​Hvordan virker Botox ved kronisk migrene?

Virkemekanismen for botulinumtoksin ved kronisk migrene er ikke fullt ut kjent.

Dosering:

Botulinumtoksin (155 - 195 IE) injiseres på 31 til 39 steder i sju muskler på hver side i nakke- og hoderegionen (1). Det skal gis under overvåking av nevrolog som har erfaring i behandling av kronisk migrene.

Hvordan har Botox blitt studert ved kronisk migrene?

Det er utført to placebokontrollerte studier med totalt 1384 deltakere (2). Deltakerne hadde i snitt hatt migrene i 20 år og ved inklusjon hadde de gjennomsnittlig 20 dager med hodepine (per 28 dager). Deltakerne fikk injeksjoner med enten saltvann eller botulinumtoksin ved studiestart og etter 12 uker. Primært endepunkt var reduksjon i antall dager med hodepine etter 24 uker.

Studiene hadde flere svakheter. Kronisk migrene var ikke definert i tråd med internasjonal standard (ICHD IIR). Man inkluderte flere ulike grupper pasienter; med og uten medikamentoverforbruk, aura, og tidligere bruk av forebyggende behandling. I studiene fant man at Botox ga flere dager uten hodepine enn placebo (tabell 1). Forskjellen var liten, men statistisk signifikant.

Tabell 1. Endring i antall dager med hodepine ved uke 24 sammenlignet med baseline:

Studie 1 (n=679)​ Studie 2 (n=705)
​Botox ​Placebo ​Botox ​Placebo
Endring i antall hodepinedager
(per 28 dager)​
​- 7,8 (SD 6,6) ​-6,4 (SD 6,7) ​-9,0 (SD 6,5) ​-6,7 (SD 6,7)

 SD= standardavvik

Fire av ti pasienter hadde ikke brukt forbyggende migrenemedisin tidligere. I denne undergruppen var behandling med Botox ikke bedre enn placebo. Tidligere fase II-studier viste ingen effekt av Botox hverken ved episodisk migrene eller ved kronisk spenningshodepine.

Sikkerhet
Få deltakere avbrøt studiene på grunn av bivirkninger (3,8 % med Botox mot 1,2 % med placebo). De fleste bivirkningene skyldtes den muskelavslappende effekten av botulinumtoksin (blant annet nakkesmerter). Lokal spredning av toksin kan gi nedsunkne øyelokk og svelgevansker. I sjeldne tilfeller oppstår alvorlige allergiske reaksjoner.

Legemiddelverkets vurdering (3 er best, 1 er dårligst) 

Vurderingskriterium ​Karakter ​Vudering
​Nytt prinsipp​2/3​Kjent virkestoff, ny indikasjon
Studier​ ​1/3 ​Svake studier som viser liten virkning
Bivirkninger​ ​2/3 ​Alvorlige bivirkninger er sjeldne
Kostnadseffektivitet​ ​Ikke vurdert av Legemiddelverket
Ved kronisk migrene gir behandling med Botox en liten reduksjon i antall dager med hodepine. Den kliniske betydningen av dette er usikker. Før behandling skal pasienten få hjelp med eventuelt overforbruk av smertestillende og prøve ut peroral profylaktisk behandling. Pasienten bør føre anfallsdagbok og behandlingen bør avsluttes etter første injeksjon ved manglende effekt etter 12 uker.  
 

Godkjent indikasjon

Symptomlindring hos voksne som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager per måned hvorav minst 8 dager med migrene) hos pasienter som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av migrene (pkt. 4.4). 

Legemiddelfakta

M03AX01 Clostridium botulinum toksin type A
Pris: Hetteglass med 100E 1 766,90
Firma: Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd

Referanser

1. Preparatomtale (SPC)
2. Assessment Report:

​Fant du det du lette etter?