​​​Citalopram brukes for å behandle og forebygge depresjoner, og for å behandle panikkangst og tvangslidelse. En gjennomgang av studier og spontanrapporter viser er en sammenheng mellom bruk av høye doser citalopram og forlengelse av QT-intervall ved EKG. Det er ikke vist noen fordeler ved behandling av depresjon med høyere doser enn 40 mg daglig.

Råd til leger:

 • Pasienter bør ikke behandles med høyere doser enn 40 mg citalopram. Hos eldre og pasienter med nedsatt leverfunksjon er maksimaldosen redusert til 20 mg daglig.
 • Citalopram skal ikke brukes hos pasienter med kjent lang QT-tid eller medfødt lang QT-syndrom.
 • Vis forsiktighet ved behandling av pasienter med en høyere risiko for å utvikle Torsades de Pointes. Dette gjelder blant annet pasienter med hjertesvikt, nylig hjerteinfarkt, bradyarytmier og pasienter med risiko for hypokalemi eller hypomagnesemi på grunn av sykdom eller bruk av legemidler.
 • Citalopram skal ikke brukes sammen med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet slik som
  - klasse Ia og III antiarytmika (f.eks amiodaron, ibutilid, sotalol, dronedaron)
  - antipsykotika (f.eks. fentiazin-derivater, pimozid og haloperidol)
  - trisykliske antidepressiva
  - visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erytromycin IV, pentamidin, antimalariamidler, særlig halofantrin)
  - visse antihistaminer (f.eks astemizol, mizolastin)
 • Interaksjon med andre legemidler, som for eksempel protonpumpehemmere, kan forekomme ved bruk av citalopram.  Se interaksjonavsnittet i preparatomtalen for mer informasjon. 
 • EKG-undersøkelse bør vurderes før oppstart av behandling hos pasienter med stabil hjertesykdom, ved tegn på hjerterytmeforstyrrelser i løpet av behandlingen eller ved tilfeller av overdose.
 • Rapporter bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Tilfeller av lang QT er også rapportert i forbindelse med andre SSRIer, som escitalopram (S-enantiomeren av citalopram).

Råd til pasienter:

 • Kontakt lege umiddelbart dersom du dersom du får hjertebank, besvimer eller får vondt i brystet mens du bruker citalopram.
 • Du må ikke avslutte, øke eller redusere dosen uten å snakke med lege først.

Det er sendt ut et Kjære Helsepersonell-brev til allmennleger, spesialister i psykiatri og geriatri, kardiologer og apotek for å informere om denne risikoen. Preparatomtaler og pakningsvedlegg for legemidler med citalopram vil bli oppdatert.
 
Se oppsummerende rapport fra det europeiske legemiddelkontoret i annex 2.