Det er to vanlige årsaker til dette:
 • Legemiddelverket har avslått søknaden, som oftest fordi den mangler medisinsk begrunnelse.
 • Legemiddelverket har ikke mottatt søknaden fordi den gjelder en resept som tidligere er feilaktig notifisert.

Legemiddelverket behandler normalt en søknad om godkjenningsfritak innen tre arbeidsdager. Dersom apoteket ikke har fått svar etter dette, kan apotekansatte finne informasjon om søknaden ved hjelp av FarmaPro.

Forklaring 1: Søknaden er avslått

Finner du ikke igjen søknaden i FarmaPro, eller ligger søknaden fortsatt med status «Under behandling SLV» etter 3 dager? Det kan skyldes at søknaden er avslått.

Hvor finner apoteket informasjon om avslåtte søknader?

Du må gå inn i Reseptformidleren via funksjonen ”Utvidet reseptsøk” i FarmaPro.

Søknaden ligger med status «Tilbakekalt» hvis det er mindre enn én måned siden søknaden ble avslått. Da bør apoteket henvise pasienten til legen. Søknaden er slettet fra Reseptformidleren hvis det er mer enn én måned siden søknaden ble avslått. Apoteket kan ikke se søknader som er slettet, og bør henvise pasienten til legen.

Hvorfor er søknaden avslått?

De fleste søknader blir avslått fordi de ikke er fullstendig utfylt, ofte mangler legens begrunnelse. Legen må begrunne valg av uregistrert legemiddel i hver enkelt søknad.

Forklaring 2: Søknaden er ikke mottatt fordi den tidligere er feilaktig notifisert

Søknaden har fortsatt status «Under behandling» fordi en reiterert resept feilaktig har blitt notifisert første gang den ble ekspedert og sendes inn som en søknad neste gang. Problemet oppstår altså for reitererte resepter i følgende situasjon:

 1. Et apotek har notifisert et legemiddel selv om det er krav om å sende søknad, for eksempel fordi legemidlet står på negativlisten.
 2. Kunden får utlevert legemiddelet direkte og får beskjed om at han/hun kan hente flere ganger på resepten.
 3. Søknaden ekspederes på nytt, og den som ekspederer ser at legemiddelet ikke kan notifiseres. Apoteket sender derfor søknad.
 4. Søknaden kommer  ikke inn i Legemiddelverkets system fordi systemet ikke kan ta imot samme søknad (med samme resept id) to ganger. Søknaden kan dermed ikke behandles.
 5. Apoteket mottar ikke svar på søknaden.

Hva kan apotek gjøre?

 • Apoteket må påse at søknader/resept er riktig utfylt. Det er særlig viktig at medisinsk begrunnelse for søknaden er oppgitt.
 • Så langt som mulig bør apotekene forsikre seg om at notifisering ikke sendes feilaktig. Spør om råd dersom du er usikker på om den skal notifiseres eller om du må sende søknad.
 • Pasienten må kontakte lege dersom apoteket oppdager at resepten er avslått. Legen får informasjon om at søknaden er avslått, og kan selv ta initiativ overfor pasienten.
 • Apoteket må kontakte legen dersom søknaden ikke kan behandles av Legemiddelverket på grunn av tidligere notifisering.

Ikke send hastefaks

Søknader som er sendt inn i e-resept vil som nevnt over normalt bli behandlet innen tre arbeidsdager. E-resepter skal ikke sendes som telefaks-meldinger. Ordningen med hastebehandling per fax gjelder kun for papirresepter og ble i sin tid innført på grunn av postgangen og dermed lengre saksbehandlingstid.

Skal forbedre systemene

Systemleverandør av FarmaPro er i gang med å endre statusmeldinger slik at svaret fra Legemiddelverket (godkjent/avslått) er lettere å se. Legemiddelverket vil dessuten endre sine systemer for å minske faren for feil som kan oppstå når reitererteresepter blir feilaktig notifisert.

Dersom pasienten har spørsmål

Legemiddelverket kan dessverre ikke gi individuelle svar til pasienter fordi vi ikke har tilgang til pasientopplysninger i søknader som er sendt inn via e-resept. Apotek bør oppfordre pasienter om å kontakte legen sin.

Publisert: 12.08.2016