Ultiva og Sufenta benyttes som analgetikum ved innledning og/eller opprettholdelse av generell anestesi.

Forventet levering av Ultiva 5 mg er utsatt til slutten av mars 2017, mens Ultiva 1 mg ikke er forventet tilbake før 1. juni 2017. Sufenta injeksjonsvæske "Janssen" var tidligere bekreftet levert, men det er fortsatt risiko for forsinkelser i fremtidige leveranser. Årsaken er kvalitetssvikt ved fabrikken i Italia hvor disse legemidlene produseres.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut remifentanil og sufentanil i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket har jevnlig blitt fornyet og er per 03.03.2017 forlenget til 15.04.2017.​ Vedtaket omfatter også alfentanil da vedtaket ble fattet på et tidspunkt da det fortsatt var usikre leveranser av Rapifen.

Praktiske råd

Anbefalingene er ment som praktiske råd i den kliniske hverdag.

  • Tilgangen på remifentanil i utenlandske pakninger er begrenset, og det rådes derfor til å spare på remifentanil og samtidig unngå hamstring av tilgjengelig remifentanil. Det bør tilstrebes å redusere forbruket av remifentanil med 50 prosent i forhold til dagens nivå. Dette målet må sees i en større sammenheng, for eksempel for hvert enkelt sykehus. Enkelte enheter kan trolig redusere mer enn dette, mens andre bør få ligge nærmere dagens forbruk.
  • Alle enheter i sykehus bør se om de kan minke svinn, det vil si trekke opp det man mener man trenger (altså ikke alltid full 50 ml sprøyte), spare på eventuelle rester i kjøleskap med propp på i inntil 24 timer, og dele utblandet medikament på flere stuer/pasienter.
  • Alle enheter i sykehus bør oppfordres til å undersøke om noe av dagens bruk av remifentanil kan erstattes med gass (potente gasser og eventuelt lystgass), supplert med moderate doser fentanyl. Eksempelvis slik det gjøres på hovedoperasjon Ullevål hvor alle langvarige inngrep vedlikeholdes på lavflow gass, supplert med noe fentanyl, men ikke så mye at det går utover oppvåkning og recovery. Enheter med mye total intravenøs anestesi (TIVA) og kortvarige inngrep med TCI-pumper bør få fortsette med dette, men bør vurdere vedlikehold med gass for alle inngrep som er forventet å vare utover 1-2 timer (eventuelt med TIVA som innledning og avslutning).

Sufentanil (Sufenta) brukes relativt lite. Det arbeides med å få tak i mer og på sikt kan det være aktuelt å se om sufentanil (som har klart raskere nedbrytning enn fentanyl) kan erstatte noe av dagens bruk av remifentanil.

Rådene er utformet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

Generelt om legemiddelmangel

Det kan være flere grunner til at mangel på legemidler oppstår. De vanligste årsakene er produksjonsproblemer hos legemiddelprodusenten, at legemidlet blir trukket fra salg eller at etterspørselen øker så mye at produsenten ikke kan levere nok legemiddel.

Ettersom de aller fleste legemidler produseres i utlandet er det ofte lite vi kan gjøre i Norge. Legemiddelverket samarbeider med andre myndigheter, legemiddelprodusentene, legene, legemiddelgrossistene og apotekene for å finne løsninger slik at pasientene ikke blir skadelidende.

​Fant du det du lette etter?