Bakgrunn

Guanfacin er en selektiv alfa-2a-adrenerg reseptor agonist til behandling av barn og ungdom (6-18 år) med ADHD som er ikke tolererer eller kommer i mål med behandling med stimulantia.

Legemiddelverket har i sine helseøkonomiske vurderinger vurdert effekt og kostnader av behandling med guanfacin sammenlignet med Strattera (atomoksetin). Legemiddelverket er ikke enige med Shire i valg av utfallsmål i den helseøkonomiske modellen, og ønsker å legge til grunn et endepunkt som i tillegg til symptombedring også tar hensyn til forbedret fungering i hverdagen. Resultatene fra helseøkonomiske analyser med dette utfallsmålet viser at kostnadene ved behandling ikke står i et rimelig forhold til effekten. Legemiddelverkets analyser viser at kostnaden for et kvalitetsjustert leveår er høy og svært sensitiv for små endringer i effekt og kostnader, da den estimerte mereffekten for guanfacin sammenlignet med atomoksetin er svært liten.

Les refusjonsrapporten for Intuniv.

​Fant du det du lette etter?