​​​​​​​​​Det foreslås at reglene om trinnpris, som reduserer prisen på et legemiddel trinnvis med faste satser når generisk konkurranse oppstår, blir endret ved å avvikle første kuttsats for syntetiske legemidler. Trinnpris vil etter forslaget fastsettes i henhold til andre kuttsats som er på 81 prosent og 59 prosent, jf. legemiddelforskriften § 12-15 annet og fjerde ledd. Det foreslås ikke å fjerne første kuttsats for biologiske og deres biotilsvarende legemidler.

Høringsdokumenter:


Relevante regelverk:

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839?q=legemiddelforskriften


Høringsfrist:
9. oktober 2021

​​​

Høringsinnspillene

Apotekforeningen
​​Arbeids- og velferdsdirektoratet
Den Norske Legeforening
Diabetesforbundet
Farma Norge​
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Nord
Helse Vest
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke​
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Landbruks- og matdepartementet
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Sanofi

​​​

Legemiddelverkets tilråding:​Fant du det du lette etter?