​​​​​​​​​​​​​​​​​​I 2020 var det totalt 1391 meldte mangler til Legemiddelverket. Det var 151 flere enn året før. I 2021 var det en nedgang i antallet med 1105 meldte mangler. Det er ikke forventet at denne nedgangen nødvendigvis fortsetter.  ​​

Årsaker til legemiddelmangel

I 2021 oppga legemiddelfirmaene at mangeltilfellene skyldes produksjonsproblemer, forsinket levering, og utilstrekkelige leveranser på grunn av økt salg. Dette er årsaker som ikke har endret seg i løpet av pandemie​​n. Det er bare et fåtall av meldte mangler de siste to årene der firma har oppgitt pandemien som årsak.   

Legemiddelproduksjonen er global og fragmentert der deler av produksjonen, fra råstoff til ferdig produkt, kan finne sted i ulike deler av verden. Svikt i et ledd kan forårsake forsinkelser i leveranse og mangelsituasjoner. På grunn av den komplekse forsyningskjeden er det vanskelig å identifisere enkeltårsaker til mangler og nedgangen i 2021. Det ser ut til at firmaene har vært ekstra oppmerksomme på forsyningsutfordringer som følge av pandemien. Denne utviklingen er også observert i andre land.  

Selv om pandemien ikke førte til flere legemiddelmangler slik vi først fryktet, er antall mangelsituasjoner fortsatt bekymringsfull. Derfor jobber vi for å forebygge, redusere og håndtere antall mangelsituasjoner. Godt samarbeid med andre aktører gjør at pasienter som oftest får behandlingen legen har bestemt.    

Legemiddelmangel - oversikt og råd

Hva gjør Legemiddelverket?

Legemiddelverket samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger. Vi gir informasjon til leger, pasienter og apotek, samt råd om alternativer dersom det er behov for det.   

Vi samarbeider med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene. I de fleste tilfellene er det mulig å løse problemet slik at pasientene får den behandlingen de trenger. I noen tilfeller må imidlertid pasientene gå over til andre legemidler. I 2021 var det 123 tilfeller av mangler som krevde at pasienter måtte bytte behandling/gå over til andre legemidler. I 2020 var det 139 slike mangeltilfeller.    

Dersom vi ser at en avregistrering av et legemiddel, manglende markedsføring eller sårbar forsyning vil skape en mangelsituasjon, lyser vi ut et ønske om flere aktører på det norske markedet. Utlysningen vil gjelde legemidler som av hensyn til folkehelsen er svært viktige å ha på markedet. Se oversikt over utlysninger.  

Helseberedskapen ble styrket under pandemien. For å sikre forsyningen fikk Legemiddelverket midlertidige hjemler til å innføre omsetningsrestriksjoner og rasjonering. Forbud mot parallelleksport sikrer at legemidler forblir i landet og rasjonering sikrer rettferdig fordeling av tilgjengelige legemidler. Dette er viktige tiltak for å forebygge mangel i en krisesituasjon.  

Under pandemien ble det satt i gang oppbygging av et beredskapslager for kritiske legemidler. Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for legemiddelberedskapen og nasjonale beredskapslagre. Et  beredskapslager vil kunne bidra til å unngå alvorlige mangelsituasjoner for kritiske legemidler.  

Norge deltar aktivt i det europeiske legemiddelsamarbeidet for å forebygge og redusere legemiddelmangel i Europa. Under pandemien var det et stort engasjement og godt samarbeid, og vi har erfart verdien av å være med i dette nettverket.   

EU-kommisjonen har startet en rekke tiltak for å redusere sårbarheten i den europeiske legemiddelforsyningen. Det gjøres studier for å kartlegge årsaker til legemiddelmangel slik at riktige tiltak kan iversettes. Et viktig grep er en gjennomgang av det europeiske regelverket slik at ulike aktørers ansvar i forsyningskjeden blir tydeligere. 

Varsler til leger

For at det skal bli lettere for leger å holde seg orientert om mangelsituasjoner er alle meldinger om mangler automatisk koblet til det aktuelle legemidlet i Felleskatalogen.  

I tillegg lager Legemiddelverket varsler for de viktigste mangelsituasjonene til legenes journalsystemer. Varslene publiseres også på legemiddelverket.no. Dersom det oppstår mangel på viktige legemidler, publiseres det også nyhetssak på legemiddelverket.no.  ​

Råd til pasienter

Dersom du opplever mangel på legemidler du bruker bør du følge rådene fra lege og apotek. Ta kontakt med fastlegen, som kjenner din helsesituasjon best, dersom du har spørsmål. Legemiddelverket kan dessverre ikke svare på spørsmål om din helse. ​

Oppdatert: 08.04.2022

Publisert: 06.04.2018

​Fant du det du lette etter?