1. Hvilke utprøvinger skal søkes til Legemiddelverket?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Søknadsplikten gjelder for utprøving av utstyr som:

  • Ikke er CE-merket, eller
  • Er CE-merket, men skal prøves ut utenfor produsentens angitte formål/bruksområde,

og hvor utprøvingen oppfyller definisjonen av klinisk u​tprø​ving, og utstyret oppfyller definisjonen av et medisinsk utstyr

Både utprøvinger som utføres med formål om fremtidig samsvarsvurdering eller CE-merking som medisinsk utstyr (artikkel 62 (​1) i MD​R), og utprøvinger som utføres uten formål om framtidig samsvarsvurdering eller CE-merking (artikke​l 82 i ​MDR), er søknadspliktige.


2. Hva skal inngå i en søknad?

​En søknad om klinisk utprøving av medisinsk utstyr skal inneholde dokumentasjonen som er listet opp nedenfor. 

Kravene til søknaden, inkludert til innholdet i de ulike dokumentene, er beskrevet i vedlegg XV i MDR. 

Vi anbefaler å bruke ISO 14155:2020 «Klinisk utprøving av medisinsk utstyr til bruk på mennesker – God klinisk praksis» som hjelp til å forstå hva som ligger i kravene til dokumentasjon i MDR, og hvordan oppfylle dem.  

Under finner du en beskrivelse av dokumentene som skal legges ved søknaden:​

​​Overview of submitted documents for MDR applications

​Sjekkliste med oversikt over dokumentene som sendes inn​.

Søknadsskjema​

Søknadskjemaet (‘Application-Notification form’) skal være utfylt og signert. Vedlegg til del 3, 4, og 5 av søknadsskjemaet benyttes ved behov.


MDR Annex XV checklist​

Sjekkliste med oversikt over nødvendig informasjon i IB og CIP. 

​​

​​Investigator’s Brochure (Orientering til utprøver)

Investigator’s Brochure (IB) skal inneholde den kliniske og ikke-kliniske informasjonen om utstyret beregnet på utprøving som er relevant for utprøvingen, og som er tilgjengelig på søknadstidspunktet. IB skal utformes i samsvar med MDR vedlegg XV, kapittel II, avsnitt 2 og fortrinnsvis følge rekkefølgen til underpunktene. 
Innholdet i IB bør oppfylle best practice som beskrevet i Annex B i ISO 14155:2020.

Listen det refereres til i punkt 2.7 kan fylles inn i malen «GSPR and standards check list​», som er utarbeidet av ‘medical device coordination group’ (MDCG) og publisert av EU-kommisjonen. Det er ikke obligatorisk å benytte akkurat denne malen, men den er utarbeidet med hensyn til kravene i punkt 2.7. ​Det må oppgis om standardene og de felles spesifikasjonene som er anvendt, er helt eller delvis oppfylt. 

​Clinical Investigation Plan (Plan for klinisk utprøving)

Clinical Investigation Plan (CIP) skal utformes i samsvar med MDR vedlegg XV, kapittel II, avsnitt 3 og fortrinnsvis følge rekkefølgen til underpunktene.  
Innholdet i CIP bør også oppfylle best practice som beskrevet i Annex A i ISO 14155:2020.

Det skal legges ved et generelt sammendrag av den kliniske utprøvingen på norsk og engelsk, enten som en del av CIP eller som et eget dokument. Sammendragene på norsk og engelsk skal være identiske.

Statement of conformity (​​Erklæring om samsvar med regelverket)​

Erklæringen skal utformes i samsvar med MDR vedlegg XV, kapittel II, avsnitt 4.1. Bruk gjerne vår mal. 
Dokumentet skal signeres av den juridiske eller fysiske personen med ansvar for fremstillingen av utstyret beregnet på utprøving. 

Dokumentasjon om utprøver og utprøvningssted

Sponsor skal sende inn dokumentasjon om at utprøveren og utprøvingsstedet er i stand til å gjennomføre den kliniske utprøvingen i samsvar med utprøvingsplanen. 
Det skal sendes inn CV for hovedutprøver (Principal Investigator, PI) ved hvert utprøvingssted.  
Det skal sendes inn en attest fra den ansvarlige på utprøvingsstedet, som bekrefter at utprøvingsstedet er egnet til å gjennomføre studien.


Bekreftelse på forsikring av forsøkspersonene

Dokumentasjon som angir hvilken pasientskadeforsikring som gjelder for deltakerne i den kliniske utprøvingen.
Dette skal være en bekreftelse på at eventuelle skader som oppstår under den kliniske utprøvingen vil være dekket av forsikringen. Det kan være en kopi av bekreftende​ e-postkorrespondanse med Norsk pasientskadeerstatning (NPE), eller kopi av forsikringsbevis fra et forsikringsselskap.
​ 

Pasientinformasjon og samtykkeskriv

Mal for informasjonsskriv og samtykke finnes på REK sine nettsider​.​


​Informasjon om beskyttelse av personopplysninger

Følgende skal beskrives i CIP eller i et separat dokument i samsvar med MDR vedlegg XV, kapittel II, avsnitt 4.5:​
  • De organisatoriske og tekniske tiltak som vil bli gjennomført for å unngå uautorisert tilgang til eller utlevering, spredning, endring eller tap av informasjon og personopplysninger som behandles.
  • En beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført for å sikre fortrolig behandling av forsøkspersonenes journaler og personopplysninger. 
  • En beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført ved brudd på datasikkerheten for å begrense mulige negative virkninger. 

3. Hvordan sende inn en søknad?

​​Inntil EUDAMED er tilgjengelig, sendes søknaden på e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no. Merk emnefeltet med «Søknad om klinisk utprøving av medisinsk utstyr», samt navn på sponsor og utstyret. 

Samme dag sendes søknad til REK via REK-portalen. Dokumenter som kreves av REK er oppgitt på deres nettside​. Dokumenter som sendes til begge instanser skal være identiske.

Dersom søknadsdokumenter innsendt til REK må revideres etter validering av søknad hos Legemiddelverket, skal oppdaterte versjoner ettersendes REK.
Det er sponsors ansvar å påse at Legemiddelverket og REK har tilgang til oppdaterte og identiske dokumenter.

4. Når og hvordan får du svar på søknaden?

Legemiddelverkets saksbehandlingstid avhenger av om søknaden kun skal valideres, eller om den også skal igjennom en vurdering. Hva som gjelder for søknaden, avhenger av utstyrets risikoklasse og om utstyret er invasivt​ eller ikke.​ Invasivt utstyr er utstyr som helt eller delvis føres inn i kroppen, enten gjennom en kroppsåpning eller gjennom kroppens overflate. 


​Søknader som kun skal valideres

For utprøving av utstyr i klasse I, eller ikke-invasivt utstyr i klasse IIa eller IIb, vil Legemiddelverket gjøre en validering av søknaden, i tråd med MDR artikkel 70.

Utprøvingen kan starte når sponsor har fått beskjed om at søknaden er valid. Det er imidlertid en forutsetning at REK ikke har gitt en negativ uttalelse.

Søknaden er valid hvis:

  • søknaden er fullstendig, jf. dokumentasjonskravene i MDR vedlegg XV kapittel II
  • den kliniske utprøvingen er omfattet av forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) 

Sponsor vil få tilbakemelding om hvorvidt søknaden er valid eller ikke innen 15 dager​ etter at Legemiddelverket har mottatt søknaden.​Sponsor kan starte utprøvingen dersom søknaden er valid. Det er en forutsetning at REK ikke har gitt en negativ uttalelse.

Dersom søknaden ikke er valid, får sponsor 10 dager til å kommentere og/eller supplere søknaden. Sponsor kan ved behov få 20 ekstra dager til å fullføre søknaden. Sponsor vil få ​en endelig tilbakemelding på om søknaden er valid senest 10 dager etter at Legemiddelverket har mottatt den oppdaterte søknaden

Søknaden vil bli avslått dersom den fortsatt ikke anses som valid. Sponsor kan klage på avgjørelsen. ​

Søknader som skal valideres og vurderes

For utprøving av invasivt utstyr i klasse IIa og IIb, og utstyr i klasse III, vil Legemiddelverket gjøre en vurdering av søknaden.

Først validerer vi søknaden etter de samme kriteriene og tidsfristene som beskrevet i avsnittet over. Når søknaden er valid, vil vil vurdere den etter kriteriene i MDR artikkel 71. 

Sponsor får svar på søknaden senest 45 dager etter valideringsdatoen (dato for valid søknad), med følgende unntak:

  • Legemiddelverket må etterspørre mer informasjon fra sponsor. Saksbehandlingstiden vil da fryses den tiden vi venter på svar.  
  • Det er behov for å konsultere eksperter. Saksbehandlingstiden vil da kunne øke med 20 dager. Sponsor vil få beskjed dersom dette er aktuelt.  

Utprøvingen kan starte når sponsor har mottatt en godkjennelse fra Legemiddelverket. Det er en forutsetning at det ikke foreligger en negativ uttalelse fra REK. Ved avslag på søknaden kan sponsor klage på avgjørelsen. ​


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Oppdatert: 30.05.2023

Publisert: 06.07.2021

​Fant du det du lette etter?