Endringen innebærer at legeerklæringen som er beskrevet i narkotikaforskriften § 19 annet ledd skal utstedes på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk. I følge nevnte bestemmelse kan en reisende med fast adresse i Norge ved retur til Norge ha med seg narkotiske legemidler tilsvarende én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel ha med seg narkotiske legemidler for inntil én måneds forbruk etter angitt dosering forutsatt at det medisinske behovet kan dokumenteres ved legeerklæring fra lege i Norge. 

Det som er nytt fra 1. juni 2021 er at legeerklæringen må utstedes på skjema fastsatt av Legemiddelverket og at legeerklæringen er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdatoen med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode.

Se illustrasjon av legeerklæring for medbringing av legemidler med innhold av narkotika for reisende, jf. Narkotikaforskriften §19 andre ledd. Skjemaet er kun tilgjengelig for utfylling via legenes elektroniske journalsystem.

Skjema tilgjengelig i journalsystemene

Statens legemiddelverk vil i samarbeid med journalleverandørene gjøre skjemaet for legeerklæringen tilgjengelig for utfylling og utskrift i legenes journalsystemer. Attester som er utstedt før 1. juni 2021 vil ha gyldighet i inntil ett år fra utstedelsesdato. Fra 1. juni 2022 vil kun det nye skjemaet fra Statens legemiddelverk være godkjent som dokumentasjon.

Narkotikaforskriften §19 per 1. juni 2021

Se endringer i kursiv.

§ 19 annet ledd lyder nå:
For reisende med folkeregistrert adresse i Norge gjelder ved innreise til Norge en mengdebegrensning tilsvarende én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge. Erklæringen må angis på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. 

§ 19 siste ledd lyder nå: 
Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonen må fremlegges på innreisetidspunktet.

​Fant du det du lette etter?