Søknaden må inneholde en medisinsk begrunnelse for hvorfor man har behov for et produkt som ikke er markedsført. Ved bruk av legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, har behandler et særlig ansvar for å sikre at bruken er forsvarlig.

Lovverk: Legemiddelforskriften § 2-5

 Generelt for alle søknader

Godkjenningsfritak kan gis for:

 • et bestemt legemiddel til enkeltpasient, eller
 • et bestemt legemiddel som skal brukes i rekvirentens praksis (inkludert institusjoner som sykehjem)
 • et bestemt legemiddel som skal brukes på sykehus. Ved bruk på sykehus skal søknaden være underskrevet av ansvarlige overlege ved avdelingen. 

Skal pasienten skrives ut fra sykehus/praksis og fortsette med et legemiddel som krever godkjenningsfritak? Da må det søkes om godkjenningsfritak for hver enkelt pasient. 

Godkjenningsfritak kan innvilges for en bestemt mengde eller for et begrenset tidsrom, høyst ett år.

Rekvirenten må ha nødvendige opplysninger om preparatets sikkerhet og effekt. Grossist/apotek kan skaffe opplysninger om produsent, pakningsstørrelser og liknende. Legemiddelverket har ikke slike opplysninger.

Elektronisk søknad via e-resept

Forskrivers journalsystem angir for de fleste legemidler om apoteket kan levere ut legemidlet direkte (notifisering) eller om utlevering av legemidlet krever godkjenning fra Statens legemiddelverk på forhånd. Disse legemidlene krever forhåndsgodkjenning fra Legemiddelverket.

Dersom legemidlet kan ekspederes direkte av apotek, kan pasienten oppsøke et apotek med én gang for utlevering.

Saksbehandlingstiden er tre dager for utlevering av legemidler som krever godkjenning fra Legemiddelverket. Pasienten kan derfor oppsøke apotek etter tre virkedager.

Elektronisk søknad kan foreløpig bare brukes ved søknader om godkjenningsfritak som gjelder behandling av enkeltpasienter. Ved søknader som gjelder bruk i praksis eller sykehusavdeling, må man bruke papirskjema. Legemiddelverket tilbyr fra januar 2019 en forenklet rutine for sykehus. Søknader som gjelder bruk i sykehusavdeling, må signeres av avdelingsoverlegen.

Skal pasienten skrives ut fra sykehus/praksis og fortsette med et legemiddel som krever godkjenningsfritak? Da må det søkes om godkjenningsfritak for hver enkelt pasient.

Rutiner for apotek ved ekspedering av elektronisk søknad

Før ekspedering kontrollerer apoteket

 • om preparatet det søkes om står på negativlisten eller om det kan ekspederes direkte på apotek (notifiserbart).
 • at virksomme stoffer, mengde og tidsperiode er angitt.
 • at medisinsk begrunnelse er oppgitt – inkludert hvorfor markedsført alternativ ikke kan benyttes. Dette følger av forskrift og må være påført hver gang det søkes. Legemiddelverket har ikke tilgang til pasientopplysninger fra tidligere søknader.

Søknader som krever tillatelse fra Legemiddelverket i det enkelte tilfelle, vil normalt bli behandlet innen tre arbeidsdager.

Spesielt for notifiserbare søknader

Etter kontroll av opplysninger på søknaden utleveres legemidlet etter vanlige rutiner.

Så langt som mulig bør apotekene forsikre seg om at man ikke feilaktig notifiserer et legemiddel som skal vurderes av Legemiddelverket i det enkelte tilfelle før utlevering. Spør om råd dersom du er usikker. Opplysningene kan finnes ved å sjekke grossistlinken eller kontakte grossisten direkte.

Spesielt for søknader om preparater på negativlisten

Dersom Legemiddelverket innvilger søknaden, finnes godkjent søknad i Reseptformidleren. Apoteket bestiller og ekspederer varen i samsvar med gjeldende forskrivnings- og utleveringsbestemmelser. Søknaden er gyldig til den er utekspedert eller utdatert.

Preparater som står på negativlisten vil automatisk bli sendt til Legemiddelverket for godkjenning direkte fra legens forskrivningsmodul. Apotekene vil derfor oppleve at disse preparatene allerede er ferdigbehandlet når de laster ned disse fra reseptformidleren.  Dersom legen ikke har oppdatert systemene sine, kan det oppstå tilfeller der apoteket må trykke "send søknad SLV".

Savner apoteket svar på en elektronisk søknad?

Dersom Legemiddelverket avslår søknaden, får rekvirenten elektronisk melding om dette. Søknaden vil da ligge med status «Under behandling SLV» eller «Tilbakekalt» i Reseptformidleren. Apotekansatte kan finne informasjon om søknaden ved hjelp av «Utvidet reseptsøk» i FarmaPro.

Den vanligste årsaken til at Legemiddelverket avslår søknaden, er at søknaden er ufullstendig utfylt. Ofte mangler legens begrunnelse for hvorfor et markedsført legemiddel ikke kan brukes. Legen må begrunne valg av uregistrert legemiddel i hver enkelt søknad siden Legemiddelverket ikke har tilgang til pasientopplysninger fra tidligere søknader. 

Søknad på papirskjema

Leger og tannleger som ikke har tilgang til e-resept, må bruke søknadsskjema på papir. Papirskjema må også brukes ved søknad om godkjenningsfritak som gjelder bruk i praksis (inkludert institusjoner som sykehjem) eller sykehusavdeling. Legemiddelverket tilbyr fra januar 2019 en forenklet rutine for sykehus.

Rettledning til bruk av papirskjema

Vi anbefaler at forskriver leverer søknadsskjemaet til apotek. Apoteket vurderer om legemidlet kan ekspederes direkte eller om Legemiddelverket må godkjenne søknaden før utlevering. Dersom det er nødvendig med forhåndsgodkjenning, vil apoteket sende søknaden (per post) til Legemiddelverket. Legemiddelverket behandler papirsøknader innen 14 dager og sender svaret (per post) til apoteket.

Skal pasienten skrives ut fra sykehus og fortsette med et legemiddel som krever godkjenningsfritak? Da må det søkes om godkjenningsfritak for hver enkelt pasient.

Rutiner for apotek ved ekspedering av papirsøknader

Før ekspedering kontrollerer apoteket at det er krysset av i riktig rubrikk for hvorvidt preparatet det søkes om står på negativlisten eller om det kan ekspederes direkte på apotek (notifiserbart).

I tillegg kontrollerer apoteket at:

 • Søknaden er signert av rekvirenten og påført ID-nummer.
 • Rekvirentens navn fremkommer tydelig med stempel eller blokkbokstaver.
 • Virksomme stoffer, mengde og tidsperiode er angitt.
 • Medisinsk begrunnelse er oppgitt – inkludert hvorfor markedsført alternativ ikke kan benyttes. Dette følger av forskrift og må være påført hver gang det søkes. Legemiddelverket har ikke tilgang til pasientopplysninger fra tidligere søknader.

Spesielt for notifiserbare søknader

 1. Etter kontroll av opplysninger på søknaden stemples, dateres og signeres originalsøknaden av apoteket og rubrikken for ekspedert krysses av.
 2. Legemidlet utleveres etter vanlige rutiner og søknaden oppbevares av apoteket. Dersom søknaden er reiterert, påfører apoteket eventuelt ytterligere ekspederinger.
  Før 15. januar påfølgende år, sendes alle ekspederte og utdaterte notifiseringer samlet til Legemiddelverket.

Spesielt for søknader om preparater på negativlisten

 1. Etter kontroll av opplysninger på søknaden signeres og stemples det i rubrikken for detaljist med apotekets kontaktinformasjon.
 2. Original søknad + en kopi sendes Legemiddelverket sammen med en adressert returkonvolutt. Apoteket beholder en kopi.

Svar på søknad

Dersom Legemiddelverket innvilger søknaden, sendes kopi av den innvilgede søknaden til apoteket. Apoteket bestiller og ekspederer varen i samsvar med gjeldende forskrivnings- og utleveringsbestemmelser. Originalsøknaden beholdes av Legemiddelverket. Hvis søknaden er reiterert, føres evt. ytterligere ekspederinger på apotekets kopi av den innvilgede søknaden. Søknaden er gyldig til den er utekspedert eller utdatert. Ved manglende opplysninger, avslag eller der preparatet er notifiserbart, returnerer Legemiddelverket originalsøknad til apotek med forklaring. Apoteket tar kontakt med rekvirent ved avslag eller manglende opplysninger.

NB: Dersom det ikke fremgår hvilket apotek som har sendt inn søknad, sender Legemiddelverket behandlede søknader tilbake til rekvirenten. Rekvirenten (eventuelt pasient) leverer/sender innvilget søknad til apotek for bestilling og ekspedering på vanlig måte. Vi anbefaler imidlertid at søknader sendes inn via apotek for korrekt og effektiv behandling. 

Innsending og adresse 

Innsending gjelder søknader for legemidler som krever godkjenning før utlevering.

Ved bruk av elektronisk løsning i e-resept sendes søknaden automatisk til Legemiddelverket for vurdering når det er krav om dette.

Ved bruk av papirsøknad sender apoteket søknaden per post til Statens legemiddelverk, postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

Hastesøknader må sendes på e-post.

Saksbehandlingstid

Søknader via e-resept behandles normalt innen 3 virkedager. Papirsøknader behandles normalt innen 14 dager grunnet postgang. Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag.

 Hastesøknader

Hastesøknader mottatt innen klokken 13.00 på hverdager behandles samme dag. Vi gir tilbakemelding på e-postadressen som søknaden kommer fra dersom ikke annet oppgis

Hastesøknader er forbeholdt ekstraordinære tilfeller.

Godkjente hastesøknader gjelder for den mengde og tidsrom som er angitt (inntil ett år).

Det er ikke lenger (fra august 2019) nødvendig å ettersende originalskjemaet til Legemiddelverket.

Krav om medisinsk begrunnelse

Søknad om godkjenningsfritak må alltid påføres en medisinsk begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å bruke et produkt som ikke er markedsført. Dette gjelder alle søknader - også når legemidlene kan utleveres direkte av apotek (etter notifiseringsordningen). Før utlevering skal apoteket kontrollere at medisinsk begrunnelse er påført søknaden.

Begrunnelsen må oppgis på hver eneste søknad.  Siden Legemiddelverket ikke har anledning til å lagre personopplysninger, kan ikke forskriver henvise til opplysninger som er gitt i tidligere søknader.

En medisinsk begrunnelse kan være:

 • at pasienten har behov for en annen formulering enn det som er markedsført i Norge
 • at det ikke finnes noe markedsført produkt som dekker det medisinske behovet

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak selv om planlagt bruk av et legemiddel faller utenfor godkjent indikasjon i Norge.

Hvilke legemidler kan ekspederes direkte av apoteket – Positivlisten og Negativlisten

De fleste søknader om godkjenningsfritak kan ekspederes direkte (notifiseres) av apoteket uten godkjenning fra Statens legemiddelverk.

Dette gjelder:

 • Legemidler som har markedsføringstillatelse i EØS-området, i USA, i land som er medlem av PIC/S (inkludert Storbritannia) eller land med MRA-avtale, og som ikke er oppført på negativlisten.
 • Produkter som regnes som legemidler i Norge, men som produseres og omsettes som næringsmiddel i EØS-land, Canada eller USA. Statens legemiddelverk kan fastsette i egen liste hvilke produkter som ikke omfattes av denne bestemmelsen.
 • Produkter som står på positivlisten. Listen inneholder en oversikt over legemidler som i utgangspunktet hører til på «negativlisten», men som likevel kan ekspederes direkte (notifiseres) av apoteket.

Legemiddelgrupper som i utgangspunktet skal vurderes av Legemiddelverket før utlevering (negativlisten) dersom de ikke er oppført på positivlisten:

 • Legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i EØS, USA, PIC/S-land (inkludert Storbritannia) eller land med MRA-avtale.
 • Vaksiner
 • Biologiske legemidler
 • Legemidler uten MT i noen land
 • Medisinske gasser

Land som er med i EØS-området eller PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme)

Argentina, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, Indonesia, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Korea, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malaysia, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Østerrike.

Land med MRA-avtale (Mutual Recognintion Agreement)

New Zealand, Australia, Canada og Sveits.

Legemidler som er apotektilvirket utenfor Norge

Godkjenningsfritak for magistrelle legemidler tilvirket utenfor Norge innvilges bare dersom det ikke finnes legemiddel med markedsføringstillatelse i EU/EØS og det ikke er aktuelt å få det fremstilt av apotek i Norge. Søknader om magistrelle legemidler fra utlandet skal godkjennes av Legemiddelverket før utlevering, med unntak av enkelte preparater som er oppført på positivlisten.

Før apotek/grossist kan importere apotekfremstilte legemidler (uten MT) direkte fra apotektilvirker, må det foreligge en tillatelse til selve importen fra Legemiddelverket.

Godkjenningsfritak for medisinske gasser

Ved søknad om godkjenningsfritak for gass, skal rekvirenten bruke det vanlige søknadsskjemaet.

Når søknaden gjelder medisinske gasser skal den leveres direkte til gassleverandøren. Siden medisinske gasser er oppført på Negativlisten, må gassleverandøren videresende søknaden til Legemiddelverket for behandling. Original søknad + en kopi sendes Legemiddelverket sammen med en adressert returkonvolutt. Gassleverandøren beholder en kopi.

For sykehus er det tilstrekkelig med én søknad per gass per år. Også for lokale avdelinger for behandlingshjelpemidler (som leverer medisinsk gass til pasienter utenfor institusjon), er det tilstrekkelig med én søknad per gass per år. Det er ikke nødvendig med søknad for hver enkelt pasient.

Godkjenningsfritak innvilges bare hvis det ikke finnes ​en tilsvarende markedsført medisinsk gass fra en leveringsdyktig leverandør.

For gasser som skal benyttes i studier, trenger man ikke søke om godkjenningsfritak da godkjenning til å bruke gassen ligger implisitt i godkjenning av studien.

Godkjenningsfritak for CBD med inntil 1% THC 

Det finnes ingen godkjente legemidler med CBD i Norge (legemidlet Sativex inneholder også betydelige mengder THC). Alle leger med forskrivningsrett gr. A kan søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak for produkter med CBD som inneholder inntil 1 % THC. Helsedirektoratet krever ikke lenger søknad om rekvireringsrett for «forbudt narkotikum» ved slik behandling.

Legemiddelverket kjenner per i dag til to aktuelle leverandører av CBD til medisinsk bruk som kan formidles via norske apotek og søkes om på vanlig måte i e-resept:

 • Glostrup apotek leverer CBD-dråper uten målbare mengder THC.  
 • Cannabisbureau (kontor i det nederlandske helsedirektoratet) leverer Bedrolite fra den nederlandske produsenten Bedrocan. Dette er malt cannabisplante med 9 % CBD og mindre enn 1 % THC.

Godkjenningsfritak for medisinsk cannabis

Kun spesialister ansatt i offentlig eller privat sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis (med mer enn 1 % THC) hos Legemiddelverket. Det er ikke lengre nødvendig å søke om forskrivningsrett for forbudt narkotikum (THC) hos Helsedirektoratet.

Søknaden kan sendes på vanlig måte i e-resept eller man kan benytte papirskjema. Dersom man sender søknad på papirskjema skal ikke e-resept benyttes i tillegg. Det er relativt lang leveringstid for medisinsk cannabis så det anbefales å planlegge fremtidig levering med pasient i god tid. Husk å oppgi dosering/tidsrom i søknaden og om pasienten har brukt dette før eller om det er oppstart av behandling.

Les rutine og veileder for behandling med medinsinsk cannabis

Homøopatiske legemidler - krav om godkjenningsfritak

Etter 1. juli 2017 kreves det søknad om godkjenningsfritak for homøopatiske og antroposofiske legemidler som ikke er registrert i Norge. Dersom preparatene det søkes om har markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land kan søknadene ekspederes direkte på apotek (notifiseres). Dette gjelder også for homøopatiske legemidler av biologisk opprinnelse.

​Lovverk: Forskrift om legemidler § 2-1 tredje ledd.

Vitaminer, mineraler og enkelte andre produkter

Noen pasientgrupper (for eksempel slankeopererte) har behov for høyere doser av vitaminer enn det som er tillatt etter Mattilsynets regelverk for kosttilskudd. 

Vitaminer og mineraler til oral bruk regnes ikke automatisk som legemidler selv om de overskrider grensene for det som er tillatt i kosttilskudd. Mange produkter faller derfor mellom to stoler i Norge: De kan ikke selges som lovlig kosttilskudd, men regnes heller ikke nødvendigvis som legemidler.

Legemiddelverket åpner derfor for at vitamin- og mineraltilskudd, aminosyrer, glukosetabletter og enkelte andre produkter kan leveres gjennom ordningen med godkjenningsfritak (notifiseringsordningen). Hensikten er å gi leger og pasienter mulighet for å skaffe nødvendige produkter gjennom trygge kanaler.

For eksempel mener Legemiddelverket at det er urimelig å kreve at slankeopererte pasienter som trenger tilskudd av vitamin D i doser på 50 000 IE to til tre ganger daglig, må bruke godkjente pakninger (Benferol) som bare inneholder tre tabletter med 50 000 IE i hver pakning - og er beregnet på en pasientgruppe som bare skal ta én tablett i måneden. Her vil det være en mulighet for legen å forskrive utenlandske produkter med høyere dosering av D-vitamin enn hva som er tillatt i kosttilskudd i Norge.

Godkjenningsfritak for melatonin

Etter at flere legemidler med melatonin nå er godkjent i Norge vil behovet for melatoninprodukter via ordningen med godkjenningsfritak bli lite.

Melatoninprodukter med anbefalt døgndose melatonin til og med 1 mg kan reguleres under annen lovgiving enn legemiddellovgivningen, under visse forutsetninger. Se sak om klassifisering av melatonin.

Refusjon for legemidler på godkjenningsfritak

Refusjon etter Blåreseptordningen gjelder i utgangspunktet kun for legemidler som er godkjent i Norge. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kan likevel, etter søknad fra forskrivende lege, bestemme at en pasient skal få refundert utgifter til legemidler på godkjenningsfritak. Slik søknad kan sendes elektronisk i legenes journalsystem.

 Godkjenningsfritak og utenlandsk pakning etter at legemidlet er markedsført. Når er dette aktuelt?

Legemiddelverket har bestemt at pasienter som har startet behandling med et legemiddel før det er markedsført i Norge, under visse forutsetninger kan få utenlandske pakninger gjennom ordningen med godkjenningsfritak også etter at legemidlet er markedsført. Ordningen gjelder pasienter som behandles ved sykehus.

For at utlevering av utenlandske pakninger etter markedsføring skal være tillatt må disse forutsetningene være oppfylt:

 • Pasienten har fått legemidlet gratis fra et legemiddelfirma før markedsføring, enten gjennom deltakelse i en studie, eller via et compassionate use program (CUP) eller gjennom ordningen med godkjenningsfritak.
 • Firmaet tilbyr legemidlet gratis også etter markedsføring.
 • Bruken er avtalt mellom Helseforetaket og legemiddelfirmaet.
 • Utlevering skjer via apotek.

Pasienter beskrevet over kan få utenlandske pakninger via ordningen med godkjenningsfritak inntil Beslutningsforum eventuelt avgjør at Helseforetakene skal finansiere bruken, og på ubestemt tid dersom Beslutningsforum sier nei til finansiering.

Når en lege søker om godkjenningsfritak etter at legemidlet er markedsført i Norge, må legen oppgi at forutsetningene beskrevet over er tilstede.

Forenklet rutine for godkjenningsfritak ved sykehus 

Ved rekvirering av uregistrerte legemidler til bruk ved avdeling (ikke knyttet til enkeltpasient) «skal samtykke innhentes av den ansvarlige overlege ved vedkommende avdeling» (Legemiddelforskriften § 2-5).

Legemiddelverket mener rutinene som er etablert for å oppfylle dette kravet bør endres av hensyn til effektiv ressursbruk i helsetjenesten og for å gi avdelingene oversikt over bruken av uregistrerte legemidler.

E-resept er bygget rundt enkeltpasienter og kan ikke brukes for rekvirering til avdeling. Noen helseforetak planlegger løsninger der søknad om godkjenningsfritak blir en integrert del av en elektronisk kurve, men dette ligger trolig noe fram i tid.

Inntil slike løsninger er på plass, ønsker Legemiddelverket å legge til rette for en forenklet rutine for søknader om godkjenningsfritak for legemidler til bruk ved sykehusavdeling. Rutinen forutsetter samarbeid mellom sykehusavdelingene og sykehusapotekene.

Forenklet rutine for søknader til avdelingsbruk som kan notifiseres

 1. Sykehusapoteket utarbeider hvert år en oversikt (liste) over de uregistrerte legemidlene som er levert til avdelingen i løpet av det siste året:
   • ATC-kode, virkestoff, salgsnavn, styrke, form og mengde.
   • Dersom avdelingen ønsker det, kan andre opplysninger som pris tas med.
 1. Avdelingsoverlegen går gjennom listen og vurderer bruken av uregistrerte legemidler. Hen noterer på listen dersom det er legemidler som ikke skal brukes ved avdelingen det neste året.
 2. Avdelingsoverlegen signerer den oppdaterte listen og returnerer den til sykehusapoteket. Signaturen bekrefter at avdelingsoverlegen samtykker i bruken av de opplistede uregistrerte legemidlene og at bruken av de uregistrerte legemidlene er medisinsk begrunnet.
 3. Sykehusapoteket oppbevarer de underskrevne listene ved apoteket i ett år. 

Forenklet rutine for søknader til avdelingsbruk som krever vurdering av Legemiddelverket før utlevering. (Innsending per post er fortsatt mulig).

 1. Signert papirsøknad skannes og sendes som PDF-fil til følgende e-postadresse: GodkjenningsfritakSykehus@legemiddelverket.no 
 2. Legemiddelverket behandler søknaden og besvarer den per e-post.

Dersom søknaden gjelder enkeltpasient som skal behandles på sykehusavdeling ønsker vi ikke andre personopplysninger enn initialer og alder.

Papirsøknader fra sykehusavdeling som er sendt som PDF-fil via e-post, vil ha samme gyldighet som papirsøknader sendt via post.

Oppdatert: 18.03.2020

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?