​​​​​​​​​​​Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring utkast til endringer i forskrift 9. mai 2021 nr. 1476 om medisinsk utstyr. Høringen omhandler gjennomføring av følgende forordninger: 

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2346 av 1. desember 2022 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for gruppene av produkter uten tiltenkt medisinsk formål oppført i vedlegg XVI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2347 av 1. desember 2022 om omklassifisering av grupper av aktivt utstyr uten et tiltenkt medisinsk formål 
De ovennevnte forordningene er planlagt tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXX. 

Høringsfristen er satt til 11. april 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2. 

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 23/03395. Høringssvar kan sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no eller pr. post.

​Fant du det du lette etter?