Registrering i Utstyrsregisteret

Pålogging til Utstyrsregisteret

Det er produsentens ansvar å sørge for at informasjonen i utstyrsregisteret til enhver tid holdes oppdatert.

Hvordan registrere seg i Utstyrsregisteret?

Fyll ut informasjonen som etterspørres for registreringspliktige. Brukernavn og passord vil deretter bli sendt på e-post.

Førstegangsregistrering

Hvem er pliktige til å registrere seg?

  • Norske produsenter

Definisjon produsent: den fysiske eller juridiske person som er ansvarlig for konstruksjon, framstilling, emballering og merking av et utstyr med sikte på å markedsføre det i eget navn, uansett om de aktuelle arbeidsoperasjoner utføres av vedkommende selv eller av tredjemann på dennes vegne.

  • Norske produsenter av individuelt tilpasset medisinsk utstyr

Se Forskrift om medisinsk utstyr § 5-1a)

  • Norske ansvarlige representanter

Definisjon ansvarlig representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS-området og uttrykkelig er utpekt av produsenten lokalisert utenfor EØS-området, og som opptrer på vegne av produsenten og kan kontaktes av myndigheter og instanser innen EØS-området når det gjelder produsentens forpliktelser i henhold til forskrift om medisinsk utstyr.

  • Enhver fysisk eller juridisk person som setter sammen utstyr som er forsynt med CE-merket

Plikten til registrering i utstyrsregisteret er beskrevet i  Forskrift om medisinsk utstyr § 2-8 og Lov om medisinsk utstyr § 10

Distributører av medisinsk utstyr i Norge er ikke registreringspliktige.

Når skal registreringen skje?

Registreringen skal være utført idet markedsføringen av utstyret starter. Det vil si at Samsvarserklæring utstedes før man registrerer utstyret. 

Dersom tilsynsmyndigheten finner at en registreringspliktig ikke har registrert seg vil det bli gitt pålegg om at dette må skje.

Registrering i Eudamed

Aktørmodulen i Eudamed, som åpner for registrering av markedsaktører, er nå tilgjengelig. Frem til Eudamed er lansert i sin helhet er dette en frivillig registrering. Legemiddelverket oppfordrer norske produsenter, autoriserte representanter, importører og tekniske kontrollorgan om å registrere seg. En registrering i Eudamed erstatter ikke registreringsplikten i Utstyrsregisteret.

Oppdatert: 06.01.2021

Publisert: 01.01.2018

​Fant du det du lette etter?