​▼Lartruvo (olaratumab) brukes til å behandle avansert bløtvevssarkom, en krefttype som påvirker bløtvev i kroppen som muskler, blodårer og fettvev. Lartruvo ble godkjent for bruk i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter som ikke kan opereres eller få strålebehandling og som ikke har vært behandlet med doksorubicin før. Lartruvo ble godkjent med betingelse om at det skulle gjøres en bekreftende studie av effekten til legemidlet. I preparatomtalen som ble laget da Lartruvo fikk markedsføringstillatelse oppgis en økt total overlevelse på 11, 8 måneder. I de pålagte oppfølgingsstudiene fant man ingen økt total overlevelse i gruppen som fikk Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin, sammenlignet med gruppen som kun fikk doksorubicin.

Lartruvo fikk nei i Beslutningsforum i februar 2018 og er derfor ikke tatt i bruk i Norge.

Råd til helsepersonell: 

  • Den globale fase 3-studien (ANNOUNCE) som så på bruk av Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom, bekreftet ikke den kliniske effekten av Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin, sammenlignet med doksorubicin som standardbehandling.
  • Lartruvo skal ikke forskrives til nye pasienter
  • Mens ytterligere vurdering av studieresultatene pågår, kan leger vurdere å fortsette behandling med Lartruvo hos pasienter som har klinisk effekt
  • Det ble ikke sett noen nye bivirkninger i studien og sikkerhetsprofilen var sammenlignbar mellom studiearmene
  • Bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema til Legemiddelverket

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til onkologer ved aktuelle sykehusavdelinger i Norge, samt aktuelle sykehusapotek, for å informere om studieresultatene. Legemiddelprodusenten gjennomgår nå resultatene fra studien ytterligere og arbeider sammen med legemiddelmyndighetene om nødvendige tiltak for Lartruvo fremover.

Les mer om Lartruvo hos det europeiske legemiddelkontoret, EMA.

​Fant du det du lette etter?