​​​​​​Bakgrunn

Afinitor er en proteinkinasehemmer som hemmer aktiviteten av mTOR-kompleks-1 (mTORC1). Anbefalt dose er 10 mg everolimus én gang daglig. Behandling med Afinitor bør initieres og følges opp av lege med erfaring i bruk av legemidler til behandling av kreftpasienter. Afinitor har fra tidligere forhåndsgodkjent refusjon for behandling av enkelte typer brystkreft.

Kostnadseffektiviteten til Afinitor er vist i en kostnadsminimeringsanalyse med Sutent som komparator. Firma har levert dokumentasjon for at effekt- og bivirkningsprofil for Afinitor og Sutent er sammenlignbar for den aktuelle pasientpopulasjonen. De direkte legemiddelkostnadene er cirka 12 % lavere for Afinitor enn for Sutent med dagens legemiddelpriser.

For ytterligere informasjon, se refusjonsrapporten for Afinitor.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av ikke-operable eller metastatiske, vel/moderat differensierte pankreatiske nevroendrokrine tumorer hos voksne med progressiv sykdom.

Refusjonsvilkår

9: Behandlingen skal være instituert i sykehus, spesialistpoliklinikk eller spesialist i vedkommende disiplin.

157: Det kan kun utleveres behandling for inntil én måned per reseptekspedisjon.

159: Behandlingen skal evalueres etter 3 måneder og deretter hver 2.-3. måned. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen. All evaluering skal dokumenteres i journalen.

​Fant du det du lette etter?