​Nordmenn som reiser til andre land i Schengen-samarbeidet kan ta med seg nødvendige medisiner som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Nødvendige legemidler vil si medisiner som er nødvendige for å gjennomføre en behandling foreskrevet av lege. Hvor mye kan du ta med deg? Les om regelverket for medbrining av legemidler på utenlandsreise.

Reisende som har med seg slike medisiner bør alltid kunne fremlegge en attest som viser at den  reisende selv eier medisinene. Det er ikke et absolutt krav, men Statens legemiddelverk anbefaler alle reisende å ha med seg en slik attes​t.  

Alle norske apotek har fullmakt til å utstede slike attester. Gebyr pr. attest er 75 kroner.

Hvilke medisiner gjelder attesten?

  • Medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler. Se oversikt over medisiner som omfattes av Schengen-bestemmelsene.
  • Enkelte medisiner inneholder virkestoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten. Eksempler på dette er medisiner som inneholder sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin.

Apoteket må utstede én attest for hvert av de narkotiske legemidlene som den reisende skal ha med på reisen.

Attesten utstedes på grunnlag av resept eller på bakgrunn av apotekets ekspedisjonshistorikk for den aktuelle kunden. Dersom resepten ikke er tilgjengelig, kan attesten utstedes på grunnlag av opplysninger på legemiddelpakningen (originalemballasjen) forutsatt at det er godtgjort at attesten blir utstedt til den rettmessige eier av medisinen.

Gyldighetsperiode

Attesten er gyldig for en periode på inntil 30 dager. Det vil si at man kan ha med seg medisin i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk. For lengre perioder enn dette bør den reisende kontakt det aktuelle lands ambassade for å få klarhet i om dette landet aksepterer at en har med denne typen medisiner for en lengre periode enn 30 dager, og hvilken dokumentasjon som kreves.

Det er nødvendig å ta hensyn til de som reiser mye utenlands, for eksempel i forbindelse med arbeid. I slike tilfelle kan det utstedes attest som er gyldig i 30 dager, men uten at denne er knyttet til enkeltreise.

Land i Schengen-samarbeidet

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Skjema og utfylling

Kunden kan selv fylle ut skjemaet, mens apoteket ved sin underskrift bekrefter riktigheten av opplysningene som er gitt. Opplysningene på skjemaet må kontrolleres mot resepten, ekspedisjonshistorikk eller opplysninger på legemiddelpakningen.

Se attestskjema med veiledning. ​

Attesten i original utleveres til kunden og apoteket beholder en kopi. Kopien oppbevares i minimum den periode attesten er gyldig.

Attestskjemaet skal utformes på de forskjellige nasjonale språk. Fransk og engelsk oversettelse av ledetekstene skal følge skjemaet. Det er ikke nødvendig med attestasjon fra lege på skjemaet.

Se utfyllende informasjon i Schegen-veiledning for apotek.

​Fant du det du lette etter?