​​​​​​​​​​​​​​​​​Regelverk og hensikt

Legemiddelverket kan bestemme at et legemiddel skal ha begrenset utlevering i henhold til forskrift om legemidler § 7-4. Apoteket har plikt til å påse at kravene til utlevering er oppfylt for legemidler med utleveringsbestemmelser i henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler § 8-4.

Hensikt

Utleveringsbestemmelser innføres ofte av hensyn til pasientsikkerheten. Eksempler er virkestoff der det er spesielt stor fare for fosterskade eller antibiotika det er nødvendig å begrense bruken på grunn av faren for resistensutvikling.

Unntak fra utleveringsbestemmelser

Det skal svært gode grunner til før det kan gis unntak fra utleveringsbestemmelser. Forskrivende lege kan i helt spesielle tilfeller søke Legemiddelverket om unntak for enkeltpasienter. I slike tilfeller krever Legemiddelverket en begrunnet skriftlig søknad. Dersom unntak innvilges vil pasienten få et vedtak som må vises frem på apoteket.

Endringer høres offentlig

Når det er nødvendig å gjøre endringer i utleveringsbestemmelser blir forslaget hørt i en offentlig høring. Dette gjelder også ved forslag om innføring av nye eller å fjerne utleveringsbestemmelser. Høringsbrev publiseres på Legemiddelverkets nettsider.​​

Veterinær bruk

Veterinærer som ønsker å bruke legemidler med utleveringsbestemmelse må søke om dette. Les om søknadsrutine.

Generelt om listen over utleveringsbestemmelser

Listen nedenfor presenterer gjeldende utleveringsbestemmelser for legemidler som er godkjent til bruk på mennesker. Enkelte legemidler har begrensninger i rekvirering eller utlevering som er beskrevet i forskrift; disse er ikke tatt med på listen.
Utleveringsbestemmelser knyttes til virkestoff, legemiddelform og styrke. De gjelder for alle legemidler som inneholder virkestoff eller virkestoffkombinasjoner i den angitte legemiddelform og styrke som er ført opp i listen, inkludert uregistrerte legemidler.
Listen er ordnet etter virkestoff og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn. Vær oppmerksom på at Legemiddelverket normalt bare vurderer utleveringsbestemmelser for virkestoff (inkludert legemiddelform/styrke) der det finnes et godkjent preparat i Norge. Begrunnelser for endring i utleveringsbestemmelsene publiseres som nyhetssaker.​

Gjeldende liste over utleveringsb​estemmelser

Listen er ordnet etter virkestoff og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn.​
Virkestoff(er)Legemiddel- formSty​​rkeUtleveringsbestemmelse
​Acitretin
D05B B02 

 
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per ekspedisjon. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Alitretinoin
D11A H04

Perorale, parenteraleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Bedakvilin
J04A K05
​Alle​Alle​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Gulfebervirus
(levende, svekket)
J07B L01
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra autorisert gulfebervaksinatør.
Imipenem, cilastatin
J01D H51
AlleAlleSkal kun utleveres til bruk på menneske.
​Isoniazid
J04A C01
​Alle​Alle​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Isotretinoin
D10B A01
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Lenalidomid
L04A X04
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Linezolid
J01X X08
AlleAlleSkal kun utleveres til bruk på menneske.
​Mifepriston
G03X B01
​Alle​Alle​Skal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
Mifepriston/ misoprostol
G03X B01/ G02A D06
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
​Misoprostol
(til bruk ved svangerskaps-avbrudd)
G02A D06
Perorale, parenterale​AlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har fylkesmannens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
Naloksonhydroklorid
V03A B15
​Nesespray,
oppløsning
​1 mg/ml​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra lege tilknyttet Universitetet i Oslo, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) sitt prosjekt mot overdosedødsfall.
​Pomalidomid
L04A X06
​Alle​Alle​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling pr resept. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.
Propofol
N01A X10
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller spesialist i anestesiologi.
Rifampicin
J04A B02
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid
J04A M02
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid,
pyrazinamid
J04A M05
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Rifampicin, isoniazid,
pyrizinamid, etambutol
J04A M06
AlleAlleSkal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Talidomid
L04A X02
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Teikoplanin
J01X A02
AlleAlleSkal kun utleveres til bruk på menneske.
Vandetanib
L01X E12
AlleAlleDet kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.
Vankomycin
J01X A01, 
A07A A09
AlleAlleSkal kun utleveres til bruk på menneske.
​Vismodegib
L01X X43
​Alle​Alle​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Oppdatert: 20.02.2017

Publisert: 21.07.2016

​Fant du det du lette etter?