Veilederen innebærer en presisering av rutiner og rammer.

​Medisinsk cannabis er cannabisrelaterte produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Allerede i dag kan det tilbys medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet en veileder som presiserer rutiner og rammer fordi det har vært usikkerhet. Til nå har Legemiddelverket og Helsedirektoratet bare godkjent bruk av medisinsk cannabis hos én pasient.

Strengt regulert

Det er bare spesialister i sykehus som kan søke om medisinsk cannabis. Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene vil ha god oversikt over bruken siden både Helsedirektoratet og Legemiddelverket skal godkjenne bruken i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke søknader må legen sende?

For å bruke medisinsk cannabis i behandlingen, må legen søke Helsedirektoratet om forskrivningsrett for «ulovlig narkotikum» (vanlig brev) og Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak på fastsatt skjema (papirblankett eller e-resept).

Hva vektlegges i vurderingen av søknader om rekvireringsrett og godkjenningsfritak?

Legen må begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et legemiddel som er godkjent i Norge (legemiddelforskriften §2-5). Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Som hovedregel gjelder følgende:

  • Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis.
  • Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.

Særlige forhold:

  • Ved alvorlig sykdom hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsatte behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler.

Hvem produserer medisinsk cannabis?

Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Cannabisbureau, Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport). Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Hvordan får norske pasienter medisinsk cannabis?

Når Helsedirektoratet har innvilget rekvireringsrett og Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak, er det apoteket som leverer produktet til pasienten. Apoteket (eller grossisten) må søke Legemiddelverket om importtillatelse.

​Fant du det du lette etter?