Dersom Stortinget vedtar Regjeringens forslag, vil følgende tre i kraft fra 1.1.2018:

  • Registreringsgebyrene får nye satser
  • Legemiddelkontrollavgiften øker fra 0,7 til 1,0 %
  • Legemiddelomsetningsavgiften reduseres fra 0,45 til 0,3 %

Avgiftene og registreringsgebyrene foreslås endret for at de skal være i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer. De fleste registreringsgebyrene blir redusert og skal dekke de variable kostnadene knyttet direkte til saksbehandlingen. Samtidig skal kostnader som ikke er direkte knyttet til saksbehandlingen, men som er nødvendige for arbeidet med markedsføringstillatelser, dekkes av legemiddelkontrollavgiften.

Nye gebyrsatser skal vedtas av Helse- og omsorgsdepartementet. De vil bli publisert på legemiddelverket.no tidlig i januar 2018.

Se forslag til nye satser fra 1.1.2018 som Legemiddelverket har sendt til departementet

Finansdepartementets retningslinjer R-112/15:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_112_2015.pdf

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag,Prop. 1S (2017 – 2018) og Stortingets budsjettbehandling.

​Fant du det du lette etter?