​Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom Statens legemiddelverk, det finske legemiddelverket FIMEA og Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige. 

Raskere metodevurderinger

Ett land gjør den kliniske utredningen, det andre landet gjør den helseøkonomiske vurderingen og det siste landet er kvalitetssikrer. Dette skal bidra til raskere metodevurderinger, mer enhetlig praksis i de tre landene og mindre arbeid for firmaene som sender inn dokumentasjon.

FINOSE er et supplement til det europeiske HTA-samarbeidet EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment), som ikke vurderer helseøkonomiske analyser.

Samarbeidet har blitt testet ut som en pilot frem til juni 2020, men har nå gått ut av pilotfasen og blitt forlenget for ytterligere tre år. 

Foreløpig har samarbeidet resultert i følgende:

  • Tre felles metodevurderinger.
  • Fire workshops om metodiske utfordringer. 
  • FINOSE-rapporten for Zynteglo ble våren 2020 brukt som grunnlag for pågående fellesnordiske prisforhandlinger som også Danmark og Island er en del av. 
  • Utvidet nettverk og forståelse for andre lands metoder og systemer.
- Piloten har gitt oss positive erfaringer og vist at vi får kortere saksbehandlingstid. Dette vil igjen bety raskere tilgang for pasientene til nye legemidler, sier Einar Andreassen, enhetsleder for metodevurdering og refusjon i Legemiddelverket.

Ønsker flere saker

- Vi ønsker å vurdere flere legemidler i FINOSE-samarbeidet. Firmaer som har et nytt, men ennå ikke godkjent legemiddel, oppfordres til å ta kontakt med oss for å diskutere mulig deltagelse, sier Einar Andreassen.

Firmaer som velger å delta sender inn dokumentasjon for metodevurdering til FIMEA, TLV og Legemiddelverket samtidig som de underskriver en avtale som tillater at myndighetene deler informasjon seg imellom. Bortsett fra dette vil nasjonale prosedyrer bli fulgt. Basert på en felles vurdering vil hvert land fatte nasjonale beslutninger i tråd med sitt nasjonale regelverk.
​Fant du det du lette etter?