​​Diabetisk ketoacidose er en alvorlig og livstruende tilstand som skyldes en opphopning av syre i blodet.

Symptomer på ketoacidose er kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, acetonlukt, forvirring, uttalt slapphet og døsighet.

I mange tilfeller utviklet pasientene ketoacidose selv om blodsukkeret bare var moderat forhøyet. Det er ikke avklart hvilken mekanisme som fører til ketoacidose. Noen av pasientene som utviklet ketoacidose hadde diabetes type 1 og brukte SGL2-hemmer utenfor godkjent bruksområde.  Europeiske legemiddelmyndigheter vurderer nå sikkerheten av SGLT2-hemmere i lys av de meldte tilfellene.

I Norge markedsføres følgende SGLT2-hemmere: Dapagliflozin (Forxiga), dapagliflozin/metformin (Zigduo) og empagliflozin (Jardiance).

Råd til leger:

  • SGLT2-hemmere skal bare brukes ved diabetes  type 2
  • Bruk fortrinnsvis blodsukkersenkende legemidler med avklart sikkerhetsprofil
  • Informer pasienten om symptomer på acidose
  • Be pasienten søke øyeblikkelig legehjelp ved tegn på ketoacidose
  • Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere og har symptomer på acidose selv om blodsukkeret er normalt
  • Metformin er førstevalget når pasienter med diabetes type 2 trenger medikamentell blodsukkersenkende behandling. Legemiddelverket anbefaler at leger fortrinnsvis velger blodsukkersenkende legemidler der sikkerhet ved bruk er undersøkt i langtidsstudier.
  • Meld mistenkte bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

  • Oppsøk lege dersom du merker symptomer på diabetisk ketoacidose: kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, uttalt slapphet og døsighet.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger.
  • Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Det er sendt ut et Kjære Helsepersonellbrev til fastleger, akuttleger, diabetes-sykepleiere, nefrologer og leger med spesialisering innen indremedisin, diabetes og endokrinologi.

​Fant du det du lette etter?