​​​​​​​​​Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring utkast til endring i forskrift 9. mai 2021 nummer 1476 om medisinsk utstyr.​ Høringen omhandler gjennomføring av forord​ning (EU) 2021/2078 som fastsetter regler for anvendelse av Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 når det gjelder den europeiske databasen over medisinsk utstyr (EUDAMED) i norsk rett.

Forordning 2021/2078 om EUDAMED er allerede tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXX nr. 11c.

Høringsfristen er satt til 23. januar 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 22/23368. Høringssvar kan sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no eller pr. post. 

​Høringsdokumenter: 

Høringssvar 

Apotekforeningen
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet​
Forsvarsdepartementet (ingen merknader) 
Helse Midt-Norge RHF
Justis- og beredskapsdepartementet (ingen merknader) 
Norges Optikerforbund 
NorTrials MU
REK KULMU
Samferdselsdepartementet (ingen merknader) 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

​Fant du det du lette etter?