​Aktivt implanterbart medisinsk utstyr

Aktivt implanterbart medisinsk utstyr er ethvert aktivt medisinsk utstyr som er bestemt til helt eller delvis å bli implantert varig i menneskekroppen ved et kirurgisk eller medisinsk inngrep eller i en naturlig kroppsåpning ved et medisinsk inngrep.

Aktivt medisinsk utstyr

Aktivt medisinsk utstyr er ethvert medisinsk utstyr som for å fungere er avhengig av en elektrisk eller annen energikilde, med unntak av den energi som direkte utvikles av menneskekroppen eller tyngdekraften.

Ansvarlig representant

Ansvarlig representant er enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS-området og uttrykkelig er utpekt av produsenten, og som opptrer på vegne av produsenten og kan kontaktes av myndigheter og instanser innen EØS-området når det gjelder produsentens forpliktelser i henhold til forskrift om medisinsk utstyr.

Brexit

Fra 1. januar 2021 er ikke lenger Storbritannia en del av EU og vil i EU/EØS anses som et tredjeland. Produsenten må utpeke en europeisk autorisert representant og utstyret må være merket med denne autoriserte representanten ved omsetning på det europeiske markedet, inkludert Norge. Innførsel av varer fra Storbritannia til Norge vil bli ansett som import fra et tredjeland. For mer informasjon se linkene nedenfor:

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU-rules in the field of industrial products

Questions and answers related to the United Kingdom's withdrawal from the European Union with regard to industrial products

Bruksanvisning

Utstyr skal være utstyrt med, eller ha vedlagt opplysninger som er nødvendig for en sikker bruk av utstyret. Den informasjonen som gis skal ta hensyn til brukers utdanning og kunnskaper. Nærmere beskrivelse om hva en bruksanvisning skal inneholde står beskrevet i vedleggene AIMU I pkt. 15, IVDMU I pkt. 8.7 og ØMU I pkt. 13.6.

Hovedregelen er at språket skal være på norsk.

Brystimplantater - PIP - Poly Implant Prothèse

Legemiddelverket opprettholder anbefalingen om at kvinner med PIP-brystimplantater bør kontakte sin klinikk ved mistanke om at implantatene lekker. Vurderinger må fortsatt gjøres på individbasis, og hver enkelt kvinne som er bekymret anbefales å kontakte sin lege for konsultasjon og vurdering av behov for ytterligere undersøkelser.

Det finnes ikke medisinske, toksikologiske eller andre typer data som gir grunnlag for å anbefale fjerning av PIP-brystimplantatene.

Rapport fra EU-kommisjonens ekspertgruppe Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR): Preliminary Opinion on the safety of Poly Implant Prothèse (PIP) Silicone Breast Implants (2013 update) September 2013 

CE-merke

CE er en produktmerking som betyr Communauté Européenne. CE-merking påført en vare er en erklæring fra produsenten om at varen er i samsvar med kravene i det aktuelle direktivet og legger til rette for fri markedsadgang i hele EØS-området. Medisinsk utstyr er en av produktkategoriene som CE-merkes. Mer utfyllende informasjon under markedsføring av medisinsk utstyr.

COENJA2014

COENJA2014 er et samarbeidsprosjekt mellom europeiske myndigheter på markedsovervåking av medisinsk utstyr. Prosjektet har hatt fokus på re-prosessering av medisinsk utstyr og den informasjonen som gis i bruksanvisningen.

Prosjektet ble avsluttet i april 2017. Se sluttrapporten: Summary report about evaluated instructions for use of re-processable medical devices

Compassionate use

Det er ikke utarbeidet spesifikke prosedyrer for «compassionate use» av medisinsk utstyr i Norge (se Unntak fra krav om samsvarsvurdering).

Desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmidler som er klassifisert og selges som medisinsk utstyr, er klassifisert som medisinsk utstyr fordi de er å anse som nødvendig tilbehør til et medisinsk utstyr.
Dette betyr at når et desinfeksjonsmiddel selges som CE-merket medisinsk utstyr, må det av desinfeksjonsmidlets merking og bruksanvisning tydelig fremgå hvilket medisinsk utstyr desinfeksjonsmidlet er ment brukt sammen med/på. At et desinfeksjonsmiddel er CE-merket som medisinsk utstyr innebærer ikke at produktet kan markedsføres som desinfeksjonsmiddel til bruk på medisinsk utstyr generelt.

Elektronisk bruksanvisning

Med elektronisk bruksanvisning menes en bruksanvisning som:
1. vises i elektronisk form via utstyret,
2. finnes på et elektronisk lagringsmedium som leveres sammen med utstyret,
3. er tilgjengelig via en nettside.

Opplysninger i den elektroniske bruksanvisningen skal være på norsk.

Se også Om elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr i Kommisjonsforordning (EU) nr 207/2012

Forsikring under klinisk utprøving

Før oppstart av en klinisk utprøving av medisinsk utstyr må det legges frem bekreftelse på at forsøkspersonene er forsikret, fra et privat forsikringsselskap eller fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Normalt er forsøkspersoner i kliniske utprøvinger dekket av NPE, men det må fremlegges en bekreftelse fra NPE på at forsøkspersonene i den aktuelle studien faktisk er dekket. Dersom NPE ikke dekker forsøkspersonene i studien må det kunne legges frem forsikringsbevis fra et privat forsikringsselskap.

GMDN

Global Medical Device Nomenclature er en internasjonal standardisert terminologi for medisinsk utstyr.

Gratisprøver

Det finnes ikke noe spesifikt norsk regelverk rundt utlevering av gratisprøver for medisinsk utstyr. De grunnleggende kravene til gratisprøver er lik de som er for annet medisinsk utstyr. Medisinsk utstyr som oppfyller kravene i regelverket skal påføres CE-merket kan da markedsføres fritt innen EØS/EU. Merking og bruksanvisning for gratisprøver skal være på norsk, tilsvarende annet utstyr.

Annen informasjon som er relevant å vite om ved utdeling av gratisprøver for medisinsk utstyr.

Individuelt tilpasset medisinsk utstyr 

 • Produsert etter skriftlig bestilling fra en kvalifisert medisinsk yrkesutøver
 • Utstyret gis spesielle konstruksjonskjennetegn
 • Beregnet til bruk for en bestemt pasient
 • Skal ikke CE-merkes
 • Produsent av individuelt tilpasset medisinsk utstyr, eller ansvarlig representant etablert i EØS-området, skal utstede erklæring før utstyret markedsføres og tas i bruk.

 • Et eksemplar av den nevnte erklæring skal medfølge individuelt tilpasset medisinsk utstyr i risikoklasse IIa, IIb og III
 • Erklæringen skal være tilgjengelig for pasienten

   Erklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
 • produsentens navn og adresse
 • opplysninger som gjør det mulig å identifisere utstyret
 • erklæring om at det individuelt tilpassede medisinske utstyret er beregnet til å brukes bare av én bestemt pasient, med navn
 • navnet på legen eller annen godkjent person som har laget beskrivelsen, og eventuelt navnet på helseinstitusjonen
 • produktets særlige egenskaper
 • erklæring om at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav i forskrift om medisinsk utstyr vedlegg ØMU I eller vedlegg AIMU I, og eventuelt angivelse av hvilke grunnleggende krav som ikke er oppfylt fullt ut og hvorfor
 • Både erklæringen og den skriftlige bestillingen fra en kvalifisert medisinsk yrkesutøver skal oppbevares i minst fem år. For implanterbart utstyr skal dokumentasjonen oppbevares i minst 15 år.

Individuelt tilpasset medisinsk utstyr er regulert i forskrift om medisinsk utstyr § 5-1a) og § 5-7 for øvrig medisinsk utstyr og § 4-1a) og § 4-6 for aktivt implanterbart medisinsk utstyr. 

Guidance note for manufacturers of custom-made medical devices

Ikke-levedyktig animalsk vev

Animalsk vev samt produkter avledet av dette, der smittestoffers evne til å forårsake infeksjoner eller sykdomsframkallende reaksjoner er fjernet. I regelverket for medisinsk utstyr benyttes begrepet «animalsk vev» om vev som stammer fra storfe, sau og geit, dyr av hjortefamilien, elg, mink og katt

Import av medisinsk utstyr til personlig bruk

Lov om medisinsk utstyr​ og forskrift om medisinsk utstyr retter seg mot enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr for bruk i Norge.

For enhver som kjøper medisinsk utstyr til personlig bruk er det viktig å merke seg følgende. Markedsaktører, dvs. produsenter, importører og distributører, som omsetter medisinsk utstyr via fjernsalg, dvs. på internett/tv/radio eller lignende i Norge, skal sørge for at det medisinske utstyret som tilbys oppfyller kravene i regelverket. Dersom du kjøper medisinsk utstyr til personlig bruk via fjernsalg bør du passe på at utstyret er CE-merket og at det følger med norsk merking og norsk bruksanvisning. Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper.

For privatpersoner som fysisk kjøper et medisinsk utstyr i en tredjestat og tar det med tilbake til Norge, kun til personlig bruk, så trenger ikke utstyret oppfylle kravene i regelverket for medisinsk utstyr.

For utfyllende informasjon om import av varer generelt se Tolletatens nettsider.

Import av medisinsk utstyr til profesjonell bruk

Lov om medisinsk utstyr​ og forskrift om medisinsk utstyr retter seg mot enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr for bruk i Norge. Alt medisinsk utstyr til profesjonell bruk som omsettes i Norge, også via fjernsalg, dvs. på internett/tv/radio eller lignende, skal oppfylle kravene i regelverket for medisinsk utstyr. Ved import av medisinsk utstyr som skal omsettes på det norske markedet er det derfor krav til at utstyret er CE-merket, har norsk merking og norsk bruksanvisning. 

For utfyllende informasjon om import av varer generelt se Tolletatens nettsider.

Ved kjøp av medisinsk utstyr som ikke følger regelverket kan den som har kjøpt/importert utstyret risikere at Toll stopper forsendelsen og at innholdet enten blir destruert eller sendt tilbake til avsender.

In-vitro diagnostisk medisinsk utstyr

In-vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr er utstyr som er beregnet til undersøkelse av prøver fra menneskekroppen for medisinske formål. Nærmere definisjon i Forskrift om medisinsk utstyr.

Klinisk vurdering

Klinisk vurdering (Clinical Evaluation) innebærer en vurdering av kliniske data for et medisinsk utstyr som foretas av produsent og/eller teknisk kontrollorgan, avhengig av risikoklasse.

Bekreftelsen på at et utstyr under normale bruksforhold oppfyller de krav til egenskaper og ytelser som er omhandlet i forskrift for medisinsk utstyr, samt vurdering av bivirkninger og hvorvidt nytte-risikoforholdet nevnt i forskriften er akseptabelt, skal som hovedregel baseres på kliniske data.

Klinisk vurdering baseres på
a. Enten en kritisk vurdering av relevant og tilgjengelig vitenskapelig litteratur om utstyrets sikkerhet, ytelse, konstruksjonsegenskaper og tiltenkte formål, dersom
· det kan påvises at utstyret tilsvarer utstyret som opplysningene omhandler, og
· opplysningene i tilstrekkelig grad påviser samsvar med de relevante grunnleggende krav,
b. Eller en kritisk vurdering av alle kliniske utprøvinger som er foretatt
c. Eller en kritisk vurdering av de kombinerte kliniske data i a. og b.

Clinical Evaluation: "The assessment and analysis of clinical data pertaining to a medical device in order to verify the clinical safety and performance of the device when used as intended by the manufacturer" MEDDEV 2.7.1.Rev.4 Clinical Evaluation: A guide for manufacturers and notified bodies. Mer utfyllende informasjon under klinisk utprøving.

Kombinasjonsprodukter

Kombinasjonsprodukter er produkter som består av både legemidler og medisinsk utstyr. Avhengig av virkemåte og sammensetning reguleres ulike kombinasjonsprodukter på litt forskjellige måter. Legemiddelverket har laget en presentasjon som forklarer hvilke regelverk som gjelder for de ulike kombinasjonsproduktene, se under. 

 Kombinasjonsprodukter.pptx

Legemiddelverkets rolle

Legemiddelverket er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge, og forvalter produktregelverket som gjelder for medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr​ av 7. mai 2020 nr. 7 og forskrift om medisinsk utstyr av 9. mai 2021 nr. 1476. Vi fører tilsyn med medisinsk utstyr, markedsaktører og tekniske kontrollorgan på det norske markedet.

Som forvaltningsmyndighet kan Legemiddelverket gi overordnet veiledning om regelverket, men det ligger utenfor vår rolle å gi konkrete råd om hvordan kravene i regelverket skal oppfylles.

Legemiddelverket er en tilsynsmyndighet, og har ingen godkjenningsrolle for medisinsk utstyr. Det betyr blant annet at vi ikke kan forhåndsgodkjenne dokumentasjon vedrørende import eller markedsplassering av medisinsk utstyr. Det er produsentens og omsetterens ansvar å sette seg inn i regelverket, og sørge for at kravene til utstyret er oppfylt. Medisinsk utstyr som oppfyller kravene i regelverket, skal være påført CE-merket, og kan da omsettes fritt i EU/EØS. Utstyr som omsettes på det norske markedet skal ha norsk merking og bruksanvisning  som følger språkkravet. For utstyr som er produsert utenfor Europa må produsenten ha utpekt en europeisk ansvarlig representant.

Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Også visse svangerskapsforebyggende midler, samt hjelpemidler til funksjonshemmede faller inn under definisjonen.

Medisinsk utstyr er nærmere definert i Forskrift om medisinsk utstyr. Noe medisinsk utstyr kan ligge i grenseflaten mot andre produktområder. De vanligste er:

 • legemidler
 • kosmetikk
 • biocider
 • maskiner
 • personlig verneutstyr
 • produkter til avansert terapi 

Medisinsk utstyr stoppet i tollen

Har du bestilt medisinsk utstyr som har blitt stoppet i tollen? Venter du på at saken din skal bli behandlet? 

Legemiddelverket ønsker at kommunikasjon i saken foregår på e-post for å sikre god kvalitet i saksbehandlingen. Dette gjelder alle spørsmål knyttet til saken din. 

Har du spørsmål om saken din – send e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Merk emnefeltet med tollsak/firmanavn og/eller ditt etternavn, eventuelt tollsak/saksnummer/saksbehandler - dersom dette er kjent.

Vi besvarer e-post så raskt som mulig.

Own Brand Labeller

Enhver fysisk eller juridisk person som kjøper et ferdig (eller komponenter av et) medisinsk utstyr fra en produsent, og som deretter setter utstyret på markedet i eget navn og/eller varemerke.

Own Brand Labeller får det juridiske ansvaret som produsent. For nærmere forklaring se EUs fortolkning.

Registrering

Norske produsenter og norske autoriserte representanter har plikt til å registrere seg med informasjon om registrert adresse for bedriften og beskrivelse av det medisinske utstyret i det norske utstyrsregisteret (se mer under utstyrsregistrering).

Reklame

Det er tillatt å reklamere for medisinsk utstyr i Norge.

Medisinsk utstyr må oppfylle noen grunnleggende krav for å kunne CE-merkes. Et av disse kravene er at utstyrets ytelser skal tilsvare dem produsenten har oppgitt. Det vil være opp til produsenten å dokumentere slik yteevne. Påstander om en bestemt effekt på sykdom, lidelse eller annet må kunne dokumenteres. Legemiddelverket kan gripe inn mot CE-merket medisinsk utstyr som ikke har den påståtte medisinske effekt.

For øvrig gjelder generell markedsføringslovgivning når det gjelder påstander angående forbrukerprodukter. Disse reglene forvaltes av Forbrukertilsynet.

Samsvarserklæring

EFs samsvarserklæring er produsentens eller den ansvarlige representants dokumentasjon på at det medisinske utstyret kan markedsføres i EU. Produsenten garanterer og erklærer at vedkommende produkt oppfyller de krav som gjelder for produktet i regelverket. Mer utfyllende informasjon under markedsføring av medisinsk utstyr.

Samsvarsvurdering

Samsvarsvurdering er en vurdering av et medisinsk utstyr der hensikten er at produsenten skal dokumentere overensstemmelse med de grunnleggende kravene i prosedyrene som er angitt i regelverket. Mer utfyllende informasjon under markedsføring av medisinsk utstyr.

Software som medisinsk utstyr

Software som medisinsk utstyr er software som er tiltenkt å anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap, enten alene eller sammen med annet utstyr. 

Mer utfyllende informasjon om klassifisering og kvalifisering av software som medisinsk utstyr finnes både som veileder fra MDCG og infografikk fra EU-kommisjonen.


Språkkrav

Opplysninger som nevnt i følgende vedlegg i forskrift om medisinsk utstyr skal være på norsk:

  • vedlegg AIMU I nr. 13, 14, og 15 (for aktivt implanterbart medisinsk utstyr)
  • vedlegg IVDMU I del B nr. 8, (for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr)
  • vedlegg ØMU I nr. 13 (for øvrig medisinsk utstyr)

  Produsenten er ansvarlig for å utarbeide norsk merking og bruksanvisning.

  • Produsenten kan avtale at importør/distributør sørger for at utstyret leveres med norsk merking og bruksanvisning til sluttbruker. Avtale mellom produsent og importør/distributør skal kunne legges frem for Legemiddelverket.
  • Norsk merking kan påføres i form av en selvklebende etikett, etter avtale med produsenten. I den forbindelse må ikke andre nødvendige opplysninger tildekkes, f.eks. CE-merke eller produsentens navn og adresse.
  • Produsentens opplysninger i merking og bruksanvisning skal være gjengitt i den norske oversettelsen. Opplysningene skal påføres samme sted som original merking/bruksanvisning, med mindre annet er særskilt avtalt med produsent.

Opplysningene gis i form av angivelser på etiketten og i bruksanvisningen. For ytterligere detaljer se språkkravet.

Fra 26. mai 2021 trer et nytt felles europeisk regelverk for medisinsk utstyr i kraft, Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). Det norske språkkravet vil bli videreført når forordningen implementeres i ny lov og forskrift om medisinsk utstyr. Det nye regelverket stiller flere krav til importører og distributører av medisinsk utstyr, bl.a. krav til kvalitetsstyringssystem og registreringsplikt. 

Produsenter av medisinsk utstyr kan bruke en elektronisk bruksanvisning istedenfor bruksanvisning i papir. Opplysningene i den elektroniske bruksanvisningen skal være på norsk.

Dersom varsling til brukere (Field Safety Notice, FSN) inneholder opplysninger etter disse vedleggene og informasjonen skal sørge for sikker og riktig bruk av utstyret, er vår fortolkning at dette skal være på norsk.

Tannblekemidler

Tannblekemidler oppfyller ikke definisjonen på medisinsk utstyr etter direktiv 93/42/EØF. De europeiske fagmyndighetene for medisinsk utstyr er enige om at tannblekemidler ikke er å anse som medisinsk utstyr. Dette er besluttet og publisert i "Manual on borderline and classification on the community regulatory framework for medical devices", der det i pkt. 6.1 om Tooth whitening or bleaching products beskrives at: "tooth whitening/bleaching products whether placed within the tooth cavity or placed on the surface of the teeth should not be qualified as medical device".

Tannblekemidler med innhold av opptil 0,1 % hydrogenperoksid : 

 • Kan fritt selges som kosmetiske produkter.

Tannblekemidler med innhold fra 0,1 % til 6 % hydrogenperoksid:

 • Må kun selges til tannleger og anvendes i forbindelse med tannbleking.

Tannblekemidler med innhold av over 6 % hydrogenperoksid:

 • Det er ikke tillatt å markedsføre tannblekemidler med innhold av over 6 % hydrogenperoksid eller andre lignende forbindelser som frigir hydrogenperoksid.

Tannblekemidler er regulert av kosmetikkregelverket, se mattilsynet.no. Tannblekemidler der tiltenkt bruk er å bleke tennene har et kosmetisk formål, og er derfor ikke legemiddel og er heller ikke omfattet av regelverket for medisinsk utstyr. Det er derfor ikke lovlig å markedsføre tannblekemidler som medisinsk utstyr.

Vedtaket fra september 2016 der norske myndigheter påla tilbaketrekking av tannblekemidler CE-merket som medisinsk utstyr fra det norske markedet er fremdeles gjeldende.

Tannmaterialer

Helsedirektoratet fikk i 2013 gjennomført produkttesting av noen av de tannmaterialene, komposittmaterialer og metallegeringer, som brukes mest i Norge. Denne rapporten oppsummerer testingen og de funn som ble gjort.

Testingen ble utført av avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i henhold til gitt kravspesifikasjon. Det ble undersøkt hvorvidt opplysninger gitt fra produsent var i overenstemmelse med produktenes faktiske innhold og innenfor anbefalingene gitt i de relevante harmoniserte standarder for medisinsk utstyr.

Testingen har gitt en indikasjon på produkter og egenskaper som bør undersøkes nærmere, men ingen funn gir grunnlag for umiddelbare tiltak. Resultatene fra testingen vil bli fulgt opp videre gjennom det tilsyn Legemiddelverket fører med medisinsk utstyr på markedet i Norge, herunder tilsyn med tannmaterialer og tanntekniske laboratorier. Det vurderes også hvorvidt funnene gir grunnlag for å gi føringer for hvilke materialer som bør kjøpes inn av den offentlige tannhelsetjenesten.

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er skriftlig dokumentasjon for et medisinsk utstyrs sikkerhet og produsentens hensikt med utstyret. Dokumentasjonen skal bl.a. inneholde opplysninger om produktets konstruksjon, fremstilling, testing, risikoanalyse og kliniske evalueringer. Hensikten med dokumentasjonen er at produsenten skal vise at produktet er i samsvar med de grunnleggende krav i gjeldende regelverk. Mer utfyllende informasjon under markedsføring av medisinsk utstyr.

Unntak fra krav om samsvarsvurdering (CE-merking)

Reglene for unntak fra krav om samsvarsvurdering for medisinsk utstyr følger av MDR artikkel 59 punkt 1:

By way of derogation from Article 52, any competent authority may authorise, on a duly justified request, the placing on the market or putting into service within the territory of the Member State concerned, of a specific device for which the procedures referred to in that Article have not been carried out but use of which is in the interest of public health or patient safety or health.

For IVD-medisinsk utstyr følger reglene for unntak fra krav om samsvarsvurdering av midlertidig forskrift om medisinsk utstyr § 2-3.

Unntaksregelen tolkes strengt, og en søknad om unntak må begrunnes i folkehelsehensyn eller pasienters sikkerhet eller helse. Legemiddelverket vil legge vekt på følgende:

 • ​Behovet for det medisinske utstyret, herunder om det finnes lignende medisinsk utstyr på markedet som kan brukes
 • Om utstyret gjelder en bestemt pasient eller pasientgruppe, og konsekvenser for disse dersom unntak ikke gis
 • Om det medisinske utstyret skal brukes av profesjonelle eller lekfolk​

Det gis ikke unntak på generell basis, eller for en ubegrenset tidsperiode.

Produsenten av det medisinske utstyret må sende inn søknad om unntak fra krav om samsvarsvurdering. Søknadsskjema fylles ut og sendes som PDF-fil på e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no. Vi sender svar på e-post når vi har behandlet søknaden.

Veterinær bruk av medisinsk utstyr

Forskrift om medisinsk utstyr gjelder kun for medisinsk utstyr som er ment å skulle brukes på mennesker.

Bruk av elektromedisinsk utstyr på dyr for diagnostikk eller behandling er regulert i forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. ​

Oppdatert: 08.01.2020

Publisert: 14.12.2017

​Fant du det du lette etter?