​​​Statens legemiddelverk har vurdert e-sigaretter slik at de regnes som legemidler på lik linje med andre røykeavvenningsprodukter, grunnet påstand og funksjon. Firmaer som ønsker å importere e-sigaretter som et røykeavvenningsprodukt må henvende seg til Legemiddelverket.

Privatimport

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området, jf. reglene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring.

Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Hvor stor mengde det vil si vil variere fra person til person, og ved kontroll av forsendelser vil tollen enten forholde seg til den anbefalte doseringen på produktet eller på resepten/ legeerklæringen privatpersonen som importerer produktet, legger frem som dokumentasjon.

Ved medbringing er tillatt mengde avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. 

Saker som kan falle inn under Statens legemiddelverk ansvarsområde

Det kan forekomme tilfeller der e-sigarettene ikke inneholder nikotin eller har påstander knyttet til seg. Da vil det bero på en konkret vurdering av de øvrige innholdsstoffene om produktet faller inn under regelverket til Statens legemiddelverk. Andre stoffer enn nikotin i e-liquid/ampullene vil kunne falle innunder legemiddellovgivningen dersom virkestoffene er å finne på legemiddel- eller urtelisten.

Les nærmere beskrivelse av regelverk og de ulike etatenes ansvarsområder.

Oppdatert: 14.06.2017

Publisert: 20.07.2016