Under Tromboseseminaret i april 2015 var Legemiddelverket representert med to inspektører for å føre uanmeldt tilsyn med reklame for Eliquis. Presentasjonene til de eksterne foredragsholderne ga etter Legemiddelverkets syn et ubalansert bilde av den medisinske verdien av apixaban sammenliknet med andre blodfortynnende legemidler (NOAK). Presentasjonene var heller ikke i samsvar med godkjent preparatomtale. Representantene fra Pfizer/BMS korrigerte ikke det ubalanserte bildet som ble skapt av de eksterne foredragsholderne.

Pfizer/BMS mente i sin klage at det faktum Legemiddelverket la til grunn for vedtaket ikke var korrekt med hensyn til hva foredragsholderne sa eller ikke sa under møtet. De mente at når det står «ord mor ord» i forbindelse med det som ble sagt på møtet, må det legges til grunn at ingen av partenes oppfatning er mer sannsynlig enn den andres. Firmaet mente at faktum var uklart og at vedtaket ikke kunne baseres på dette.

Legemiddelverket har rutiner ved tilsyn som sikrer at det som blir vist eller fremført umiddelbart blir notert og kvalitetssikret av inspektørene. HOD ser i sitt vedtak ingen grunn til  å trekke Legemiddelverkets rutiner og observasjoner under reklamemøtet i tvil og legger  Legemiddelverkets observasjoner til grunn for sitt vedtak.

Se vedtaket fra Legemiddelverket

Se vedtaket fra HOD
​Fant du det du lette etter?