​Færre meldinger fra leger

I 2017 kom det 891 bivirkningsmeldinger direkte fra leger, det laveste tallet på 10 år. Noe av årsaken kan være at det ikke er mulig å melde elektronisk. Med et økende antall
nye legemidler på markedet, er bivirkningsmeldinger fra leger særlig viktige. Legemiddelverket arbeider med løsninger som vil gjøre det enklere for helsepersonell å melde.

Meldinger med dødelig utgang

I 2017 mottok Legemiddelverket 148 meldinger om bivirkninger med dødelig utfall. Tre
legemiddelgrupper bidro til 94 % av dødsfallene.
​LegemiddelgruppeAndel av meldte ​dødsfall
​Antitrombotiske og antikoagulerende legemidler (ATC-gruppe B)43 %

​Kreftlegemidler og midler som virker på
immunsystemet (ATC-gruppe L)

​35 %

​Legemidler som virker på nervesystemet
(ATC-gruppe N)

​16 %

Blodfortynnende legemidler

Tall fra Reseptregisteret viser at antallet brukere av blodfortynnende legemidler
fortsetter å øke, fra om lag 95 000 i 2012 til om lag 150 000 i 2017. Bruken av warfarin
reduseres, mens nye antikoagulasjonsmidler (DOAK) overtar. Til tross for flere brukere var
det færre bivirkningsmeldinger i 2017 (158) sammenlignet med 2016 (202). Det ble meldt
46 dødsfall i 2017 (47 i 2016).

Hva kan vi lære?

Det er gledelig at økende bruk av blodfortynnende legemidler ikke fører til flere
bivirkningsmeldinger. Brukt riktig kan DOAK gi færre blødningsbivirkninger enn warfarin.
Det er viktig at DOAK-dosen justeres etter alder, kroppsvekt og nyrefunksjon. Pasienter
med mekanisk hjerteventil skal alltid bruke warfarin. Legemidler som gir fare for blødninger
(særlig NSAID) bør unngås. Hypertensjon, magesår, leversykdom eller alkoholbruk
gir økt risiko for blødninger. I forbindelse med elektive kirurgiske inngrep er det viktig å
følge retningslinjene for midlertidig opphold i bruken. For langt opphold kan gi risiko for
blodpropp, for kort kan gi risiko for blødninger under operasjonen.

Hepatitt C-legemidler

Alle pasienter med kronisk hepatitt C kan nå få behandling med nye legemidler som gir
bedre effekt, har kortere behandlingstid og færre bivirkninger enn behandling med

Hva kan vi lære?

Når vi tar i bruk nye legemidler på store pasientgrupper, dukker det nesten alltid opp
bivirkninger og interaksjoner som ikke er avdekket i de kliniske studiene. Det er derfor
viktig at leger og annet helsepersonell følger opp pasientene og melder ved mistanke om
nye eller alvorlige bivirkninger. Dette bidrar til å gjøre behandlingen bedre og tryggere.

Hormonell prevensjon

For å redusere risikoen for blodpropp anbefaler Legemiddelverket at kvinner som skal
begynne med hormonell prevensjon velger ett av disse alternativene: 
  1. Langtidsvirkende prevensjon (p-stav eller hormonspiral) 
  2. P-pille uten østrogen 
  3. P-piller med østrogen og levonorgestrel.

Hva kan vi lære?

Etter at Legemiddelverket i 2011 ga klare anbefalinger om valg av prevensjon, viser tall fra
Reseptregisteret en markert økning i bruken av de foretrukne midlene på bekostning av de
med høyere risiko for blodpropp. Tall fra Norsk pasientregister viser at det i perioden
2011-2016 har vært en markert reduksjon i antall innleggelser for dyp venetrombose
blant unge kvinner. De siste syv årene har Legemiddelverket ikke mottatt meldinger om
dødsfall som følge av lungeemboli hos p-pillebrukere.

​Fant du det du lette etter?