​​Generelt om tilsynsarbeid

Hvorfor tilsyn?

  • Det skal være trygt for publikum å bruke apotekene
  • Apotek skal drives med like konkurransevilkår
  • Ulovlig markedsføring, tilvirkning og salg skal forhindres
  • Vi har behov for å fange opp når lovgivningen ikke er dekkende

Hvordan gjennomføres et tilsyn i apoteket?

Vanligvis blir tidspunkt for tilsyn avtalt 2-3 uker på forhånd. Andre ganger kan vi komme uanmeldt.

Ved inspeksjon vil vi undersøke om virksomheten oppfyller kravene i lovene og forskriftene som Legemiddelverket forvalter og som gjelder for vedkommende virksomhet.

Ved en inspeksjon reiser inspektører fra Legemiddelverket til apoteket og gjennomgår utvalgte deler av de faglige aktivitetene i apoteket. I tillegg gjennomføres tematilsyn der et begrenset antall apotek blir besøkt og/eller må svare på spørreskjema.

Vi intervjuer apoteker og evt. noen fra personalet. I samtalene tar vi opp tema omkring apotekets drift, ledelse og hvordan arbeidsoppgaver utføres i apoteket. Vi ser også på skriftlige rutiner for hvordan sentrale oppgaver skal utføres, og hvordan dette dokumenteres i apoteket. Ute i selve apoteket ser vi på hvordan lokalene brukes, vareutvalg, mulighet for diskresjon, tilgjengelighet for bevegelseshemmede m.m. Under inspeksjonen kan vi ta ut prøver av produkter eller ta foto av lokale, utstyr etc.

På slutten av tilsynet utarbeider vi en liste med observasjoner som vi ønsker å kommentere. Tilsynet avsluttes med et møte der vi gjennomgår punktene på listen og eventuelt korrigerer dersom det er uklarheter eller misforståelser. Denne observasjonslisten er utgangspunktet for oss når vi i ettertid skriver rapport.

Rapport fra tilsyn

Innen fire uker etter tilsynet skal vi sende rapport til apoteket. I rapporten beskriver vi de punktene fra observasjonslisten som er i strid med gjeldende regelverk. Dette kalles avvik. Vi angir alvorlighetsgraden på avvikene (kritisk, stort eller annet), og apoteket pålegges å rette avvikene innen bestemte tidsfrister og sende oss dokumentasjon på at det er utført. I tillegg kan vi føre opp punkter i rapporten som ikke er direkte brudd på regelverk, men som vi anser som forbedringspunkter. Dette kaller vi anmerkninger eller anbefalte forbedringer.

Oppfølging av rapporten

Virksomheten må sende inn dokumentasjon som viser at eventuelle avvik er fulgt opp. Vi ber om at det i forbindelse med første innsendelse av dokumentasjon på oppfølging av store eller andre avvik utarbeides en tiltaksplan i henhold til fastsatt mal. Tiltaksplanen skal omfatte planlagt oppfølging av alle avvik (kritiske, store og andre).

Last ned mal for tiltaksplan

Vi vurderer det apotekene sender inn som dokumentasjon på retting av avvik. Når alle avvik er tilfredsstillende rettet, sender vi ut melding om at tilsynssaken er avsluttet.

Hvis påpekte avvik ikke følges opp tilfredsstillende av virksomheten, kan Legemiddelverket benytte tvangsmulkt, advarsel, tilbakekalling av apotekkonsesjon og driftskonsesjon eller politianmeldelse.

Årsrapporter og temarapporter

Årsrapporter om apotektilsyn

Temarapporter apotek

Basert på kartleggingsundersøkelser eventuelt supplert med tilsyn i et begrenset antall apotek, er det utarbeidet følgende temarapporter:

Oppdatert: 02.04.2020

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?