​▼Lartruvo (olaratumab) brukes til å behandle avansert bløtvevssarkom, en krefttype som påvirker bløtvev i kroppen som muskler, blodårer og fettvev. Lartruvo ble godkjent for bruk i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter som ikke kan opereres eller få strålebehandling og som ikke har vært behandlet med doksorubicin før. Lartruvo ble godkjent med betingelse om at det skulle gjøres en bekreftende studie av effekten til legemidlet. 

I preparatomtalen som ble laget da Lartruvo fikk markedsføringstillatelse oppgis en økt total overlevelse på 11, 8 måneder. I de pålagte oppfølgingsstudiene fant man ingen økt total overlevelse i gruppen som fikk Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin, sammenlignet med gruppen som kun fikk doksorubicin.

Lartruvo fikk nei i Beslutningsforum i februar 2018, og er derfor ikke tatt i bruk i Norge.

Det europeiske legemiddelkontoret, EMA, anbefaler at Lartruvo trekkes fra markedet i Europa. Les mer om Lartruvo hos EMA

Råd til helsepersonell: 

  • Den globale fase 3-studien (ANNOUNCE) som så på bruk av Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom, bekreftet ikke den kliniske effekten av Lartruvo.
  • Som en følge av dette er nytte/risiko-balansen for Lartruvo ikke positiv, og markedsføringstillatelsen vil bli trukket tilbake. 
  • Ingen nye pasienter skal starte behandling med Lartruvo utenfor for kliniske studier. For pasienter som behandles med Lartruvo bør tilgjengelige behandlingsalternativer vurderes.

Bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema til Legemiddelverket

I januar 2019 ble det sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til onkologer ved aktuelle sykehusavdelinger i Norge, samt aktuelle sykehusapotek, for å informere om studieresultatene og foreløpige konklusjoner. Siden EMA nå har fullført sin vurdering av studieresulatatene og konkludert med Lartruvo bør trekkes fra markedet, sendes det ut et nytt Kjære helsepersonell-brev.

​Fant du det du lette etter?