli

​1. Ceftriakson – Hepatitt (EPITT nr. 19603)

2. Tofacitinib – Alvorlige uønskede kardiovaskulære hendelser (MACE) og maligniteter unntatt ikke-melanom hudkreft (NMSC) fra en klinisk studie (EPITT nr. 19382)

​7. -10. juni
(del 2)​

​1. COVID-19 vaksine (ChAdOx1-S [rekombinant]) – Vaxzevria – Kapillært lekkasjesyndrom (EPITT nr. 19672)

7.-10. juni
(del 1)

​1.  Alemtuzumab – Sarkoidose (EPITT nr. 19638)

2.  Clindamycin til systemisk bruk – Akutt nyresvikt (EPITT nr. 19647)

3.  COVID-19 mRNA-vaksine (nukleosidmodifisert) (Comirnaty) – Lokal hevelse hos personer som tidligere har fått injisert hudfyllstoffer («fillers») (EPITT nr. 19674)

4. Sekukinumab – Henoch-Schönleins purpura (EPITT nr. 19640)

5. Sulfametoksazol, trimetoprim (ko-trimoksazol) – Akutt lungesviktsyndrom (ARDS) (EPITT nr. 19625)

6. Sulfametoksazol, trimetoprim (ko-trimoksazol) – Hemofagocytisk lymfohistiocytose (EPITT nr. 19655)

7.  Tramadol; tramadol, deksketoprofen; tramadol, paracetamol – Serotonergt syndrom (EPITT nr. 19635)

3.-6. ​mai
(Signal 2 oppdatert aug. 2021)

​1.  Azatioprin – Erythema nodosum (EPITT nr. 19623)

​6.-9. april

1. Anakinra; canakinumab – Legemiddelreaksjon med eosinofili 
og systemiske symptomer (DRESS) (EPITT nr. 19566)

2. COVID-19 vaksine (ChAdOx1-S [rekombinant]) (COVID-19 
vaksine AstraZeneca) – Anafylaktisk reaksjon (EPITT nr. 19668)

3. Trastuzumabemtansin – Ekstravasasjon og epidermal nekrose (EPITT nr. 19611)

​8.-11. mars

​1. Prednisolon; prednison - Bradykardi (EPITT nr. 19613)

8.-11. feb.

​1. Adalimumab – Unormal vektøkning (EPITT nr. 19520)

2.  AnastrozolDepresjon (EPITT nr. 19592)

3.  Hydrokortison (legemiddelnavn: Alkindi) – Binyrebarkkrise (EPITT nr. 19656)

11.-14. ​jan.

 

2020

​Signalutredning​Vedtatt (lenke)

​1. Kapecitabin – Anafylaktisk reaksjon (EPITT nr. 19561)

2. Klorokin; hydroksyklorokin – Psykiatriske lidelser (EPITT nr. 19572)

3. Pembrolizumab – Vaskulitt (EPITT nr. 19578)

23.-26. nov.

1. ​Ceftriakson – Encefalopati (EPITT nr. 19492)

2. Dabrafenib; trametinib – Sarkoidose (EPITT nr. 19574)

3. Ibrutinib – Hepatitt E (EPITT nr. 19569)

4. Lamotrigin – Fotosensitivitet (EPITT nr. 19548)

26.-29. okt.

1. Citalopram; desvenlafaksin; escitalopram; fluoksetin; fluvoksamin; milnasipran; paroksetin; sertralin; venlafaksin; vortioksetin – Postpartumblødning (EPITT nr. 19552)

2. Pembrolizumab – Sjögrens syndrom (EPITT nr. 19564)

28. sep.-1. okt.

1. ​Abirateron – Anafylaktisk reaksjon (EPITT nr. 19535)

2. Fluorokinoloner for systemiske formuleringer og inhalasjonsformuleringer1 – Hjerteklaffregurgitasjon, cervikal arteriedisseksjon, og aortaaneurisme og -disseksjon (EPITT nr. 19522)

3. Interferon alfa-2a; peginterferon alfa-2a – Neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (EPITT nr. 19532)

4. Pomalidomid – Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) (EPITT nr. 19546)

31. aug.- 3. sept.

1.  LisdeksamfetaminQT-forlengelse og hjertearytmi (EPITT nr. 19533)

2.  Tumor nekrose faktor alfa-hemmere: adalimumab; certolizumab pegol; etanercept; golimumab; infliksimab – Kaposis sarkom (EPITT nr. 19480)

juli 2020​

​1. Desogestrel – Laktasjonshemming (EPITT nr. 19504)

2. Hormonell substitusjonsbehandling (HRT): tibolon – Ny informasjon om den kjente risikoen for brystkreft (EPITT nr. 19482)

3. Makrogol-inneholdende produkter (alle molekylære størrelser og kombinasjoner) for tarmtømming – Iskemisk kolitt (EPITT nr. 19517)

juni 2020​

1. Baricitinib – Divertikulitt (EPITT nr. 19496)

2. Buprenorfin; buprenorfin, nalokson – Legemiddelinteraksjon med serotonerge legemidler som fører til serotonergt syndrom (EPITT nr. 19475)

3. Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) – Ny informasjon om den kjente risikoen for brystkreft (EPITT nr. 19482)

4. Mirtazapin – Amnesi (EPITT nr. 19506)

5. Mirtazapin – Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) (EPITT nr. 19565)

6. Sertralin – Mikroskopisk kolitt (EPITT nr. 19513)

mai 2020​

1. Andeksanet alfa – Feilaktige analyseresultater for nivåer av anti-faktor Xa-aktivitet (EPITT nr. 19493)

2. Ibuprofen, ketoprofen* og faste kombinasjoner for systemisk bruk – Alvorlig forverring av infeksjoner (EPITT nr. 19415)

3. Idelalisib – Legemiddelreaksjoner med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) (EPITT nr. 19500)

4. Insulin** – Kutan amyloidose (EPITT nr. 19499)

* Implementeringsinfo vedrørende ibuprofen og ketoprofen

** Omfatter alle insulinpreparater

apr. 2020

 

 

1. Immunologiske kontrollpunkthemmere: atezolizumab; cemiplimab; durvalumab – Tuberkulose (EPITT nr. 19464)

2. Nivolumab – Hemofagocytisk lymfohistiocytose* (EPITT nr. 19467)

3. Paroksetin – Mikroskopisk kolitt (EPITT nr. 19474)

4. Tiazid, tiazidlignende diuretika og kombinasjoner – koroidal effusjon (EPITT nr. 19468)

* Dette signalet ble diskutert på PRAC-møtet 10.-13. februar 2020.

mars 2020​

1. AbirateronInteraksjon med sulfonylureaderivater som fører til hypoglykemi (EPITT nr. 19445)

2. GolimumabInflammatorisk myopati (EPITT nr. 19460)

​jan. 2020

2019 

​Signalutredning

​Datert (lenke)

​1. Jernsukrose; jernkarboksymaltose; jernisomaltosid; jerndekstran; natriumjernglukonat – Koronar arteriespasme (EPITT nr. 19408)

​okt. 2019

​​1. Durvalumab – Myasthenia gravis (EPITT nr. 19451)

2. Litium – Legemiddelindusert lichenoid reaksjon (EPITT nr. 19389)

​​sep./okt. 2019

1. Ibrutinib – Iskemisk slag (EPITT nr. 19369)

2. Ibuprofen - Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (EPITT nr. 19409)

3. Natriumglukose-kotransportør (SGLT2) hemmere – Ny informasjon om den kjente sammenhengen mellom SGLT2- hemmere og diabetisk ketoacidose hos pasienter som behandles med kirurgi (EPITT nr. 19355)

4. Teriflunomid – Psoriasis (EPITT nr. 19366)

sep. 2019

​1. Parenterale ernæringsprodukter som inneholder aminosyrer og/eller lipider, med eller uten tilsetning av vitaminer og/eller sporstoffer – Uheldige hendelser hos nyfødte behandlet med oppløsninger som ikke er beskyttet mot lys (EPITT nr. 19423)

2. Mesalazin – Nefrolitiasis (nyrestein) (EPITT nr. 19405)

3. Ondansetron - Signal om fødselsdefekter etter eksponering i livmoren i løpet av første trimester av graviditeten som følge av nyere publikasjoner (EPITT nr. 19353)

4. Hemmere av vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF-hemmere) for systemisk administrasjon – Arteriedisseksjoner og aneurismer (EPITT nr. 19330)

​juli 2019

1. Loperamid – Brugadas syndrom sett i sammenheng med misbruk av loperamid (EPITT nr. 19379)

2. Propyltiouracil – Risiko for medfødte anomalier (EPITT nr. 19358)

3. Rivaroksaban – For tidlig avslutning av GALILEO-studien for pasienter med kunstig hjerteklaff gjennom transkateter aortaklafferstatning (TAVR) (EPITT nr. 19294)

4. Sekukinumab – Generalisert eksfoliativ dermatitt (EPITT nr. 19354)

5. Sulfasalazin – Interferens med dihydronikotinamidadenin-dinukleotid / dihydronikotinamid-adenindinukleotidfosfat (NADH/NADP) – analyser (EPITT nr. 19351)

6. Temozolomid – Legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) (EPITT nr. 19332)

7. Topiramat – Uveitt (EPITT nr. 19345)

​juni 2019

​1. Klopidogrel; klopidogrel, acetylsalisylsyre – Interaksjon med boostret antiviral humant immunsviktvirus (hiv)- behandling som gir utilstrekkelig hemming av plateaggregasjon (EPITT nr. 19325)

2. Pantoprazol – mikroskopisk kolitt (EPITT nr. 19342)

3. Serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer)2; selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) – Vedvarende seksuell dysfunksjon etter seponering (EPITT nr. 19277)

4. Sertralin – Makulopati (EPITT nr. 19341)

​mai 2019

​1. Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK): apiksaban, dabigatran eteksilat, edoksaban, rivaroksaban – Tilbakevendende trombose hos pasienter med antifosfolipidsyndrom (EPITT nr. 19320)

2. Modafinil – evaluering av data på føtale utfall inkludert medfødte anomalier fra en enkel observasjonsstudie i USA (EPITT nr. 19367)

3. Selektive serotoninreopptakshemmere: citalopram, escitalopram – Legemiddelinteraksjon med flukonazol (EPITT nr. 19327)

​apr. 2019

​1. Nivolumab – Hypoparatyreose (EPITT nr. 19310)

2. Paracetamol – Bruk av paracetamol under graviditet og nevronal utvikling hos barn og effekter på det urogenitale systemet (EPITT nr. 17796)

​mars 2019

​1. Biotin – Interferens med kliniske laboratorietester (EPITT nr. 19156)

2. Gabapentin – Dysfagi (EPITT nr. 19296)

​jan. 2019

2018

​Signalutredning​Datert (lenke)

​1. Kanagliflozin; dapagliflozin; empagliflozin; ertugliflozin – Fourniers gangren (EPITT nr. 19308)

2. Karbimazol; tiamazol – Ny informasjon om kjent risiko for misdannelser og neonatale lidelser ved eksponering i svangerskapet (EPITT nr. 19238)

3. Karbimazol; tiamazol – Pankreatitt (EPITT nr. 19274)

4. Certolizumab pegol; etanercept; golimumab; infliksimab – Lichenoide hudreaksjoner (EPITT nr. 19128)

5. Duraglutid; eksenatid; liraglutid – Diabetisk ketoacidose (EPITT nr. 19237)

6. Perindopril – Raynauds fenomen (EPITT nr. 19248)

nov. 2018

​1. Takrolimus systemisk formulering – Hepatitt E-infeksjon (EPITT nr. 19246)

2. Xylometazolin – Alvorlig ventrikulær arytmi hos pasienter med lang QT-tid-syndrom (EPITT nr. 19242)

​okt. 2018

​1. Antivirale legemidler til behandling av hepatitt C2 – Dysglykemi (EPITT nr. 19234)

2. Dolutegravir – Vurdering av foreløpige data fra en observasjonsstudie på fødselsutfall hos kvinner med humant immunsviktvirus (HIV) (EPITT nr. 19244)

3. Hormonelle prevensjonsmidler3 – Selvmordsrelatert atferd med hormonelle prevensjonsmidler etter en nylig publisert studie (EPITT nr. 19144)

4. Teriflunomid – Dyslipidemi (EPITT nr. 19227)

​okt. 2018

​1. Alemtuzumab – Cytomegalovirus infeksjon (EPITT nr. 19193)

2. Dimetylfumarat – immunmediert trombocytopenisk purpura og trombocytopeni (EPITT nr. 19192)

3. Duloksetin – Interstitiell lungesykdom (EPITT nr. 19175)

4. Fluorokinoloner til systemisk bruk og til inhalasjon – Aortaaneurisme og disseksjon (EPITT nr. 18651)

5. Hydroklorotiazid – Hudkreft (EPITT nr. 19138)

6. Ipilimumab – Gastrointestinal cytomegalovirusinfeksjon (EPITT nr. 19207)

​sep. 2018

​1. Antiretrovirale legemidler- Autoimmun hepatitt (EPITT nr 18956)

2. Immunglobulin, normalt (humant) til intravenøs administrasjon – Lupus-liknende syndrom og relaterte termer (EPITT nr 19098)

​juli 2018

​1. Nabumeton – Legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)(EPITT nr 19241)

2. Vareniklin – Bevissthetstap (EPITT no 19146)

​juni 2018

​1. Interaksjon mellom apiksaban eller edoksaban og selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) og/eller serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer) som gir økt blødningsrisiko (EPITT nr 19139)

2. Lenalidomid – Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) (EPITT nr. 19130)

3. Lenograstim; lipegfilgrastim; pegfilgrastim – Lungeblødning (EPITT no 19181)

4. Pembrolizumab – Aseptisk meningitt (EPITT nr. 19115)

​mai 2018

​1. Amitriptylin – Tørre øyne (EPITT nr. 19173)

2. Dasatinib – Cytomegalovirus (CMV) reaktivering (EPITT nr. 19111)

3. Lapatinib – Pulmonal hypertensjon (EPITT no 19089)

4. Fenprokumon – Risiko for fødselsdefekter og fosterdød ved eksponering i første trimester avhengig av seponeringstidspunkt (EPITT nr 18902)

5. Vortioksetin – Angioødem og urtikaria (EPITT no 19099)

​apr. 2018

​1. Cefaleksin – Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (EPITT nr. 18911)

2. Noradrenalin – Stress kardiomyopati (EPITT nr. 19172)

​mars 2018

​1. Filgrastim; lenograstim; lipegfilgrastim; pegfilgrastim – Aortitt (EPITT no 18940)

2. Hydroksykarbamid – kutan lupus erythematosus (EPITT no 18939)

3. Ritonavir; lopinavir, ritonavir; ombitasvir, paritaprevir, ritonavir; levotyroksin – Interaksjon kan gi nedsatt effekt av levotyroksin og hypotyroidisme (EPITT no 18896)

feb. 2018​

​1. Dulaglutid – Gastrointestinal stenose og obstruksjon (EPITT nr. 18931)

2. Metotreksat – Pulmonal alveolær blødning (EPITT nr. 18850)

3. Pemetreksed – Nefrogen diabetes insipidus (EPITT nr. 18930)

​jan. 2018

Oppdatert: 05.01.2022

Publisert: 17.01.2020

​Fant du det du lette etter?