Alemtuzumab (Lemtrada) er godkjent til behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom.

I april 2019 startet EMA en gjennomgang av nytte/risiko-forholdet til Lemtrada. Bakgrunnen er meldinger om nye og alvorlige bivirkninger inkludert tilfeller som endte med dødsfall, alvorlige hjerte-karhendelser, autoimmun hepatitt(leverbetennelse) og hemofagocytisk lymfohistiocytose(en alvorlige tilstand med overaktivering av immunsystemet).

Mens EMA gjør denne gjennomgangen skal behandling av nye pasienter kun settes i gang hos voksne pasienter med høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) som til tross for behandling med minst to andre sykdomsmodifiserende behandlinger ikke har hatt tilstrekkelig effekt, eller hos voksne pasienter med svært aktiv RRMS der annen behandling er uegnet.

Pasienter som behandles med Lemtrada og som har nytte av behandlingen kan fortsette etter avtale med forskrivende lege.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Inntil videre er det bare to grupper pasienter som skal tilbys oppstart med alemtuzumab
    • Voksne pasienter med høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) som til tross for fullstendig og adekvat behandling med minst to andre sykdomsmodifiserende behandlinger ikke har hatt tilstrekkelig effekt
    • Voksne pasienter med svært aktiv RRMS der annen sykdomsmodifiserende behandling er kontraindisert eller uegnet.
  • Pasienter som får behandling med alemtuzumab må overvåkes, inkludert blodtrykksmålinger før og regelmessig under infusjonen. Ta EKG og avslutt infusjonen ved klinisk signifikante endringer
  • Leverfunksjon skal kontrolleres før og under behandling
  • Ved leverskade eller andre alvorlige immunmedierte reaksjoner, skal ny infusjon bare gis etter nøye vurdering av fordeler og ulemper
  • Be pasienten søke øyeblikkelig medisinsk hjelp dersom de opplever nye symptomer de første dagene etter infusjon
Helsepersonell kan melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle nevrologer, MS/nevro-sykepleiere og sykehusapotek for å informere om denne risikoen. 

​Fant du det du lette etter?