​​ I tre studier ble det sett økt risiko for alvorlige bivirkninger og død hos pasienter som fikk idelalisib, sammenlignet med kontrollgruppene. I studiene undersøkte man effekten av idelalisib som tillegg til standardbehandlinger i førstelinje for KLL og lymfom av typen residiv indolent non-Hodgkins lymfom / småcellet lymfocytært lymfom (iNHL/SLL).

Råd til leger/helsepersonell:

• Idelalisib skal ikke initieres som førstelinjebehandling ved KLL hos pasienter med 17p-delesjon eller TP53-mutasjon.

• For KLL-pasienter med 17p-delesjon eller TP53-mutasjon som allerede får idelalisib som førstelinjebehandling, bør klinikere vurdere nøye den individuelle nytte-risiko-balansen og avgjøre om behandlingen skal fortsettes.

Indikasjoner som er uforandret:

• Idelalisib i kombinasjon med rituksimab kan gis til KLL-pasienter som har fått minst én behandlingslinje tidligere.

• Idelalisib kan gis som monoterapi hos voksne pasienter med residiv FL som er refraktære overfor to tidligere behandlingslinjer.

• Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter som bruker Zydelig:

• Snakk med legen din så snart som mulig hvis du opplever nye luftveissymptomer

• Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg oppdateres og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell» -brev til hematologer, onkologer, RELIS og sykehusapotekene.

​Fant du det du lette etter?