​​​Antallet personer over 70 år som fikk legemiddelet økte fra 5 104 i 2012 til 8 670 i 2013 (+70 %). Dette er en gruppe som har økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og er derfor spesielt utsatt for kardiovaskulære bivirkninger av etorikoksib.

Totalt er bruken av NSAIDs i Norge ganske stabil, men det har skjedd betydelige forskyvninger mellom de ulike legemidlene over tid. Det er færre pasienter som får diklofenak (-10 % siste år), og antallet døgndoser per pasient er lavere enn for andre NSAIDs. Dette tyder på at diklofenak i stor grad brukes ved akutte tilstander, som anbefalt.

NSAIDs (inkludert COX-2-hemmere) er nyttige i behandlingen av ulike smertetilstander. På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger er det viktig at de brukes riktig. Effekten av legemidlene er ganske lik, men de er forskjellige med hensyn til bivirkninger (1). Noen NSAIDs har høyere risiko for gastrointestinale bivirkninger (perforasjon, ulcus, blødning), mens andre har høyere risiko for hjerte- og karbivirkninger (angina pectoris, hjerteinfarkt, slag). Risikoen øker ved langvarig behandling og høye doser.

Vurder følgende før du skriver ut NSAIDs:

  • Er paracetamol tilstrekkelig? Paracetamol er førstevalg ved smertebehandling og vil i mange tilfeller virke like godt som NSAIDs.
  • Hvilket NSAID passer best for pasienten? Følg advarsler og kontraindikasjoner. Etorikoksib, celekoksib og diklofenak gir høyere risiko for kardiovaskulære bivirkninger og er kontraindisert hos pasienter med kjent hjerte- og karsykdom.
  • Har pasienten økt risiko for gastrointestinale bivirkninger? Høy alder, samtidig bruk av acetylsalisylsyre, tidligere sårdannelse eller blødning gir økt risiko. Må NSAIDs brukes, vurder naproksen med protompumpehemmer, celekoksib eller etorikoksib.
  • Bruker pasienten flere legemidler? Gjør et interaksjonssøk. Unngå kombinasjon med platehemmere eller blodfortynnende legemidler. Vær forsiktig hos eldre pasienter som bruker ACE-hemmere og angiotensinreseptorblokkere.
  • Hvilken dose trenger pasienten? Velg laveste effektive dose og unngå langtidsbehandling hvis mulig. Fast dosering i multidose kan være uheldig. 

Referanser:

 1. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration. Vascular and upper gastrointestinaleffects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data fromrandomised trials. Lancet 2013; 382: 769-79

​Fant du det du lette etter?