​​​​​​​​​​​​​​​​​Regelverk og hensikt

Legemiddelverket kan bestemme at et legemiddel skal ha begrenset utlevering i henhold til forskrift om legemidler § 7-4. Apoteket har plikt til å påse at kravene til utlevering er oppfylt for legemidler med utleveringsbestemmelser i henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler § 8-4.

Hensikt

Utleveringsbestemmelser innføres ofte av hensyn til pasientsikkerheten. Eksempler er virkestoff der det er spesielt stor fare for fosterskade eller antibiotika det er nødvendig å begrense bruken på grunn av faren for resistensutvikling.

Unntak fra utleveringsbestemmelser

Det skal svært gode grunner til før det kan gis unntak fra utleveringsbestemmelser. Forskrivende lege kan i helt spesielle tilfeller søke Legemiddelverket om unntak for enkeltpasienter. I slike tilfeller krever Legemiddelverket en begrunnet skriftlig søknad. Dersom unntak innvilges vil pasienten få et vedtak som må vises frem på apoteket.

Endringer høres offentlig

Når det er nødvendig å gjøre endringer i utleveringsbestemmelser blir forslaget hørt i en offentlig høring. Dette gjelder også ved forslag om innføring av nye eller å fjerne utleveringsbestemmelser. Høringsbrev publiseres på Legemiddelverkets nettsider.​​

Veterinær bruk

Veterinærer som ønsker å bruke legemidler med utleveringsbestemmelse må søke om dette. Les om søknadsrutine.

Generelt om listen over utleveringsbestemmelser

Listen nedenfor presenterer gjeldende utleveringsbestemmelser for legemidler som er godkjent til bruk på mennesker. Enkelte legemidler har begrensninger i rekvirering eller utlevering som er beskrevet i forskrift; disse er ikke tatt med på listen.
Utleveringsbestemmelser knyttes til ATC-grupper eller virkestoff, legemiddelform og styrke. De gjelder for alle legemidler som tilhører under angitte ATC-grupper eller inneholder virkestoff eller virkestoffkombinasjoner i den angitte legemiddelform og styrke som er ført opp i listen, inkludert uregistrerte legemidler.
Listen er ordnet etter ATC-koder for antibiotika, etter virkestoff for øvrige legemidler og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn. Vær oppmerksom på at Legemiddelverket normalt bare vurderer utleveringsbestemmelser for virkestoff (inkludert legemiddelform/styrke) der det finnes et godkjent preparat i Norge. Begrunnelser for endring i utleveringsbestemmelsene publiseres som nyhetssaker.​

Gjeldende liste over utleveringsb​estemmelser

Listen er ordnet etter ATC-kode eller virkestoff og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn.​

Antibiotika

Denne listen inneholder kun antibiotika. For øvrige preparater se nedtrekkslisten under

ATC-gruppe/ Virkestoff(er)
Legemiddel- formSty​​rkeUtleveringsbestemmelse
Tredje generasjon cefalosporiner i kombinasjon med beta-laktamase inhibitor 
​J01D D52
​Alle
​Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Fjerde generasjon cefalosporiner
J01D E
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Monobaktamer
J01D F
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Karbapenemer
J01D H
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Andre cefalosporiner og penemer
J01D I
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Glykopeptidanti-
bakterielle midler
J01X A
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Polymyksiner
J01X B
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Andre antibakterielle midler
J01X X
(med unntak av Metenamin
J01X X05)
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Tigecyklin (Tetrasyklin)
J01A A12
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske
Bedakvilin
J04A K05
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Isoniazid
J04A C01
Alle
Alle
​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin
J04A B02
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid
J04A M02
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid,
pyrazinamid
J04A M05
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid,
pyrizinamid, etambutol
J04A M06
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Vankomycin
J01X A01, 
A07A A09
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske

Legemidler utenom antibiotika

For antibiotika, se listen i nedtrekksgardinen over

Virkestoff(er)Legemiddel- formSty​​rkeUtleveringsbestemmelse
​Acitretin
D05B B02 

 
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per ekspedisjon. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Alitretinoin
D11A H04

Perorale, parenteraleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Esketamin
N06A X27
​Nesespray
​Alle
Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus.
Isotretinoin
D10B A01
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Lenalidomid
L04A X04
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. Resept på lenalidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
​Mifepriston
G03X B01
​Alle​Alle​Skal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
Mifepriston/ misoprostol
G03X B01/ G02A D06
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
​Misoprostol
(til bruk ved svangerskaps-avbrudd)
G02A D06
Perorale, parenterale​AlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
​Pomalidomid
L04A X06
​Alle​Alle
​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling pr resept. Resept på pomalidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.
Propofol
N01A X10
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller spesialist i anestesiologi.
Talidomid
L04A X02
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. Resept på talidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Teikoplanin
J01X A02
AlleAlleSkal kun utleveres til bruk på menneske.
Vandetanib
L01X E12
AlleAlleDet kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.
​Vismodegib
L01X X43
​Alle
​Alle​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Oppdatert: 01.03.2017

Publisert: 21.07.2016

​Fant du det du lette etter?