Tecentriq brukes til behandling av blærekreft og lungekreft og Keytruda brukes til behandling av føflekkreft, lungekreft, lymfekreft og blærekreft. En klinisk studie viser redusert overlevelse hos pasienter som behandles med Tecentriq alene, som ikke har fått tidligere behandling og hvor kreftsvulsten hadde et lavt innhold av proteinet PD-L1 (programmert celledød-ligand-1). Det samme er vist i en annen studie for Keytruda. For å tilpasse bruken av Tecentriq og Keytruda til de nye dataene, blir bruksområdet for Tecentriq og Keytruda ved behandling av blærekreft begrenset.

Råd til leger om bruk av Tecentriq:

  • Foreløpige data fra en pågående klinisk studie (IMvigor130) viser redusert overlevelse med Tecentriq monoterapi sammenlignet med platinabasert kjemoterapi brukt som førstelinjebehandling av pasienter med urotelialt karsinom med lav ekspresjon av PD-L1.
  • Derfor begrenses førstelinjeindikasjonen for urotelialt karsinom for Tecentriq. Tecentriq må nå bare brukes i førstelinjebehandling av pasienter med urotelialt karsinom dersom pasienten har høyt uttrykk av PD-L1.
  • Indikasjonen for Tecentriq endres til følgende i preparatomtalen:

«Tecentriq som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC):

   • etter tidligere platinaholdig kjemoterapi, eller
   • som ikke anses som egnet for cisplatin, og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥ 5 % (se pkt. 5.1).»
 • Bruken av Tecentriq etter tidligere kjemoterapi forblir uforandret.

Råd til leger om bruk av Keytruda:

 • Preliminære data fra en pågående klinisk studie (KEYNOTE-361) viste redusert overlevelse med Keytruda monoterapi som førstelinjebehandling sammenlignet med standard kjemoterapi. Dette gjelder hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom, hvor tumor har lavt uttrykk av PD‑L1.
 • Som et resultat av dette er indikasjonen for Keytruda endret til følgende:

  «Keytruda som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10.»

 • Indikasjonen til Keytruda for behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi forblir uendret

Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et "Kjære helsepersonell"-brev for Tecentriq og Keytruda til onkologer, urologer, patologer og sykehusapotek.

Se også metodevurdering for Keytruda fra Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?