​​​Statens legemiddelverk har vurdert e-sigaretter slik at de regnes som legemidler på lik linje med andre røykeavvenningsprodukter, grunnet påstand og funksjon.

Privatimport

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området, jf. reglene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tolletaten kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring.

Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Hvor stor mengde det vil si vil variere fra person til person, og ved kontroll av forsendelser vil tollen enten forholde seg til den anbefalte doseringen på produktet eller på resepten/ legeerklæringen privatpersonen som importerer produktet, legger frem som dokumentasjon.

Ved medbringing er tillatt mengde avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Ved medbringing fra EU/EØS-området er tillatt med høyst ett års forbruk, mens det fra tredjeland er tillatt med høyst tre måneders forbruk.

Saker som kan falle inn under Statens legemiddelverks ansvarsområde

Det kan forekomme tilfeller der e-sigarettene ikke inneholder nikotin eller har påstander knyttet til seg. Da vil det bero på en konkret vurdering av de øvrige innholdsstoffene om produktet faller inn under regelverket til Statens legemiddelverk. Andre stoffer enn nikotin i e-liquid/ampullene vil kunne falle innunder legemiddellovgivningen dersom virkestoffene er å finne på legemiddel- eller urtelisten.

Les nærmere beskrivelse av regelverk og de ulike etatenes ansvarsområder.

Nytt regelverk for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere

I desember 2016 vedtok Stortinget ny tobakksskadelov hvor forbudet mot elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med innhold av nikotin ble opphevet. Det nye regelverket for e-sigaretter vil trolig tre i kraft i 2019.

Det nye regelverket stiller krav til innhold, kvalitet, sikkerhet og merking av alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (e-væsker, e-juice) både med og uten innhold av nikotin. Når det nye regelverket trår i kraft må alle slike produkter registreres hos Statens legemiddelverk 6 måneder før de skal selges til forbrukere i Norge. Produktene som registreres i den nye ordningen vil omfattes av bestemmelsene i tobakksskadeloven ikke av legemiddellovgivningen.

Kravene som produktene må oppfylle for å kunne registreres er under utarbeidelse i de nye tobakksforskriftene som er under behandling av Helse- og Omsorgsdepartementet. Så snart forskriftene er vedtatt vil Legemiddelverket publisere mer informasjon om det nye regelverket.

Frem til det nye regelverket trer i kraft vil det fortsatt være forbudt å produsere, omsette og importere e-sigaretter og e-væsker med nikotin i Norge da disse regnes som nye nikotinprodukter. Unntaket for å kunne lovlig privatimportere elektroniske sigaretter med nikotin til personlig medisinsk bruk vil fortsatt gjelde frem til det nye lovverket trer i kraft. 

Oppdatert: 27.02.2019

Publisert: 20.07.2016

​Fant du det du lette etter?