▼Cotellic brukes til å behandle voksne pasienter med en type hudkreft (melanom), og som har spredd seg til andre deler av kroppen eller ikke kan fjernes ved kirurgi. Det brukes sammen med et annet kreftlegemiddel; vemurafenib. Det kan bare brukes av pasienter som har kreft med en mutasjon i et protein som kalles "BRAF". 

 

Råd til helsepersonell:

Alvorlige blødninger

Behandling med ▼Cotellic bør avbrytes ved grad 3 eller 4 blødninger og bør ikke gjenopptas etter grad 4 hendelser eller hjerneblødning som er forbundet med ▼Cotellic. Klinisk skjønn bør utvises ved vurdering av gjenopptak av behandling med ▼Cotellic etter grad 3 blødninger. Dersom klinisk indisert, kan dosering med vemurafenib fortsette når behandlingen med ▼Cotellic avbrytes.

Det bør utvises forsiktighet når ▼Cotellic gis til pasienter med ytterligere risikofaktorer for blødning, slik som hjernemetastaser, og / eller til pasienter som samtidig bruker legemidler som øker risikoen for blødning (slik som blodplatehemmende og antikoagulerende behandling).

 

Rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinase (CPK)

Serum CPK og kreatininnivå bør måles før oppstart av behandling for a etablere baseline verdier, og deretter monitoreres månedlig under behandlingen eller som klinisk indisert. Dersom serum CPK er forhoyet, se etter tegn og symptomer pa rabdomyolyse eller andre årsaker. Ved grad ≤3 asymptomatisk forhøyet CPK hvor rabdomyolyse er utelukket, er dosejustering ikke nodvendig, men behandling med ▼Cotellic bor avbrytes dersom rabdomyolyse, symptomatisk forhoyet CPK, eller grad 4 asymptomatisk forhoyet CPK forekommer. Behandling med ▼Cotellic bor ikke gjenopptas hvis ingen forbedring sees innen 4 uker.

 

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell-brev» til landets onkologer, sykehusapotek og RELIS.

​Fant du det du lette etter?