​Vedlegg til forskrift av 27. april 1998 nr. 455 (Endret 2004-12-02). Disse merknadene er opprinnelig utarbeidet av Helsetilsynet. Små endringer er innarbeidet av Statens legemiddelverk 7. september 2004.

Last ned pdf med kommentarene​. 

Generelle merknader

Forskriften er inndelt i tretten kapitler, som stikkordsmessig inneholder følgende:

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

Formål, virkeområde og definisjoner
Grunnkrav (forskriftens hovedregel)
Ekspedisjonsret

Kap. 2 Rett til rekvirering

Legers, tannlegers og veterinærers rett til rekvirering
Andre gruppers rett til rekvirerin

Kap. 3 Rekvirering etter resept og rekvisisjon

Krav til rekvisisjonsmåte
Gyldighetstid (foreldelse)
Regler om ulike reseptgruppe

Kap. 4 Standardopplysninger på resept og rekvisisjon

Krav til opplysninger
Autoriserte blanketter
Særskilte blanketter

Kap. 5 Utfylling av resept og rekvisisjon

Grunnkrav ved utfylling
Opplysninger om pasient, dyr og dyreeier
Opplysninger om legemidlet og dets bruk
Tilbakeholdelsestid for legemidler til dyr

Kap. 6 Mottak av resept og rekvisisjon

Farmasøytkontroll
Mottak av telefonresepter
Kontroll av rekvirentens identitet
Kontroll av resept og rekvisisjon

Kap. 7 Ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon

Dokumentasjon og farmasøytkontroll
Nødekspedisjon
Nordiske og andre EØS-resepter

Kap. 8 Utlevering av legemidler etter resept og rekvisisjon

Krav og plikter ved utlevering av reseptpliktige legemidler
Hjemmel til å nekte utlevering
Særlige utleveringsbestemmelser

Kap. 9 Utlevering og oppbevaring av resepter

Oppbevaring og dokumentasjon av telefonresepter og nødekspedisjoner m.m.
Utlevering av reseptopplysninger til tilsyns-myndigheten
Utlevering av resept til kunde

Kap. 10 Utlevering av legemidler uten resept

Krav og plikter ved utlevering av reseptfrie legemidler
Hjemmel til å nekte utlevering ved mistanke om misbruk

Kap. 11 Forsendelse av legemidler

Ingen merknader

Kap. 12 Merking ved utlevering av legemidler

Merking ved utlevering til rekvirent, pasient, dyreeier og institusjon
Merking av produkter som er fremstilt eller ompakket (etter anbrudd) i apotek

Kap. 13 Ikrafttredelse

Overgangsbestemmelser om reseptstatus
Ikrafttredelse. Opphevelse av tidligere forskrift
Bestemmelser om reseptstatus, videreført fra tidligere forskrift

Oversikt over tilgrensende forskrifter

Forskriften gjelder rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, se nærmere merknadene til § 1-2. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på forskrifter som regulerer områder som ligger tett inntil denne forskriften, for eksempel:

  • Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek
  • Forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler
  • Forskrift 20.05.2004 nr. 755 om kosttilskudd
  • Forskrift 1. mars 1983 nr. 628 om legemidler til ikke-medisinsk bruk, herunder midler til avlivning av dyr
  • Forskrift 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika m.v. (narkotikalisten)
  • Forskrift 1. mars 1957 nr. 6 om brennevin; herunder spiritus, og vin til medisinsk bruk

Publisert: 20.07.2016