​Bakgrunn

Duzallo er en fast kombinasjon av xantinoksidasehemmeren allopurinol som nedsetter syntesen av urinsyre og den selektive urinsyre reabsorbsjonshemmeren lesinurad som øker den renale urinsyresekresjonen. Denne doble virkningen på urinsyresyklusen resulterer i en større reduksjon i serumurinsyre sammenlignet med allopurinol alene, hos pasienter med urinsyregikt.

Duzallo ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon fra 01.07.2019 (refusjonsvedtak) med utgangspunkt i to relevante komparatorer, Adenuric (febuksostat) og Probecid (probenecid), som begge er mulige alternativer etter allopurinol alene. For å sikre kostnadseffektivitet, ble det satt  som refusjonsvilkår at både probenecid og allopurinol skulle være forsøkt først.

I etterkant av vedtaket har Legemiddelverket mottatt innsigelser fra Grünenthal på dette vilkåret, og saken er vurdert på nytt. Etter en gjennomgang av supplerende informasjon har Legemiddelverket vurdert at det er urimelig å sette strengere krav til forhåndsgodkjent refusjon for Duzallo sammenlignet med Adenuric (febuksostat). Da vilkår 234 er knyttet til uakseptable bivirkninger av allopurinol, som er et av de aktive virkestoffene i Duzallo, opprettes det imidlertid et nytt vilkår, 245, som kun inkluderer utilstrekkelig effekt som årsak til at førstelinjebehandlingen med allopurinol ikke er egnet.

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av hyperurikemi hos voksne pasienter med urinsyregikt som ikke har oppnådd tilstrebet serumurinsyrenivå med en passende dose allopurinol alene.

Vilkår 245: Refusjon ytes kun til pasienter som har prøvd allopurinol uten tilstrekkelig effekt.

​Fant du det du lette etter?