​Legemidlet ▼Blincyto er godkjent til bruk hos pasienter med noen bestemte typer av leukemi. Pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen) har blitt rapportert hos pasienter som har fått ▼Blincyto i forbindelse med studier og etter att produktet kom på markedet. Noen av disse tilfellene var livstruende og 1 tilfelle førte til død. Samtidig behandling med legemidler som er kjent for å fremkalle pankreatitt kan i noen tilfeller ha medvirket. Nå revideres anbefalingene for oppfølging og behandling av pasienter.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Pasientene skal rådes til å være oppmerksomme på symptomene på pankreatitt, som ømhet og smerter i øvre del av magen (som forverres ved spising), kvalme og oppkast. De skal få beskjed om å oppsøke lege dersom slike symptomer oppstår
  • Pasienter bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på pankreatitt, med fysisk undersøkelse, laboratorianalyser av serum-amylase og serum-lipase, og avbildning av magen.
  • ▼Blincyto skal holdes tilbake/avbrytes dersom det oppstår pankreatitt grad 3, og deretter gjenopptas med 9 mikrogram/dag etter bedring til grad 1 og trappes opp til 28 mikrogram/dag etter 7 dager dersom pankreatitten ikke vender tilbake.
  • Ved pankreatitt grad 4 skal permanent seponering av ▼Blincyto vurderes.

Råd til pasienter:

  • Vær oppmerksom på symptomer på pankreatitt, som ømhet og smerter i øvre del av magen (som forverres ved spising), kvalme og oppkast. Ta kontakt med lege dersom slike symptomer oppstår.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer involverte i behandling av akutt lymfoblastisk leukemi, RELIS og sykehusapotek.

Det gjøres oppmerksom på at Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 13. juni 2016 konkluderte med at blinatumomab ikke skal tas i bruk i norske, offentlige sykehus fordi kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig.

 

​Fant du det du lette etter?