​​​EU-parlamentet og Rådet har utsatt MDR med ett år. Hensikten med utsettelsen er å bidra til at myndighetene, kontrollorganer og markedsaktører kan fokusere fullt ut på håndteringen av den pågående Covid-19-pandemien.

Hva er bakgrunnen for de nye forordningene om medisinsk utstyr?

I EU har man siden 2008 arbeidet med utarbeidelse av nytt produktregelverk for medisinsk utstyr. Formålet med det nye regelverket er å styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk for alle EU/EØS-statene.

Det innføres robuste og transparente lovgivningsrammer som skal sikre at medisinsk utstyr er trygt når det plasseres på markedet samtidig som det nye regelverket skal fremme innovasjon av medisinsk utstyr.

Les mer her:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30908

Hvor finner jeg de nye forordningene? Hvor finner jeg endringene? (Corrigendum)

De nye forordningene ble publisert i Official Journal of the European Union, L 117, 5. Mai 2017.

Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR)
Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR)

Når trer forordningene i kraft?

De nye EU-forordningene trådte i kraft fra 25. mai 2017, men vil ikke gjelde innen utløpet av en overgangsperiode på henholdsvis 4 år for medisinsk utstyr og 5 år for in vitro medisinsk utstyr før full anvendelse av regelverket.

Dette betyr at forordningen for medisinsk utstyr (MDR) gjelder fra 26. mai 2021. Forordningen for in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) gjelder fra 26. mai 2022.

Fra hvilket tidspunkt vil direktivene oppheves?

Direktiv 93/42/EØF om øvrig medisinsk utstyr og Direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr oppheves 26. mai 2021.

Direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr er gyldig frem til 26. mai 2022.

Finnes det mer veiledning om hvilke overgangsregler som vil gjelde?

Nettverket for de europeiske kompetente myndigheter (CAMD) har utarbeidet en FAQ:

https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf

https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_IVDR_180117_V1.0-1.pdf

EU-Kommisjonen har utarbeidet eget diagram om overgangsordningene som du finner her: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907

Vil sertifikater som er utstedt av tekniske kontrollorgan etter direktivene være gyldige etter at forordningene begynner å gjelde?

Ja, sertifikater utstedt etter direktivene (MDD-AIMD-IVDD sertifikater) vil generelt være gyldige til angitt utløpsdato på selve sertifikatet. Alle sertifikater utstedt etter 25. mai 2017 blir uansett ugyldige 27. mai 2024. Etter denne datoen vil ikke sertifikater etter direktivene lenger kunne brukes.

For MDR gjelder at alle nye sertifikater skal utstedes fra 26. mai 2021. For IVD-utstyr skal alle nye sertifikater utstedes etter IVD-forordningen fra 26. mai 2022.

Kan produsenter fremdeles markedsføre og omsette medisinsk utstyr som oppfyller de «gamle» direktivbestemmelsene?

Ja, under visse vilkår er det fremdeles mulig å markedsføre og omsette utstyr som oppfyller direktivbestemmelsene fram til sertifikatets utløpsdato. Dette forutsetter at eksisterende sertifikater er gyldige og at utstyrets tiltenkte formål og bruk ikke endres. Forordningenes krav til registrering av utstyr og aktører samt markeds og sikkerhetsovervåking skal imidlertid oppfylles. 

Hvor lenge kan medisinsk utstyr etter gjeldende direktiver brukes i helsetjenesten. Hva menes med «sell off»?

De nye forordningene setter frister for hvor lenge utstyr etter de «gamle» direktivene kan være på markedet. Ethvert utstyr som fremdeles er i forsyningskjeden og som ikke har nådd fram til endelig bruker, f.eks. til et sykehus innen 27. mai 2025 skal ikke lenger omsettes og må trekkes tilbake.

Utstyr som er på lager i helseinstitusjoner og på sykehus kan fremdeles brukes etter 2025 inntil utstyret evt. utløpsdato. Viktig å merke seg at forordningene ikke regulerer videresalg av utstyr etter at det er gjort tilgjengelig og tatt i bruk, f.eks. salg av brukt utstyr.

Hvilke overgangsregler vil gjelde for klasse I?

Det ble i desember 2019, med en korreksjon av forordningsteksten, vedtatt at overgangsordningen for klasse I utstyr utvides til 26. mai 2024. Kommisjonen har kommet med ytterligere veiledning

Hva er status for gjennomføring av de nye forordningene i norsk rett?

Helse, og omsorgsdepartementet gjennomførte 29. mai 2019 høring av forslag til ny lov og forskrift om medisinsk utstyr. Høringsnotatet finner du her.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmet forslag til ny lov om medisinsk utstyr. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-ls-20192020/id2691742/?ch=1   

Stortinget samtykket 17. april 2020 til at EUs forordninger om medisinsk utstyr kunne innlemmes i EØS-avtalen og tas inn i norsk rett. Les saken på Stortingets nettsider.

Legemiddelverket sendte, 10. mars 2021, ny forskrift om medisinsk utstyr på høring. Høringen gjelder tilpasninger av gjeldende forskrifter, nye nasjonale krav og presisering av overgangs- og ikrafttredelsesbestemmelsene. Den nye forskriften supplerer lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr.

Forskriftsendringer som er nødvendige for å gjennomføre IVDR ble sendt på høring 28. januar 2022​

Er forordningene tatt inn i EØS-avtalen?

For at forordningene skal bli folkerettslig bindende for Norge, må de innlemmes i EØS-avtalen. De nye forordningene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXX om medisinsk utstyr. Samtidig er det også vedtatt enkelte tilpasningstekster til teksten slik at den passer for EØS/EFTA statene, blant annet med tilgang til den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED) og deltakelse i europeisk koordineringsgruppe (MDCG).

EU har endret fra direktiver til forordninger. Hva betyr dette?

Forordninger skal gjennomføres «som sådan» i nasjonal rett. Dette innebærer at forordningene må gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Inkorporasjon innebærer at forordningen gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivninger. Teksten fra forordningene verken skrives om eller kopieres inn i lov og forskrift, men gjennomføres med en henvisning. 

Direktiver åpner for nasjonale omskrivninger og gir ikke en ren kopi av EU reglene. Dette igjen fører til at man får ulikheter mellom landene som igjen kan lede til at regelverket praktisere og tolkes ulikt. Med forordninger tas teksten inn som sådan og det innebærer større harmonisering og mindre grad av forskjellig praktisering i landene.

Hva skjer med lov om medisinsk utstyr?

I høringen foreslås at gjeldende lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr beholdes inntil 26. mai 2022.

Grunnen til at loven beholdes er at direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, som er implementert i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr, vil gjelde frem til 26. mai 2022. Gjeldende lov om medisinsk utstyr vil være hjemmel for de delene av forskrift om medisinsk utstyr som gjelder in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. 

Hva inneholder ny lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr og hvor finner jeg den? 

Den nye loven om medisinsk utstyr gjennomfører MDR og IVDR i norsk rett. Paragraf 1 første ledd gjennomfører MDR med ikrafttredelse 26. mai 2021. I tillegg vil loven fra 26. mai 2022 gjennomføre IVDR.

Loven inneholder nødvendige fullmakter til å gi mer detaljerte bestemmelser på forskriftsnivå hvor MDR og IVDR åpner for dette, herunder regulering av nasjonalt handlingsrom, bruk og språkkrav. I tillegg vil loven også være hjemmel for å fastsette opptil 82 rettsakter, hvorav 18 er obligatoriske. 

Hva skjer med forskrift om medisinsk utstyr?

Forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr vil beholde bestemmelsene om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr som følger av direktiv 98/78/EF. Disse delene av forskriften for IVD-utstyr beholdes frem til 26. mai 2022:

  1. Forskriftens kapittel 2 (de alminnelige bestemmelsene)

  2. Forskriftens kapittel 3 (de særskilte bestemmelsene om IVD-utstyr)

  3. Vedlegg for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDMU

Hva skjer med forskrift om håndtering av medisinsk utstyr?

Forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr vil bestå med visse endringer. Kravene til egentilvirkning av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr vil fremdeles gjelde i håndteringsforskriften frem til tilsvarende bestemmelser trer i kraft med IVDR artikkel 5 nummer 5 den 26. mai 2022.

De delene av håndteringsforskriften som gjelder egentilvirkning av øvrig medisinsk utstyr blir ivaretatt i MDR artikkel 5 nummer 5. 

I Norge var reprosessering av medisinsk engangsutstyr være tillatt som en overgangsordning frem til 1. januar 2022. Virksomheter som reprosesserer medisinsk engangsutstyr vil være å anse som produsent i henhold til forskriften § 5 jf. MDR artikkel 17 punkt 2. Fra og med 1. januar 2022 er reprosessering av medisinsk engangsutstyr forbudt.

Finnes det norske oversettelser av forordningene?

Ved å klikke på lenkene under kommer du til den norske oversettelsen av forordningene:

Den norske oversettelsen av forordningene er ikke konsolidert.​

Kommisjonen legger opp til 80 gjennomføringsrettsakter hvor 18 er obligatoriske. Hvor finner jeg info om disse?

Kommisjonen har utarbeidet en «Rolling Plan» over de sentrale gjennomføringsrettsaktene med status og tidsfrister. «Rolling Plan» oppdateres hvert kvartal. 

Finnes det noen informasjon om hvilke veiledningsdokumenter til forordningene Kommisjonen har utarbeidet? Hvor er oversikten over fremtidige veiledere?  

EU-Kommisjonen utarbeider en rekke veiledere for å hjelpe aktørene med implementering av forordningene. Veilederne er ikke rettslig bindende, og er vedtatt av MDCG(Medicial Device Coordination Group). 

Kommisjonen har også en liste over veiledere som er under arbeid

Hvor finner jeg veiledning for meg som produsent, distributør, importør eller autorisert representant? Hvilken betydning har det nye regelverket for helsetjenesten?  

EU-kommisjonen er i full gang med en kampanje for å informere produsenter, importører, distributører, helsepersonell og andre om det nye regelverket for medisinsk utstyr som trer i kraft 26.05.2021.

Se materiellet på kommisjonens nettsider.

Legemiddelverkets Powerpointpresentasjon av det nye regelverket

Presentasjon Nytt regelverk.pptx

 

Oppdatert: 06.04.2021

Publisert: 28.11.2018

​Fant du det du lette etter?