Bakgrunn

I Legemiddelmeldingen heter det at farmasøytutlevering innebærer at enkelte reseptfrie legemidler bare kan utleveres fra farmasøyt i apotek. Farmasøytutlevering kan være aktuelt for enkelte reseptfrie legemidler der det er særlig behov for å informere kunden om legemidlets effekt, bivirkninger, bruksmåte eller lignende.

Legemiddelverket foreslår at slik særskilt informasjon om legemidler til pasient innføres i apotek som et risikominimeringstiltak, og at tiltaket ikke nødvendigvis må ivaretas av farmasøyt. I høringsnotatet har Legemiddelverket derfor valgt å bruke begrepet risikominimeringstiltak om slikt tiltak i stedet for farmasøytutlevering.

Målet er at risikominimeringstiltak knyttet til utlevering skal understøtte riktig legemiddelbruk. Tiltaket kan forebygge feilbruk av enkelte reseptfrie legemidler og åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk. Dette vil styrke befolkningens mulighet og evne til å ivareta egen helse, herunder forebygging, egendiagnostisering og egenbehandling. Dette vil også bidra til bedre utnyttelse av helsepersonellressurser. Risikominimeringstiltak knyttet til utlevering kan også være aktuelt for etablerte reseptfrie legemidler der signaler om sikkerhetsrisiko eller mulig feilbruk indikerer behov for mer strukturert informasjon.

Både legemidler til mennesker og dyr er underlagt den foreslåtte, nye reguleringen.

Høringsdokumenter

I høringsbrevet finner du informasjon om hvordan du sender inn høringssvar til Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?