​Norsk lovgivning - medisinsk utstyr 

EU-direktivene om medisinsk utstyr er implementert i norsk lovgivning gjennom

I tillegg gjelder forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr.

Elektromedisinsk utstyr og strålegivende medisinsk utstyr reguleres også i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling, som forvaltes av hhv Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens strålevern (NRPA).

Lov om medisinsk utstyr

Lov om medisinsk utstyr regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr. Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte.

Forskrift om medisinsk utstyr

Forskrift om medisinsk utstyr retter seg mot enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr for bruk i Norge eller annen EØS-stat og tekniske kontrollorgan.

Forskriften har som formål å sikre at medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, brukere og eventuelt andre personers sikkerhet i forbindelse med produksjon, konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr gjelder for helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr og enhver offentlig og privat virksomhets håndtering av elektromedisinsk utstyr. Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål.

Veiledere og merknader

EU-direktiver og veiledere 

EUs tre hoveddirektiver som omhandler medisinsk utstyr er:

I tillegg har EU fastsatt endringsdirektiver og gjennomføringsforordninger. En oversikt over EUs regulatoriske rammeverk.
For å få en felles forståelse av regelverkets krav er det på europeisk plan utarbeidet en rekke veiledere (MEDDEV).

Publisert: 26.02.2019

​Fant du det du lette etter?